Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:40  //  aktualizácia: 03.09.2021 - 14:32  //  zobrazené: 21677

Materiály a termíny MsZ

 

Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021

 

                   MsR                                                     MsZ

Mestská rada: 09.09.2021                        Mestské zastupiteľstvo: 23.09.2021

Mestská rada: 28.10.2021                        Mestské zastupiteľstvo: 11.11.2021

Mestská rada: 02.12.2021                        Mestské zastupiteľstvo: 14.12.2021

 

 

Mestská rada: 09.09.2021                        Mestské zastupiteľstvo: 23.09.2021

Program:

 • Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2021

 • Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2020 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie

 • Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2020

 • Smernica o evidencii pamätihodností mesta - aktualizácia

 • Informatívna správa o  MHD na území mesta

 • Informatívna správa o  statickej doprave, budovaní nových parkovísk

 • Návrh dodatku č. 12/2021 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za užívanie veřejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

 • Návrh VZN č. 70/2021 o verejnom poriadku

 • Dispozície s majetkom

 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2021

 •  Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2020

   

Mestská rada: 28.10.2021                        Mestské zastupiteľstvo: 11.11.2021

Program:

 • Opatrenia mestana zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – DHZM

 • Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

        škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2020-2021

  -    Dodatok VZN č. 53 o miestnych daniach  na rok 2022

  -    Dodatok VZN č. 3a – miestny poplatok za  komunálny odpad a drobný stavebný odpad na

       rok 2022

  -    Dispozície s majetkom

  -    Správa o činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok 2021

   

  Mestská rada: 02.12.2021                        Mestské zastupiteľstvo: 14.12.2021

  Program:

  -    Stanovisko HK k návrhu rozpočtu

  -    Návrh rozpočtu  mesta a organizácií v jeho riadení na roky   2022, 2023 a 2024

  -    Akčný plán mesta na roky 2022,2023 a 2024

  -    Dispozície s majetkom

  -    Plán práce HK na I. polrok 2022

  -    Plán zasadnutí MsR na MsZ na I. polrok 2022

   

  Mestské zastupiteľstvo:

Predmetom rokovania budú materiály prerokované v MsR a ďalšie, ktoré k prerokovaniu pripraví a predloží  primátor mesta.

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

 

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná na základe rozhodnutia primátora mesta.                                                                              

   

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 12 ods.12 zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  vydáva Rokovací  poriadok Mestského zastupiteľstva v Senici v znení  neskorších zmien a doplnkov.

 

.

 

PRÍLOHY

2021_Materialy_18.MsZ

(zip - 31.88 MB)
2021_Materialy_17.MsZ

(zip - 39.32 MB)
2021_Materialy_16.MsZ

(zip - 31.22 MB)
2021_Materialy_15.MsZ

(zip - 14.02 MB)
2020_Materialy_13.MsZ

(zip - 8.03 MB)
2020_Materialy_12.MsZ

(zip - 21.88 MB)
2020_Materialy_11.MsZ

(zip - 39.18 MB)
2020_Materialy_10.MsZ

(zip - 45.25 MB)
2020_Materialy_9.MsZ

(zip - 15.98 MB)
2020_Materialy_8.MsZ

(zip - 17.44 MB)
2019_Materialy_7.MsZ

(zip - 18.3 MB)
2019_Materialy_6.MsZ

(zip - 20.66 MB)
Materiály k 5.MsZ 2019

(zip - 22.96 MB)
Materiály k 4.MsZ 2019

(zip - 28.45 MB)
Materiály k 3.MsZ 2019

(zip - 19.48 MB)
Materiály k 24.MsZ 2018

(zip - 13.57 MB)
Materiály k 23.MsZ 2018

(zip - 18.24 MB)
Materiály 16 MsZ 2017

(zip - 11.04 MB)
Materiály 15 MsZ 2017

(zip - 9.21 MB)
Materiály 2016 - I

(zip - 38.17 MB)
Materiály 2016 - II

(zip - 40.52 MB)
Materiály 2015

(zip - 49.36 MB)
Materiály 2014

(zip - 49.7 MB)
Materiály 2013

(zip - 49.87 MB)
Materiály 2012

(zip - 47.84 MB)
Materiály 2011

(zip - 32.98 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!