Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 06.02.2020 - 12:16  //  aktualizácia: 12.04.2024 - 10:59  //  zobrazené: 34792

Voľné pracovné miesta

  • Pozn.:  Ukončené výberové konania je možné dohľadať na Úradnej tabuli.

 

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - uchádzač o zamestnanie

Základná škola, Sadová 620, Senica
ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste v Základnej škole, Sadová 620, Senica na pozíciu
mzdová účtovníčka a personalistka
Miesto výkonu práce: Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica
Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: do 19.4.2024
Popis pracovnej pozície:
Spracovávanie a vedenie kompletnej mzdovej agendy, spracovávanie výkazov pre poisťovne a daňový
úrad
Komunikovanie s príslušnými inštitúciami (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad)
Vypracovávanie reportov štatistík a smerníc
Ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov a vyhotovovanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch
Spracovávanie mesačných výkazov a ročných hlásení
Sledovanie legislatívnych zmien
Archivácia dokladov personálnej a mzdovej agendy
Vedenie dokumentácie a zodpovednosť za ochranu osobných údajov (zodpovedná osoba)
Kvalifikačné a iné predpoklady:
spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme
stredoškolské vzdelanie s maturitou
zodpovedný prístup
analytické myslenie
prax v mzdovej oblasti vítaná
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
znalosť v oblasti mzdovej problematiky a personalistiky
samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
komunikačné schopnosti
schopnosť tímovej práce
Požadované doklady k žiadosti:
písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,
profesijný štrukturovaný životopis,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: okamžite ( dohodou)
Pracovný pomer: na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Mzdové ohodnotenie:
funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, pre výkon uvádzanej
pozície je určená platová trieda 5, platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe.
Týždenný pracovný čas 37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023:
- 5 dní dovolenky navyše
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 2% z hrubej mzdy
- stravovanie v školskej jedálni, finančný príspevok na stravu 3,60 € v zmysle KZ
- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce
- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa
Žiadosti doručiť na adresu:
Osobne alebo poštou na adresu: Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica do 19.04.2024 do
podateľne ZŠ Sadová 620, Senica v zalepenej obálke s označením „ Žiadosť o prijatie do zamestnania
– mzdová účtovníčka“ alebo elektronicky na emailovú adresu: podatelna@zs3senica.sk spolu so
všetkými povinnými prílohami v formáte pdf.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť
bez udania dôvodu.
Výberové konanie sa uskutoční 29.4.2024 na základe pozvania vybratých uchádzačov. Pozvanie bude
zaslané emailom.
Bližšie informácie poskytuje: Ing. Svetlana Chábelová
Kontakt: tel. 034/651 43 80, +421 917 274 414, mail: svetlana.chabelova@zs3senica.sk

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!