Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚN 20, 2024
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 09.05.2017 - 22:21  //  aktualizácia: 14.05.2024 - 07:49  //  zobrazené: 21896

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov mesta Senica vyberaných mestom Senica na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

I. ČASŤ

Všeobecná správa

 

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu

alebo písomne informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov

listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú

stranu                                                                                                                                                2 €

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí                                                                                                                                                          7 €

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku                                                                                                                        2 €

v cudzom jazyku                                                                                                                              4 €

p) Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu                       7 €

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

 

Položka 3

1.Osvedčenie

a)podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                                                          2 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpno-predajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

 

Položka 4

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

 1. školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení,

 zamestnaní                                                                                                                                       4 €

 1. matriky, živnostenské registre a iné podobné registre                                                           4 €
 2. protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu

vybavenia                                                                                                                                          4 €

 1. výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom

občianstve                                                                                                                                         6 €

 1. osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu
 1. v slovenskom jazyku                                                                                                          2 €
 2. v cudzom jazyku                                                                                                                            4 €

 

Poznámky

Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie

písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)                                                           7 €

 

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z

podnetu účastníka konania                                                                                                                  25 €

 

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
 3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 1. fyzická osoba                                                                                                                    15 €
 2. právnická osoba                                                                                                                 250 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

II. ČASŤ

Vnútorná správa

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík                                                                             3 €

 

Položka 17

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky                      15 €

 

Položka 18

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt                                                  30 €

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                                                                   30 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti                                                100 €

d) Uzavretie manželstva medzištátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom       100 €

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                                         280 €

f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt                                                                                                                                    280 €

 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

Poznámky
1.Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2.Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.

III. ČASŤ

Pôdohospodárstvo

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 1. týždenný
 1. 3 €
 1. mesačný
 1. 5 €

c) ročný

10 €

 1. trojročný
 1. 25 €

 Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

V. ČASŤ
 STAVEBNÁ SPRÁVA

 

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu

40 €

2. pre právnickú osobu

100 €

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20 €

 

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu

40 €

2. pre právnickú osobu

100 €

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

na stavby na bývanie

1.

na stavbu rodinného domu

50 €

2.

na stavbu bytového domu

200 €

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 €

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 €

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35 €

2.

bytových domov

100 €

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na

individuálnu rekreáciu

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 €

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 €

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30 €

4.

na spevnené plochy a parkoviská

30 €

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

30 €

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

50 €

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50 €

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

50 €

4.

na spevnené plochy a parkoviská

50 €

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

50 €

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

20 €

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 € vrátane

100 €

nad 50 000 € do 100 000 € vrátane

200 €

nad 100 000 € do 500 000 € vrátane

400 €

nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane

600 €

nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane

800 €

nad 10 000 000 €

1 000 €

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby

50 €

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....

60 €

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

150 €

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1.

právnickú osobu

100 €

2.

fyzickú osobu

30 €

Žiadosť o zmenu doby trvania

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

60 €

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

150 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1.

právnickú osobu

50 €

2.

fyzickú osobu

20 €

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

30 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1.

právnickú osobu

30 €

2.

fyzickú osobu

10 €

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80 €

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10 €

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30 €

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10 €

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

Položka 62

Žiadosť o povolenie

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60

30 €

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 

právnickú osobu

50 €

fyzickú osobu

20 €

3.

terénnych úprav pre

právnickú osobu

100 €

fyzickú osobu

20 €

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100 €

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20 €

 

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1.

rodinný dom

35 €

2.

bytový dom

120 €

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 €

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 €

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25 €

2.

bytových domov

50 €

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

20 €

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20 €

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

20 €

4.

na spevnené plochy a parkoviská

20 €

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

20 €

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 €

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30 €

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30 €

4.

na spevnené plochy a parkoviská

30 €

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

30 €

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

20 €

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 € vrátane

60 €

nad 50 000 € do 100 000 € vrátane

120 €

nad 100 000 € do 500 000 € vrátane

250 €

nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane

400 €

nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane

530 €

nad 10 000 000 €

660 €

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

50 €

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 62b

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a)

6,50 €

b)

Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a)

 9,50 €

c)

Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a)

 

9,50 €

d)

Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a)

 

6,50 €

e)

Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a)

16,50 €

Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

 

VI. ČASŤ

Doprava

 

Položka 79

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku

v obci                                                                                                                                    25 €

4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek

v obci                                                                                                                                    180 €

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a)50 % podľa príslušnej sadzby

d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu                                   15 €

 

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý  pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

 

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

a) za každú jednotlivú dopravu

1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky vrátane nákladu

60 €

2. nadmerná doprava

2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti,

ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je

do 40 vrátane

150 €

nad 40 do 60 vrátane

250 €

nad 60 do 120 vrátane

350 €

nad 120

700 €

2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti

pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,

o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je

do 10 vrátane

100 €

nad 10 do 11,50 vrátane

150 €

nad 11,50 do 12,50 vrátane

200 €

nad 12,50

500 €

b) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

c) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

 

d) za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

 

1. za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť

stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

 

1a. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu

100 €

1b. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu

200 €

2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov

 

2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a.

500 €

2b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b.

1 000 €

3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

 

3a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a.

1 000 €

3b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b.

2 000 €

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaný tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti. Prevádzkovateľom vozidla je prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje tak pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

Položka 85

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

 115 €

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na

 umiestnenie

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

30 €

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

60 €

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

150 €

 

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

 30 €

 

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

 

1. cestou

 115 €

 2. miestnou komunikáciou

75 €

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

 

VIII. ČASŤ

Finančná správa a obchodná činnosť

 

Položka 140

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie             100 €

 

Položka 142

 1. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie           10
 2. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho

roľníka                                                                                                                       2 €

 

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty,vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a)                                                                         14 €

b) Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného

predpisu 32a)                                                                                                                        5 €

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ                               2 €

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republikyč.63/161/1995o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

X. ČASŤ

Životné prostredie

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

1. fyzická osoba

10

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

100,00 €

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

 

Položka 162

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 38b)                                                                                                                                                                                                          5,00 €

af) Vydanie súhlasov na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 38e)                                                                                                                                                                      10,00 €

 

36p)Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

V Senici 01.04.2024

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!