Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  VOĽNÝ ČAS   >  O meste
publikované: 25.05.2017 - 09:37  //  aktualizácia: 13.06.2024 - 08:49  //  zobrazené: 37887

Pamiatky

 

Súpis pamiatok v meste Senica

Časť Senica:

 

Pamätník 1. ČSR -  Na počesť osláv 100.výročia vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov sa Mesto Senica rozhodlo na mieste bývalého podstavca sochy Marka Čulena, v parku pri ZUŠ, na znak úcty signatárom Martinskej deklarácie, ale aj všetkým tým, ktorým sa podieľali na rozpade Rakúsko-Uhorska, podporili vytvorenie 1.ČSR postaviť symbolický pamätník. Viac o pamätníku si prečítate tu: https://senica.sk/clanok/pamatnik-1-csr

 

 

 

Socha L. Novomeského

image

miesto: pri potoku Teplica, pri DAV‐ e s. č. 641/18 – 3382/1 ‐ z roku 1984, sochár Ján Kulich z Bratislavy

popis : bronzová socha L.Novomeského v nadživotnej veľkosti

Bronzová socha Ladislava Novomeského v nadživotnej veľkosti bola v Senici odhalená 13. decembra 1984 na záver dvojdňového sympózia o L. Novomeskom. Jej autorom bol akademický sochár Ján Kulich. V pozadí sochy bolo zároveň otvorené Múzeum L. Novomeského s kinosálou, ktoré budovali od roku 1982. V roku 2003 budova stratila charakter múzea, zostala v nej vo vstupných priestoroch len expozícia venovaná osobnosti L. Novomeského a zriadil sa v nej občerstvovací podnik inšpirovaný názvom časopisu, ktorý L. Novomeský vydával v rokoch 1924 až 1937. Podnik ale dlho nefungoval podľa zámeru a budova menila nájomcov a chátrala. V roku 2008 kúpilo mesto budovu od Trnavského samosprávneho kraja a od apríla 2011 prenajalo Centru voľného času Stonožka.

 

 

image

Náhrobník Martina Braxatorisa – Sládkoviča – v strede senického cintorína – hrob je prikrytý kamennou platňou, na ktorej je jednoramenný kríž.

Syn Andreja Sládkoviča bol za kňaza ordinovaný v roku 1877. Senickí evanjelici si ho povolali za svojho. Na senickej fare pôsobil až do smrti. Je pochovaný na evanjelickej časti cintorína v Senici, ktorý sám vysväcoval. Na pomníku má okrem biblického verša vytesané aj vlastné verše.

 

 

 

image

Náhrobník Jána Mocku – na cintoríne v Senici – nad kameňom so sklom je text a veľká socha stojacej postavy Krista

 

 

 

 

 

 

 

 

image

 

 

 

Socha sv. Jána Nepomuckého – na námestí pred farským kostolom – 3.1 ‐ pochádza z konca 18. alebo začiatku 19. storočia

 

 

 

 

 

 

image 

 

 

Socha Immaculaty – na námestí pred farským kostolom –pochádza z prvej polovice 18. storočia

 

 

 

 

 

 

image

 

Socha sv. Jána Nepomuckého – pri sútoku Maliny a Rovenského potoka – stála na rozhraní katastra Senica – Sotina (pri Sadovej ulici) Za sochou severovýchodným smerom je aj v súčasnosti park pri kaštieli .

Za záhradou kaštieľa končil senický chotár, ktorý hraničil so Sotinou. socha sv. Jána Nepomuckého, v tom období bola na okraji Senice.

 

imageSpievajúca fontána – na Robotníckej ulici pri s. č. 54 – 669/1 – vytvorená v roku 1971 sochárom Jaroslavom Kočišom. Momentálne je nedostupná , za stavbou polyfunkčného domu na Robotníckej ulici.

