Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.12.2018 - 10:34  //  aktualizácia: 27.12.2018 - 10:41  //  zobrazené: 2921

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Mesto Šaštín – Stráže, Alej 549, Šaštín – Stráže

 

Dátum začatia konania:     17.12.2018     

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 7 ks dreviny, 3 ks breza a 4 ks tuja

Dotknuté územie :

Park pri Najsvätejšej trojici, Kláštorné námestie, č.  parcely 67 k.ú. Šaštín,  register E

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    19.12. – 28.12.2018

 

 

 

 

 

 

V Senici   18.12.2018

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!