Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  INŠTITÚCIE, PODNIKANIE   >  Školstvo
publikované: 12.05.2017 - 10:47  //  aktualizácia: 13.06.2024 - 09:09  //  zobrazené: 41472

Materské školy

MATERSKÉ ŠKOLY V MESTE SENICA NA MAPE (GIS)

MAPA OBVODOV MATERSKÝCH ŠKÔL V MESTE SENICA

 

MŠ L. Novomeského

MŠ Ul. L. Novomeského 1209/2, Senica zastrešuje niekoľko elokovaných tried
tel.: 034 654 6151, 654 6152
e-mail: materskaskola@mssenica.sk
web: https://materskaskolasenica.webnode.sk/
č. účtov:
- platby za stravu: č. ú. 9214584006/5600 - poplatok sa uhrádza mesačne vopred do 15 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
- poplatok za MŠ: č. ú. 9214587004/5600 - poplatok sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 10 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca


Materská škola na Ul. L. Novomeského 1209/2, Senica je samostatná právnická osoba, rozpočtová organizácia mesta, ktorá hospodári v súlade so zákonom č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a riadi sa obecno-záväznými normami ako aj internými predpismi zriaďovateľa, ktorým je Mesto Senica.

Pôvodný názov Spojené predškolské zariadenie na zriaďovacej listine z 1. júla 2002 sa dodatkom k zriaďovacej listine s účinnosťou od 1. júla 2004 zmenil na Materská škola L. Novomeského 1209/2, Senica.

MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Súčasťou je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

MŠ Ul. L. Novomeského 1209/2, Senica zastrešuje tieto elokované pracoviská:

EP Kalinčiakova 294
EP Kolónia 544
EP Robotnícka 114/6
EP Čáčov 86
EP J. Kráľa 729
EP Komenského 1039
EP Hollého 744/36
EP L. Novomeského 1209/2.

Riaditeľkou je Renáta Rýzková, tel. č. 034 654 6151, 654 6152.
Administratívny úsek: Ing. Ružena Junasová, Marta Jurovatá, Dana Medviďová.
Počet tried v školskom roku 2012/2013: 28.

Čas prevádzky v jednotlivých elokovaných triedach:

EP Kalinčiakova 294                  6,30 - 16,30
EP Kolónia 544                          6,30 - 16,30
EP Robotnícka 114/6                 6,30 - 16,30
EP Martina Bartoňa 5171/5       6,30 - 16,30
EP J. Kráľa 729                         6,30 - 16,30
EP Komenského 1039               6,30 - 16,30
EP Hollého 744/36                    6,30 - 16,30
EP L. Novomeského 1209/2     6,30 - 16,30


EP Kalinčiakova 294


http://www.mskalinciakova-senica.webgarden.cz/
zástupkyňa - Miroslava Císarová
tel. č. - 651 4103
vedúca ŠJ - Emília Nečasová
Zameranie na podporu zdravia a prevenciu chorôb v podmienkach MŠ, uvedomovanie si významu správnych hygienických návykov vo vzťahu k osobnej čistote a starostlivosti o svoje telo ako predpokladu zachovania života zahŕňa:
- Formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných ľudí
- Orientovať sa vo vlastných telesných pocitoch , uvedomovať si aktuálny zdravotný stav a intuitívne rozlišovať stav zdravia a choroby
- Upriamiť detskú pozornosť na vlastné zdravie, prvú pomoc a prevenciu chorôb a zranení


EP Kolónia 544


zástupkyňa - Bc. Mária Blanáriková
tel. č. - 651 4153
vedúca ŠJ - Emília Nečasová
Zameranie na dopravnú výchovu predpokladá:
- využitie zrenovovaného dopravného ihriska pri ET, využívanie zakúpených bicyklov, trojkoliek, prenosných semaforov na získanie základných kompetencií detí ako sa správať na ceste , aké pravidlá dodržiavať, ako sa chrániť a predchádzať úrazom na vozovke


EP Robotnícka 114/6


zástupkyňa - Erika Hazuchová
tel. č. - 651 2551
vedúca ŠJ - Emília Nečasová
Zameranie - zdravá škola predpokladá :
- znižovanie chorobnosti upevňovaním telesnej zdatnosti a odolnosti organizmu, psychickej odolnosti vedenie detí k uvedomelému správaniu sa v oblasti podpory a ochrany zdravia


EP Martina Bartoňa 5171/5


www.ms.cacov.sk
zástupkyňa - Veronika Plottová
tel. č. - 651 2101
vedúca ŠJ - Lýdia Prosnanová
Zameranie na rozvíjanie ľudových tradícií a ľudových prvkov, ktoré sú vlastné regiónu, v ktorom sa nachádza ET, predpokladá:
- primerane veku detí a vhodne zvolenými edukačnými prostriedkami rozvíjanie sebavedomia a národného povedomia detí.


EP J. Kráľa 729


zástupkyňa - Mgr. Anna Slobodová
tel. č. - 651 4828
vedúca ŠJ - Štefánia Michalicová
Zameranie na rozvíjanie literárnej gramotnosti zahŕňa:
- v podmienkach MŠ a situovania v blízkosti Záhorskej knižnice pravidelné návštevy knižnice za účelom spoločných tvorivých dielní, vyhľadávania informácií a práce s knihou.
Zameranie na oboznamovanie sa s cudzím jazykom
- nemecký jazyk, anglický jazyk. Deti hravou formou získavajú základy svetových jazykov a prekonávajú jazykovú bariéru.


EP Komenského 1039


zástupkyňa - Jana Smolinská
tel. č. - 651 2114
vedúca ŠJ - Lýdia Prosnanová
Zameranie na environmentálnu výchovu zahŕňa:
- výchovu a vedenie detí k ochrane prírody a k starostlivosti o ňu. Spočíva v plnení časti teoretickej a praktickej, v netradičných aktivitách ako je čistenie studničky na Kunovskej strelnici, sadenie stromčekov, separovaný zber a iné.


EP Hollého 744/36


zástupkyňa - Mgr. Oľga Chovancová
tel. č. - 651 4727
vedúca ŠJ - Štefánia Michalicová
Zameranie na starostlivosť o zdravie detí zahŕňa:
- zabezpečenie odbornej logopedickej starostlivosti o deti priamo v priestoroch MŠ
- plavecký oddiel, ktorý pracuje pod vedením odborného plavčíka po celý školský rok
- práca v krúžku v krúžku moderného tanca
- práca v súbore kolovrátok zameranom na udržiavanie ľudových tradícií a zvykov
- oboznamovanie detí s cudzím jazykom – nemeckým, anglickým/podľa záujmu/


EP L. Novomeského 1209/2


zástupkyňa - Viera Hurbanová
tel. č. - 651 5291
vedúca ŠJ - Lýdia Prosnanová
Pohybovo- športové zameranie zahŕňa:
- v podmienkach MŠ uskutočňovanie aktivít zameraných na telovýchovné a športové vyžitie detí, aktivít na uvedomenie si dôležitosti pohybu pre vlastné zdravie pričom je využívané telovýchovné náradie a náčinie v MŠ ako aj výhodné situovanie ET pri zimnom štadióne, futbalovom ihrisku, cyklotrase, parku, CVČ Stonožka .
- súčasťou je vedenie krúžku mažoretiek.
- ako aj hudobno-pohybového krúžku

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!