Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 11:05  //  aktualizácia: 13.05.2024 - 15:57  //  zobrazené: 52065

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného  plánovania, stavebného poriadku a  vyvlastnenia pre obce , s ktorými má mesto Senica   zmluvu o zriadení Spoločného  obecného úradu. SOÚ vykonáva činnosť od 1. januára 2003 a mesto Senica má zmluvu uzavretú s obcami: Borský Svätý Jur, Cerová, Častkov,  Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sekule,  Senica, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence.

 

Spoločný obecný úrad:

a/ - vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ)

- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny   (§ 54 až 70 SZ)

- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74)

- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85)

-  nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadení, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 SZ)

- rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ)

- rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ)

- nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení stavebných prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ)

- prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ)

- rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 až 135 SZ)

- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ)

- rieši priestupky a správne delikty na úseku stavebného poriadku  a ukladá

 

b/ vykonáva kontrolnú činnosť:

- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ)

- nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ)

 

c/ vedie evidenciu:

-  zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ)

-  vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 SZ)

 

d/ prešetruje petície a sťažnosti:

- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona  o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti

- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti

 

e/ zabezpečuje výkon rozhodnutí (§ 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov)

 

f/ poskytuje informácie (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - MESTO SENICA A 22 OBCÍ


Adresa: Štefánikova 1408/56, 905 01  Senica

 

Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad )
405 Vedúci oddelenia - Senica Ing. Ivan NOSKO 6987649 ivan.nosko@senica.sk
404 Cerová, Častkov, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sobotište Ing. Saskia PETROVÁ 6987661 saskia.petrova@senica.sk
403 Borský Svätý Jur, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence Ing. Ľubomír PLANKA 6512642 lubomir.planka@senica.sk
403 Senica Ing. Miroslav ORAVEC 6987605 miroslav.oravec@senica.sk
403 Senica - ohlasovačky, Borský Svätý Jur, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smrdáky, Šajdíkove Humence Ing. Gabriela MÚČKOVÁ 6513319 gabriela.muckova@senica.skDoporučené úradné hodiny
Pondelok 7.30 - 11.00    12.00 - 15.30 (Obedová prestávka 30 min. v čase medzi 11,00 - 12,00 hod.)
Streda     7.30 - 11.00    12.00 - 16.30 (Obedová prestávka 30 min. v čase medzi 11,00 - 12,00 hod.)
Piatok     7.30 - 11.00     12.00 - 14.30 (Obedová prestávka 30 min. v čase medzi 11,00 - 12,00 hod.)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!