Skip Navigation or Skip to Content
Titulka
publikované: 09.11.2017 - 14:40  //  aktualizácia: 03.08.2023 - 10:37  //  zobrazené: 38267

Systém dočasného parkovania v meste

 

 


 

Systém dočasného parkovania v meste

V súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Senica č. 5 bol na miestnych komunikáciách vrátane parkovísk na území mesta zavedený od 1. 7. 2012 systém dočasného parkovania vozidiel.  Dňa 11. novembra 2021 na 19. zasadnutí MsZ uznesením č.19/2021/618 bolo schválené VZN č. 71 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách. 

Úseky miestnych komunikácií vymedzené na dočasné parkovanie vozidiel sú vyznačené príslušnými zvislými aj vodorovnými značkami, ktoré upozornia vodičov, že parkovanie vozidiel je možné len po zaplatení poplatku za dočasné parkovanie vozidiel.

Oprávnením na užívanie verejného priestranstva určeného na dočasné parkovanie vozidiel je zaplatenie úhrady prostredníctvom SMS, zakúpenie ročnej alebo mesačnej parkovacej karty.

Cena parkovacieho lístka a úhrady prostredníctvom SMS služby za dočasné parkovanie vozidla na miestnych komunikáciách je 0,50 €/hodinu. Cena parkovacej karty za dočasné parkovanie vozidiel je 80 €/rok a 10 €/mesiac. Cena parkovacej karty pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Senica a vozidiel, ktorých držitelia sú fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo v meste Senica, je 20 €/rok a 5 €/mesiac.  Cena parkovacej karty pre držiteľov vozidiel, ktorí majú trvalý pobyt v meste Senica a ako darcovia krvi získali striebornú, zlatú a diamantovú Jánskeho plaketu a pre držiteľov vozidiel, ktorí dovŕšili vek 70 rokov, je 10 €/rok a 5 €/mesiac.

Úhrada za dočasné parkovanie vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií sa neplatí v čase : piatok od 18.00 – pondelok do 6.00 h a v štátom uznané sviatky. 

Ročné a mesačné parkovacie karty si môžu záujemcovia zakúpiť v pokladni Mestského úradu Senica a Turistickej informačnej kancelárii Infosen. Pri tomto je potrebné predložiť k nahliadnutiu "veľký" technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, časť II.). Údaje v technickom preukaze musia súhlasiť s údajmi v občianskom preukaze.

Vodiči vozidiel prepravujúcich osoby, ktorým Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal parkovací preukaz, môžu používať parkovacie miesta bez povinnosti úhrady za parkovanie, pričom vozidlo musí byť vyznačené parkovacím preukazom.

V prípade, že vozidlo bude používať parkovacie miesto krátkodobo, je možnosť uhradiť poplatok za dočasné parkovanie vozidiel prostredníctvom SMS. Cena parkovacieho lístka je 0,50 €/hodinu. Užívateľ parkovacieho miesta môže použiť telefón všetkých operátorov, pričom mu príde spätná SMS, potvrdzujúca zaplatenie. 10 minút pred uplynutím lehoty príde užívateľovi parkovacieho miesta upozorňujúca SMS. SMS sa posiela na číslo 2200 (platí pre všetkých operátorov) v tvare SE A1 EČV H (SE medzera A1 medzera evidenčné číslo vozidla medzera H, H znamená počet hodín).


Daňový doklad o zaplatení SMS za parkovanie si môžu daňovníci vytlačiť po prihlásení na web stránke http://smslistky.sk/parking/public . Ako prihlasovacie údaje použite svoje tel. číslo a kód z textu SMS, ktorou Vám bolo potvrdené parkovné.

 


Konkrétne lokality, ktoré sú určené na dočasné parkovanie vozidiel.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!