 

Súsošie sediacej rodiny – pri reštaurácii Malina na Štefánikovej ulici, s. č. 708/55 – 146/1 ‐ sochár Vladimír Farár

 

 

image

 

 

 

Pradiarka – socha, smerom k Čáčovu, oproti bývalému SH (pri BD na Priem. 261) – 982 – plastika z roku 1975, vytvorená sochárom Vladimírom Farárom z Bratislavy

 

 

image

 

 

 

                                                                                                     Socha vojaka

 

 

 

 

 

Kostol ev. a v. postavený v r. 1783 ako klasicistický tolerančný chrám – KPÚ požaduje zachovať a chrániť. image

Vybudovaný v rokoch 1783 –1784 v klasicistickom slohu ako tolerančný kostol bez veže. V roku 1794 bol dodatočne doplnený o vežu, ktorá bola vstavaná do štítového priečelia chrámu. Pôvodne dvojradové okná boli v roku 1882 nahradené veľkými jednoradovými oknami, ktoré sú polkruhovo ukončené.

Uprostred oltárnej architektúry, bohato zdobenej klasicistickým ornamentom, je umiestnený obraz, olejomaľba na plátne s námetom ukrižovaného. Obraz namaľoval maliar Oeser v roku 1884. Z doby vzniku kostola pochádza klasicistická kamenná krstiteľnica. Organ je drevený polychromovaný s klasicistickou dvojdielnou skriňou. Pochádza z roku 1829, kedy ho chrámu venoval Michal Žarnócsay.

 

 

 

 

Pomník popravených 1848 - všetko o histórii, okolnostiach vzniku, či o renovácii pomníka nájtede v odkaze Pomník popravených 1848

 

 

 

 

image

 

Pomník padlých v 1. svetovej vojne – v parku na hlavnom námestí – pomník odhalený v roku 1928 patrí k vojnovým hrobom

Pomník padlých v Senici bol odhalený v roku 1928. Okolo neho zároveň vysadili lipy. Pomník tvorí pylón s atribútmi Slovenska (dvojkríž), Slovanstva (lipová ratolesť) a vojenstva (prekrížené meče vo vavrínovom venci so zapletenou stuhou). Pomník je na podstavci doplnený pamätnou tabuľou s menoslovom padlých a zakladateľskou pamätnou tabuľou.

 

image

Pomník padlých v 1. svetovej vojne – na cintoríne v Senici – Pomník je prenesený z miestnej časti Sotina, ide o padlých z tejto bývalej obce.

Na pomníku je zoznam padlých a hore je súsošie klesajúceho umierajúceho vojaka, ktorého podopiera druhý vojak. Nad nimi stojí Kristus. Odhalený bol v 20. rokoch tohto storočia, patrí k vojnovým hrobom. Na fronty 1. svetovej vojny narukovalo 94 obyvateľov Sotiny, z nich 18 padlo do zajatia a dvadsiati sa už domov nevrátili. Pomník padlých im v obci postavili v roku 1925, stál na južnom okraji obce. Je na ňom vytesané venovanie zakladateľov (PADLÝM OBČANOM 1914 1918; Pomník postavit dali pokrevní padlých a súcitní spoluobčania). Okolo roku 2000 bol pomník premiestnený na senický mestský cintorín.

 

 

    Pamätník oslobodenia mesta – na námestí vedľa kaplnky sv. Anny –odhalený bol     v  roku 1965. Autor je sochár Vladimír Farár z Bratislavy. Patrí k vojnovým hrobom.

Pamätník oslobodenia v Senici bol odhalený v roku 1965. Jeho ústredným výtvarnou dominantou je alegorická socha Víťazstvo v podobe ženskej postavy so vztýčenými rukami. Autorom bronzovej plastiky bol akademický sochár Vladimír Farár. Pamätník ďalej dopĺňajú vodorovná betónová doska s bronzovým nápisom SLÁVA NAŠIM OSLOBODITEĽOM a trojica štíhlych vysokých betónových stél rozložených na lúčovitom pôdoryse.

 

 

 

image

Pomník osloboditeľom – v parčíku v blízkosti bývalých kasární – je na ňom nápis rokov 1942 – 1945, patrí k vojnovým hrobom Začiatkom roku 1942 sa v Buzuluku začala formovať jednotka československých vojakov pod velením podplukovníka Ludvíka Svobodu. V lete bol už kompletný 1. československý samostatný poľný prápor, ktorý v januári nasledujúceho roku už zasiahol na fronte po boku Červenej armády. Jednotka sa stala základom 1. československého armádneho zboru, ktorý sa utvoril 10. apríla 1944.

