Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Sociálne služby a byty
publikované: 24.04.2019 - 10:47  //  aktualizácia: 29.04.2024 - 12:41  //  zobrazené: 46838

Správa nájomných bytov

Poradovník prideľovania nájomných bytov v meste Senica schválený komisiou pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov dňa 28. 11. 2023. Nové žiadosti podané po dátume 28. 11. 2023 na MsÚ Senica budú zaradené do poradovníka  po ďalšom zasadaní komisie.

 

  •  Dôvody nezaradenia žiadosti do poradovníka:

1. Žiadosť nie je úplná – chýbajú potvrdenia alebo ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok

2. Žiadosti boli vyradené komisiou pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov 

  • Podľa platného VZN č. 9 môže primátor mesta v prípadoch hodných osobitného zreteľa využiť právo pridelenia nájomného bytu na podnet komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov.

 

 

1 izbové byty 
P.č. Meno
1 Anton Vašek
2 Božena Mareková
3 Jozef Gáll
4 žiadosť zo dňa 18.05.2022
5 Ľubomír Mrlák
6 Balážová Oľga
7 Rusnáková Ľubica
8 Martinko Marek
9 Reháková Petra
10 Barbas Lukáš
11 Kochajdová Dagmar
12 Janečková Anna
13 žiadosť zo dňa 09.01.2023
14 Ferenčík Ondrej
15 žiadosť zo dňa 22.03.2023
16 Kutálek Ľuboš
17 Chovancová Jana
18 Karol Babiš-Višňovský
19 Mihoková Ingrid
20 Rehák Branislav
21 Gazdíková Amália
22 Kalayová Eva
23 Horváth Ľubomír
24 Štvrtecká Daša
25 Detvaj Ladislav
26 Malachov Erik
27 Vašková Vlasta
28 Hypký Juraj
29 Danišová Mariana
30 Malík Lukáš
31 Jablonická Miroslava
32 Ďurský Martin
33 Eichingerová Andrea
34 Lívia Krulová
35 žiadosť zo dňa 24.01.2024
36 Gmuzdek Pavol
37 Kadlecová Viera
38 Justel Miroslav
39 Balážová Ingrid
40 Hrkeľ Milan
41 Danihelová Linda
42 Bíbová Stanislava
43 Halabrínová Pavlína
44 Vachová Eliška
45 Vašek Peter
Izby Hurbanova 1378 
1 Danihel Dominik
2 Polák Jindřich
3 Danielová Gabriela
4 Vašek Víťezslav
5 Maceja Zdeněk

 

2-izbové byty
P.č. Meno
1 Marta Knotková
2 žiadosť z 8.2.2021
3 Milan Ferenčík
4 žiadosť  z 10.12.2021
5 Lucia Orgoňová
6 žiadosť z 23.3.2022
7 Eva Reháková
8 Juraj Daniel
9 Miroslava Tóthová
10 Ivan Petrík
11 Alena Bandová
12 Peter Zemanovič
13 žiadosť zo dňa 24.5.2022
14 Anna Šebestová
15 Zanyk Vladimír
16 Horvath Jakub
17 žiadosť 16.08.2022
18 Barkoci František
19 Volencová Katarína
20 Marek Jozef
21 Pechová Vilma
22 Malíková Dominika
23 Maříková Terézia
24 Hrdlička Miroslav
25 Reháková Katarína
26 Jahelka Erik
27 Helešiová Michaela
28 Gubková Markéta
29 Šišoláková Jana
30 Kováčik Jakub
31 Duga Petr
32 Šarkozy Miroslav
33 Braciník Peter
34 Prsteková Ľudmila
35 Daniel Ján
36 Schreinerová Michaela
37 žiadosť z 02.01.2024
38 Grigová Dana
39 žiadosť z 28.02.2024
40 Klempová Lenka
41 Polák Fabian
42 Bc. Stupavská Zuzana
 

 

Od 1.1.2020 je platné nové Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica

 


 

Dobrovoľnícka činnosť

V prípade vykonávania dobrovoľníckej činnosti, môže byť pri poskytovaní sociálneho bývania v mestskom byte podľa 22 ods. 3 písm. b – 3 zákona č. 443/2010 Z.z. výška mesačného príjmu domácnosti najviac vo výške 4 – násobku životného minima.

1. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:

           a) pri poskytovaní verejnoprospešných činností  

           b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,

           c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, humanitnej pomoci, záchrane života a zdravia a pod. a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,

            d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí

            e) pri administratívnych prácach pre verejnú správu

 

2.   Dobrovoľníckou činnosťou podľa zákona o dobrovoľníctve nie je:

            a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami podľa § 116 Občianskeho zákonníka,

            b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

             c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

             d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc

             e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov. 

