Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 06.02.2020 - 12:16  //  aktualizácia: 07.07.2022 - 15:17  //  zobrazené: 25626

Voľné pracovné miesta

 • Pozn.:  Ukončené výberové konania je možné dohľadať na Úradnej tabuli.

 

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach:

 

 

MESTO SENICA

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici,

na Oddelení výstavby, životného prostredia a dopravy

 

 

Pracovná pozícia: odborný zamestnanec Referátu územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56,  905 25 Senica

 

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: 21. 07. 2022

 

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer na plný úväzok na dobu určitú počas zastupovania dlhodobej pracovnej neschopnosti s 3 mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú

 

Popis pracovnej pozície: odborný zamestnanec na Referáte územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku vykonáva najmä investičnú činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb, oblasť odpadového hospodárstva a vedenie správneho konania, úkony spojené s envirofondom, kontrola výkonu prác dodávateľov pre stavebné oddelenie, príprava dokumentácie k projektom, inžiniering stavieb a stavebných prác, vedie agendu súpisných a orientačných čísel.

 

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie so zameraním na stavebníctvo, pozemné stavby, architektúru, inžiniering, projektové riadenie
 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť
 • prax v odbore vítaná

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • komunikačné schopnosti
 • schopnosť tímovej práce
 • znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)
 • vodičský preukaz sk. B
   

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej  

            podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na

            vydanie výpisu z registra trestov a to:

           1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k

 zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

           2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u 

                  osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

           3 -  štátne občianstvo,

           4 -  pohlavie,

           5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

           6 - číslo OP

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: hneď, prípadne dohodou

 

Mzdové ohodnotenie: od 900 EUR do 2000 EUR  v závislosti od stupňa vzdelania a rokov uznanej praxe, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a ďalšie bonusy v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.

 

Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 21.07.2022 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením  „ Žiadosť o prijatie do zamestnania – referát výstavby “.

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje  právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu.

 

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 

 

 


 

FOTOGALÉRIA

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!