V senických kasárňach otvorených v roku 1938 sídlil delostrelecký útvar, ktorý ich opustil v roku 2002. V roku 2004 prešli do vlastníctva mesta a tým definitívne stratili svoj vojenský účel. Pred kasárňami stával pamätník postavený na pamäť 1. československého armádneho zboru. Súčasťou pamätníka bolo ľahké delo, ktoré po roku 1990 odstránili a trojica železných vysokých štíhlych stél, previazaných v drieku betónovým kubusom s letopočtami 1942 a 1945.

 

image

 

Pamätník padlým v 2. svetovej vojne rumunským vojakom – na cintoríne v Senici – je na ňom ranený zomierajúci vojak, ktorého drží skláňajúci sa druhý vojak. Tretí stojí v pozadí so samopalom. Patrí k vojnovým hrobom.

Na senickom mestskom cintoríne je pomník rumunským vojakom, ktorí položili životy pri oslobodzovaní Senice. Na pomníku je vytesaný dátum oslobodenia mesta, symbol mieru v podobe holubice nad zemeguľou a reliéf skupiny vojakov. Podľa pamätnej tabule na pomníku ho dal postaviť národný výbor mesta rumunským vojakom, slovo sovietskych je na nej dotesané dodatočne.

 

 

image

 

 

KrížOproti cestnej správe, Hurbanova ulica s. č. 516

umiestnený v svahu , je z kameňa – pieskovca, vedú k nemu z chodníka schody

 

 

 

 

image

 

 

Kríže – pri Tescu, Sotinská ulica (bývalý sotinský cintorín) – 3265/245

 

 

 

 

 

 

Mestské vily – Hviezdoslavova ul. – 37, 39, 45, 47, 49, 51 – 1. pol. 20. stor. , sú nositeľmi architektonického výrazu a tvaroslovia tohto obdobia – KPÚ požaduje zachovať a chrániť

image image image

image

 

Zástavba obytných dvojdomov ,robotnícke domky– za autobusovou stanicou smerom k bývalému SH, ‐ 533 – 540 – 4, obytné prízemné dvojdomy, postavené v rokoch 1942 ‐ 45 . KPÚ požaduje zachovať a chrániť.

 

 

 

image

 

Obytná Kolónia – na severnej uličnej fronte cesty vedúcej popri rieke Myjava – ide o polouzavretú a tektonicky členitú urbanistickú štruktúru, postavené boli oklo r. 1942 – KPÚ požaduje zachovať a chrániť.

 

 

 

image

 

Vstupný objekt do starého židovského cintorína – vstup zo Štefánikovej ulice – pochádza z konca 19. storočia, architektúra nesie znaky orientálneho slohu – KPÚ požaduje zachovať a chrániť, cintorín využiť ako priestor zelene pre oddych

 

 

image

 

SokolovňaŠtefánikova ulica , Vagyónova kúria. Telocvičná jednota Sokol kúpila v roku 1925 vilu statkára Vagyona a upravila v nej veľkú sálu na cvičenie.

 

 

 

 

image

image

STROMY :

Moruša biela,

Robotnícka ulica

Táto moruša je jeden z najkrajších a najstarších stromov

v Senici. Takto mohutné moruše sa dnes len tak nevidia a už vôbec nie v centre mesta.. Kedysi dávno rástla na pokojnom okraji mesta, dnes ju obkolesuje rušné sídlisko, na ktorom vyrástli generácie detí. Seničania ju nazývajú aj majákom minulosti, ktorý na nás v tejto hektickej dobe žmurká svojim pokojom a trpezlivosťou.

Obvodom kmeňa 315 cm, výškou nad 10 m vychádza jej vek na 150‐200 rokov.