 

3. Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť len so súhlasom zákonného zástupcu a pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby.

4. Dobrovoľnícku činnosť môže vykonávať i cudzinec, ak spĺňa podmienky na pobyt v Slovenskej republike ustanovené zákonom č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

5. Dobrovoľník za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nedostáva odmenu.

 

 

Postup prijímania dobrovoľníkov

 

Každý záujemca (dobrovoľník) o dobrovoľnícku činnosť musí prejsť postupom, ktorý zahŕňa nasledovné kroky:

  • vyplnenie dotazníka

  • vstupný rozhovor 

  • podpísanie zmluvy s dobrovoľníkom

  • školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Každý záujemca o dobrovoľnícku činnosť je povinný vypísať vstupný dotazník a doručiť osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56,905 25 Senica.

 

Tlačivo: DOTAZNÍK K DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI (.doc)

 

 


 

Stav bytov k 31. 07. 2019 = 562

 

Bytový dom

Počet bytov

J. Kráľa 734

24

Hurbanova 1378

1

Hurbanova 1379

69

Štefánikova 1441

12

Štefánikova 1559

32

Kolónia 556

61

Sotinská 1590

60

Jána Bežu 2678

45

Sv. Cyrila a Metoda 2870

46

Sv. Cyrila a Metoda 2871

46

Sv. Cyrila a Metoda 2872

48

Sv. Cyrila a Metoda 2873

48

Sv. Gorazda 3002

48

ostatné

22

Spolu

562

 

Aktuálny stav k 31.07.2019

voľné byty: 0

 

 

  


VÝSTAVBA V ROKOCH 2007-2011

Mesto Senica k 1.1. 2007 vlastnilo 294 bytov. Za posledných päť rokov, na slovenské pomery neobvyklou intenzívnou výstavbou, počet mestských nájomných bytov zdvojnásobilo, keď k 31.12.2011 bolo už vo vlastníctve mesta 587 bytov.

V novembri roku 2007 vyrástol v mestskej časti Sotiná za poliklinikou prvý nájomný bytový dom. Nachádza sa v ňom 60 jednoizbových bytov s podlahovou plochou 35 m2.

V roku 2010 pribudlo do bytového fondu mesta ďalších 137 nájomných bytov. V júni sa odovzdalo do užívania 92 nájomných bytov v dvoch bytových domoch č. 2870 a č. 2871 na ul. Sv. Cyrila a Metoda. V každom z nich sa nachádza 12 jednoizbových bytov s priemernou podlahovou plochou 36 m2 (z toho 1 je bezbariérový) a 34 dvojizbových bytov s priemernou podlahovou plochou 53 m2. V júli sa odovzdalo do užívania 45 nájomných bytov v bytovom dome č. 2678 na ul. Jána Bežu, v ktorom sa nachádza 33 jednoizbových bytov s podlahovou plochou od 34,78 m2 do 48,06 m2 a 12 dvojizbových bytov s podlahovou plochou od 51,78 m2 do 74,51 m2.

V roku 2011 bola ukončená výstavba posledných troch nájomných bytových domov. V júni. sa odovzdalo do užívania 96 bytov v dvoch bytových domoch č. 2872 a č. 2873 na ul. sv. Cyrila a Metoda a v decembri sa odovzdalo 48 bytov v dome na ul. sv. Gorazda 3002. V každom z týchto domov sa nachádzajú 4 jednoizbové byty s priemernou podlahovou plochou 32 m2 (z toho 2 sú bezbariérové) a 44 dvojizbových bytov s  podlahovou plochou od 44,26 m2 do 65,62 m2 (z toho 8 je bezbariérových).

 

Rok

Odpredané byty*

Postavené byty

Počet bytov spolu **

2007

17

60

342

2008

11

0

331

2009

5

0

326

2010

12

137

449

2011

3

144

587

2012

1

0

578

2013

3

0

570

2014

1

0

569

2015

3

0

566

2016

3

0

563

2017

1

0

562

Spolu

60

341

 

 

* - v tzv. zmiešaných bytových domoch, kde prevažná časť bytov je v osobnom vlastníctve, a súčasní nájomcovia majú možnosť si tieto byty od mesta odkúpiť

** - stav k 31.12. príslušného roku

Mesto výstavbu ďalších nájomných bytov v najbližších rokoch neplánuje.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!