Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 16.05.2023 - 13:00  //  aktualizácia: 27.12.2023 - 12:36  //  zobrazené: 5220

Spôsob zriadenia mesta

1. Spôsob zriadenia mesta

 

Mesto Senica je podľa čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky právnickou osobou a v súlade s čl. 64 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky je základom územnej samosprávy, je samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky. Mesto Senica ako právnická osoba bolo zriadené zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí -  t.j. dňom 24.11.1990.

 


2. Právomoci a kompetencie mesta

 

Kompetencie mesta sú dané:

-  Ústavou Slovenskej republiky ( najmä čl. 64 – 71)

-  zák. SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-  platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

-  všeobecne záväznými nariadeniami mesta

-  Štatútom mesta

 

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte prednostu MsÚ v Senici a na internetovej stránke mesta www.senica.sk v sekcii Mesto - Samospráva  – VZN.

Mesto koná a rozhoduje podľa právnych predpisov, ktoré sú uverejnené na  internetovej stránke mesta v časti  Mesto - Samospráva - Informácie podľa zákona č. 211/2000 (v prílohách).

 


 

3. Organizačná štruktúra mesta

Orgánmi mesta Senica sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Senice je zastupiteľský zbor mesta zložený z 19 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta Senica je predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého obyvatelia zvolili na 4 roky. 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány podľa potreby a podľa osobitných predpisov.

Ďalšie orgány mesta:

-  mestská rada

-  komisie mestského zastupiteľstva

-  mestský úrad

-  mestská polícia

-  mestský hasičský zbor

-  mestské výbory

 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. 

Orgány mesta a organizačná štruktúra Mestského úradu sú na internetovej stránke www.senica.sk.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!