 

Danišových lipa ‐ Robotnícka ulica (oproti pivovaru Štramák) Lipový park osloboditeľov ‐ južná časť námestia

Lipové aleje na cintoríne

  Praskačových lipa ‐na rohu Komenského a Hollého ulice Kresákových lipa ‐ Štefánikova 707/53

Šafránkových lipa ‐ areál slovenskej správy ciest Hurbanova ulica Sotinská lipa ‐ Sotinská ulica /pri trafostanici za reštauráciou Sunny Sotinské lipy‐ Rovenská ulica 668/2

Sotinská lipa ‐ Jána Bežu 2571/3 /rastie v blízkosti poškodených božích múk – Remešic v záhrade p. Melegovej /

  Smrek ‐ Štefánikova 725/18 ‐ historický orientačný bod Lipy pri evanjelickom kostole v Čáčove

Lipy 50 výročia vzniku ČSR pred knižnicou v Čáčove

 

Časť Kunov:

 

image

Zvonica na vŕšku pri cintoríne v Kunove – I.233 – postavená v roku 1880, neskôr pristavená márnica

Zaujímavý je kameň s nápisom nad vchodom.

image

 

 

 

 


 

 

 

 

image

 

Pomník padlým v 1. svetovej vojne – v strede na námestí – na vrchole je súsošie sediaceho zomierajúceho vojaka, nad ktorým sa skláňa anjel. Autorom je sochár Ferdinand Štábla.

V 1. svetovej vojne bojovalo 93 Kunovčanov. 23 sa ich nevrátilo. Boli medzi nimi aj básnik Martin Orgoník Kunovský a Ján Slezák, účastník vzbury v Kragujevaci.

Pomník padlých v obci odhalili v roku 1927. Na pomníku je vytesaný nápis jeho zakladateľov (POMNÍK POSTAVIT DALI ICH POKREVNÝ A VERNÝ SPOLUOBČANIA). Slávnostným rečníkom pri odhalení bol básnik a novoinštalovaný senický evanjelický farár Vladimí Roy. Realizátorom pomníka bola kamenárska firma Ferdinanda Štáblu z Hodonína. Na nové miesto o 2 desiatky metrov bol pomník premiestnený asi až po zbúraní obecného domu. Neskôr v okolí pomníka založili malý park.

image

 

 

 

Pomník ‐ Kríž – na rázcestí v Kunove, pri dome č. 125

 

 

 

 

 

 

Časť Čáčov:

image

Pamätná tabuľa Martin Bartoň – v Čáčove na novovybudovanom pomníku oproti MŠ – pomník vybudovaný v 2004

Richtár Čáčova Martin Bartoň bol popravený na šibenici 13. októbra 1848 spolu s Vojtechom Bemertom (Moravan, bol poľovníkom u senického statkára Vietorisa). Bol popravený maďarským revolučným súdom za poburovanie spoluobčanov a hlavne asi preto, že u neho našli letáky proklamácie hurbanovej Národnej rady. Pochovaný je na senickom cintoríne. Na rodnom dome Martina Bartoňa bola na jeho pripomenutie odhalená pamätná tabuľa. Odhalili ju 25. októbra 1936 spolu s pomníkom padlých. Dom bol v roku 1986 asanovaný, aby uvoľnil miesto pre iný objekt. Kópiu pamätnej tabule nanovo umiestnili na čiastočne opracovaný lomový kameň z pieskovca a doplnili ďalšou tabuľou s fotografiou asanovaného

domu. Nový pomník odhalili primátor Senice Ľubomír Parízek a poslanec mestského parlamentu za Čáčov Ferdinand Beňa 6. decembra 2004. Hlavný prejav pri odhalení predniesol Ján Rehuš.

 

 

Pomník padlých v 1. svetovej vojne – na križovatke pri evanjelickom kostole pri dome s č. 138 – dvojkríž a socha stojaceho vojaka, ohradeného kovovým zábradlím

Na frontoch 1. svetovej vojny bojovalo 216 mužov z Čáčova. 42 z nich sa dostalo do ruského a 12 do talianskeho zajatia. 28 vojakov sa už nikdy nevrátilo. Obec im odhalila pomník padlých 25. októbra 1936.

