Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.02.2019 - 13:02  //  aktualizácia: 21.02.2019 - 13:03  //  zobrazené: 2143

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Jozef Morávek, Gen. L. Svobodu 1359/10, Senica

 

Dátum začatia konania:     20.2.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 4 ks drevín, smrek

Dotknuté územie :

Továrenská ul., súkromný pozemok, č.  parcely 3048/3 k.ú. Senica,  register C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    22.2. – 28.2.2019

 

 

 

V Senici   21.2.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!