Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  MESTO   >  EKONOMIKA
publikované: 09.05.2017 - 21:54  //  aktualizácia: 19.04.2024 - 09:10  //  zobrazené: 18667

Participatívny rozpočet

Postup pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu pre MsV

1. MsV si na svojom zasadnutí odsúhlasí  nadpolovičnou väčšinou prítomných členov svoj zámer, na ktorý chcú použiť prostriedky určené pre ich obvod.

2. Zápisnicu a prezenčnú listinu odovzdajú v kancelárii zástupcu primátora. Táto zápisnica musí obsahovať a jasne definovať účel a zámer použitia prostriedkov, prípadne názov a dátum podujatia.

3. Predseda MsV na základe zápisnice vyplní Žiadosť o čerpanie prostriedkov, kde bude jasne definovaný účel a rozpočet (prípadne žiadaná suma). Táto žiadosť musí byť súčasťou zápisnice z bodu č.2.

4. Zástupca primátora následne informuje primátora a vedúcich dotknutých oddelení o vzniknutej požiadavke.

5. V prípade voľných finančných prostriedkov príde k realizácii projektu, alebo podujatia.

6. Následne po realizácii, bude zástupca primátora informovať predsedov MsV o zostávajúcich prostriedkov pre jednotlivé MsV.

7. Termín podania žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov je do 30.4. príslušného roka. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú realizované.

8. Na podujatiach podporených z Participatívneho rozpočtu je MsV povinný v príslušných propagačných materiáloch a na viditeľnom mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť logo mesta Senica a zverejniť informáciu, že projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Senica. Taktiež je MsV povinný o tomto podujatí informovať referát kultúry, športu, médií a komunikácie s verejnosťou Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ najmenej 10 dní pred konaním podujatia.

Účel použitia prostriedkov

Účel musí mať verejnoprospešný charakter. Môže ísť napr. o zorganizovanie kultúrneho podujatia, nákup mobiliáru, prípadne hracích prvkov pre detské ihriská, oblasť životného prostredia a podobne.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!