V ten deň v obci zároveň odhalili pamätnú tabuľu na rodnom dome richtára Martina Bartoňa, popraveného v roku 1848. Práce na pomníku padlých sa trochu vliekli. Už v roku 1928 boli urobené nejaké prípravné práce, celková realizácia však ustrnula. Až v roku 1935 obec na pomník vyčlenila 3 tisíc korún a práce mohli opäť začať. Hlavným výtvarným prvkom pomníka je vojak s víťazným praporom.

 

 

Pamätný DOM Dušana Fajnora

  Pamätný dom Dušana Fajnora č. 188 , bývalá evanjelická fara V roku 1949 tu bola osadená pamätná tabuľa

Narodil sa v Senici v rodine advokáta Štefana Fajnora. Na evanjelickú čáčovskú faru nastúpil ako kaplán popri seniorovi nitrianskeho seniorátu Jánovi Mockovi. V roku 1928 bol zvolený za biskupa západného dištriktu a v roku 1930 za generálneho biskupa. Bol literárne činný, prispieval väčšinou do evanjelických periodík.

Dušanovi Fajnorovi bola v Čáčove 16. októbra 1949 odhalená mramorová pamätná tabuľa s bronzovým reliéfom na starej evanjelickej fare, ktorá stojí za pomníkom padlých. Jej autorom bol Štefan Pollák. Dnes je premiestnená na súčasnej evanjelickej fare postavenej po roku 1968. Pôvodná fara bola predaná do súkromných rúk.

image

 

Pomník Martina Bartoňa cintorín Čáčov

 

Kríž na cintoríne v Čáčove ‐ ústredný kríž novozaloženého cintorína

 

Kríž pred cintorínom v Čáčove 5m vysoký kríž pravdepodobne zo zač. 19. stor. je na ňom latinský nápis

 

image

Škodáčkov mlynVzácna technická pamiatka zo začiatku 20. storočia, známa ako Škodáčkov mlyn, ožila v nedeľu 19. októbra počas čáčovských hodových slávností. Stalo sa tak vďaka nadšeniu a elánu členov a sympatizantov občianskeho združenia PRO Čáčov, ktorí našli pochopenie a podporu u súčasného majiteľa mlyna Petra Piváka

image

 

Zoznam hnuteľných pamätihodností

Časť Senica:

 

Pamätná tabuľa ,,delostrelci" ‐ v areáli bývalých kasární, Železničná ulica

 

Pamätná tabuľa L. Novomeského – V priestore železničnej stanice v Senici Do mesta tridsať minút Keď bol v Senici vyhlásený k storočnici narodenia básnika, novinára a politika Rok Ladislava Novomeského, na úvod kultúrnych podujatí, ktoré ho sprevádzali, bola 16. januára 2004 na budove železničnej stanice v meste odhalená pamätná tabuľa s veršami z básne Do mesta tridsať minút. Zhotoviť ju dalo mesto, odhalili ju podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Drahoslav Machala a primátor Senice Ľubomír Parízek.

 

Pamätná tabuľa neznámemu partizánovi ‐ padlý v 2. svetovej vojne – na budove OÚ Vajanského ul. s.č. 699 – odhalená v roku 1964 V roku 1964 bola na budove administratívy na Vajanského ulici odhalená pamätná tabuľa (150 x 70 cm) z čierneho mramoru neznámemu partizánovi, ktorý padol na tomto mieste v boji počas SNP.

 

Pamätná tabuľa väzneným nemeckými jednotkami – Na budove vedľa bývalej polikliniky, Štefánikova ul. s. č. 699

Po zvýšenej aktivite partizánskych skupín prišiel do Senice 9. septembra 1944 130‐členný oddiel nemeckej vojenskej polície. Začali ihneď zatýkať a vypočúvať desiatky ľudí. Dočasnú väznicu s kapacitou pre 200 väznených si vytvorili v budove Roľníckeho skladištného družstva. V októbri bol do mesta deponovaný na ich podporu aj početný pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy. Antifašistov, ktorých tu umučili, prípadne popravili, pochovali do masových hrobov Surovinského lesa, kde sa pri exhumáciách preukázalo celkovo asi 40 až 50 obetí.

