Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 06.02.2020 - 12:16  //  aktualizácia: 16.03.2023 - 15:34  //  zobrazené: 29104

Voľné pracovné miesta

  • Pozn.:  Ukončené výberové konania je možné dohľadať na Úradnej tabuli.

 

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach:

 

PREDĹŽENÉ DO 31. 03. 2023

Mesto  Senica

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici na pozíciu odborný administratívny zamestnanec Referátu regionálneho rozvoja na Finančnom oddelení.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, územie mesta Senica

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 15. 03. 2023  31. 03. 2023 

Popis pracovnej pozície: odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia na úrovni obce, spracovanie zámerov, programov a projektov, predkladanie návrhov, aktualizácia informácií o projektoch ich, realizácia a implementácia, koordinácia úloh pri zabezpečovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

  • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • zodpovedný prístup
  • analytické myslenie
  • orientácia v prostredí projektov, fondov, výziev
  • prax na obdobnej pozícii vítaná

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

znalosť v oblasti samosprávy

samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

schopnosť identifikovať a riešiť problém

komunikačné schopnosti

znalosť cudzieho jazyka,  AJ/NJ úroveň B

schopnosť tímovej práce

vodičský preukaz sk. B

Požadované doklady k žiadosti:

písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,

profesijný štrukturovaný životopis,

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na  vydanie výpisu z registra trestov a to:

1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

3 -  štátne občianstvo,

4 -  pohlavie,

5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

6 -  číslo OP,

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  

s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou

Pracovný pomer: na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou následne uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

Mzdové ohodnotenie: funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, pre výkon uvádzanej pozície je určená platová trieda 6, platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe.

Týždenný pracovný čas  37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023:

- valorizácia platu podľa schváleného nariadenia vlády 296/2022 od 1.9.2023 o 10%

- 5 dní dovolenky navyše

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 27 eur mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 6 eur

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- pobyt  na chate v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada za priaznivú cenu

- skrátený pracovný čas v piatok, sociálne výhody a ďalšie bonusy.

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 15. 03. 2023 31. 3. 2023 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením  „ Žiadosť o prijatie do zamestnania – referent RR“

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!