Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:40  //  aktualizácia: 19.02.2021 - 13:09  //  zobrazené: 20185

Materiály a termíny MsZ

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2021

 

Mestská rada:                                   Mestské zastupiteľstvo:

 

11.02.2021 - štvrtok                           25.02.2021  - štvrtok                               

22.04.2021 - štvrtok                           04.05.2021  - utorok

17.06.2021 - štvrtok                           29.06.2021  - utorok

 

Mestské zastupiteľstvo :

 

15. zasadnutie MsZ – 25.02.2021

 • Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2021
 • Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie

 • Návrh na vymenovanie riaditeľa MsKS v Senici

 • Mestské múzeum Senica - Štatút mestského múzea

 • Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2020

 • Správa o činnosti DHZM  Senica a DHZ v Senici za rok 2020

 • Správa o činnosti HK za IV. štvrťrok 2020

 • Správa o činnosti HK za rok 2020

   

16. zasadnutie MsZ – 04.05.2021

 • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Senica za rok 2020

 • Prehľadplnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2020 -

  Záverečný účet mesta Senica za rok 2020

 • Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica2018 - 2020

 • Inventarizácia majetku k 31.12.2020

 • Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta

 • Smernica o evidencii pamätihodností mesta Senica - aktualizácia

 • Schvaľovanie žiadostío dotáciu z Fondu PRO Senica

 • Komunitný plán sociálnych služieb – aktualizácia

 • VZN – zásady hospodárenia s majetkom mesta Senica

   

17. zasadnutie MsZ - 29.06.2021

 • Správa o stave nezamestnanosti – predložená ústne riaditeľkou ÚPSVaR v Senici

 • Výročná správa Technickýchslužieba.s. - za rok2020

 • Výročná správa Mestského podniku služieb, spol. s r.o. -za rok 2020

 • Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2020

 • Výročná správa Polikliniky Senica, n.o. - za rok 2020

 • Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o. – za rok 2020

 • Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2021

 • Návrh sobášnych dní na rok 2022

 • Návrh  plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021

 • Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021

   

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná.

   

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 12 ods.12 zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  vydáva Rokovací  poriadok Mestského zastupiteľstva v Senici v znení  neskorších zmien a doplnkov.

 

.

 

PRÍLOHY

2021_Materialy_16.MsZ

(zip - 31.22 MB)
2021_Materialy_15.MsZ

(zip - 14.02 MB)
2020_Materialy_13.MsZ

(zip - 8.03 MB)
2020_Materialy_12.MsZ

(zip - 21.88 MB)
2020_Materialy_11.MsZ

(zip - 39.18 MB)
2020_Materialy_10.MsZ

(zip - 45.25 MB)
2020_Materialy_9.MsZ

(zip - 15.98 MB)
2020_Materialy_8.MsZ

(zip - 17.44 MB)
2019_Materialy_7.MsZ

(zip - 18.3 MB)
2019_Materialy_6.MsZ

(zip - 20.66 MB)
Materiály k 5.MsZ 2019

(zip - 22.96 MB)
Materiály k 4.MsZ 2019

(zip - 28.45 MB)
Materiály k 3.MsZ 2019

(zip - 19.48 MB)
Materiály k 24.MsZ 2018

(zip - 13.57 MB)
Materiály k 23.MsZ 2018

(zip - 18.24 MB)
Materiály 16 MsZ 2017

(zip - 11.04 MB)
Materiály 15 MsZ 2017

(zip - 9.21 MB)
Materiály 2016 - I

(zip - 38.17 MB)
Materiály 2016 - II

(zip - 40.52 MB)
Materiály 2015

(zip - 49.36 MB)
Materiály 2014

(zip - 49.7 MB)
Materiály 2013

(zip - 49.87 MB)
Materiály 2012

(zip - 47.84 MB)
Materiály 2011

(zip - 32.98 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!