Na budove bývalého Roľníckeho skladištného družstva v Senici odhalili v roku 1974 pamätnú tabuľu, ktorá pripomenula smutnú epizódu v minulosti tejto budovy. V čase od septembra 1944 sa stala sídlom nemeckej vojenskej polície, kde väznili a mučili antifašistov

 

Pamätné tabule – na katolíckom kostole – Závodský

Na východnej fasáde kostola sú osadené dve pamätné tabule katolíckych kňazov a národovcov Jozefa Karola Viktorína (1822‐1894) a Jozefa Závodského (1870‐1940), obidve jednoduchých obdĺžnikových plôch postavených na výšku s rozmermi 100x80cm.

Viktorínova tabuľa, vytvorená zo sivého mramoru, pripomína jeho kaplánsky pobyt v Senici, v prelomových rokoch 1847‐1848. Dali ju vyhotoviť o sto rokov neskôr v roku 1947 "verní Záhoráci". V hornej časti tabule je umiestnený bronzový kruhový reliéf s buditeľovou hlavou, pojednanou spredu v plastickej modelácii charakteristických výrazných rysov tváre len s veľmi jemne naznačenými dlhšími vlasmi.

Pamätná tabuľa Jozefa Závodského, tiež zo sivého mramoru, má v hornej časti kurhový reliéf zobrazujúci kňazovu hlavu v trojštvrťovom pohľade, pojednanú v jemnejšej mäkkej modelácii, pod ktorou je vyrytý stručný text venovania tabule "svojmu rodákovi a farárovi národovcovi – trpiteľovi na vďačnú pamäť v národe a cirkvi oddaní rodáci 1947".

Pamätník obetiam holokaustu židovský cintorín Štefánikova ul.

Pred 2. svetovou vojnou žilo v Senici vyše 300 židov. Počas prvej vlny deportácií z nich väčšinu odviezli do vyhladzovacích táborov. Zostali len desiatky z nich chránených pracovnými výnimkami. K februáru 1944 ich bolo v meste 62 a vo vtedajšom senickom okrese celkom asi 150. Keď začala na jeseň 1944 druhá vlna deportácií do koncentračných táborov, veľa židov sa snažilo ukryť na kopaniciach. V koncentračných táboroch zahynulo 263 židovských obyvateľov Senice. Po oslobodení sa do mesta vrátilo sto židovských obyvateľov, z toho bola asi polovica pôvodných občanov mesta. V roku 1949 sa väčšina z nich vysťahovala do Izraela.

Pamätná tabuľa na budove domu smútku židovského cintorína v Senici pripomína počty židovských obetí počas holokaustu, keď bola židovská komunita zdecimovaná k hranici zániku.

 

Pamätník židom padlým v 1.svetovej vojne

Na budove márnice židovského cintorína pri dnešnej Štefánikovej ulici je pamätná tabuľa, ktorá v hebrejskej aj latinskej transkripcii uvádza mená 14 židovských občanov Senice, ktorí ako vojaci zahynuli na bojiskách 1. svetovej vojny. Ich mená sú z väčšej časti uvedené aj na pomníku padlých v meste. Pamätná tabuľa bola pôvodne umiestnená v priestore synagógy, odkiaľ bola sňatá v období medzi spomenutými 50. rokmi 20. storočia, keď budovu synagógy odkúpil Zdroj a rokom jej asanácie 1965.

 

Martin Braxatoris Sládkovič – na novej ev.fare 1938 JUDr. Štefan Fajnor, advokát

legionár Viliam Paulíny Tóth, Ján Bežo, Jozef Miloslav Hurban,  Ján Mráz, Štefan Fajnor

 

KUNOV

pamätná tabula oslobodenia Michal Končitý

Ján Slezák

 

Čáčov

pamätná tabuľa oslobodenia na notárskom dome

Zoznam kombinovaných pamätihodností

 

image

 

Kalvária – na cintoríne v Senici

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!