Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.02.2019 - 08:26  //  aktualizácia: 26.02.2019 - 09:34  //  zobrazené: 2236

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

O Z N Á M E N I E

o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok

podľa

ust. § 9a ods. 9 písmeno c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

 

 

            Primátor mesta Senica v súlade s ust. § 9a ods. 9 písmeno c/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

týmto oznamuje zámer mesta Senica prenajať

 

svoj majetok časť pozemku o výmere 12 m2 (o rozmeroch 2m x 6m), parcela č. 363 registra E KN k.ú. Senica, druh pozemku vodná plocha, o celkovej výmere 3734 m2, na dobu určitú 5 rokov, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9. a VZN č.1. o zásadách hospodárenia  s majetkom mesta Senica.

 

 

 

 

 

 

Zámer prenajať majetok mesta sa ďalej zverejňuje od 01.03.2019 do 16.03.2019 na

 

                                   a./  úradnej  tabuli mesta Senica

                                   b./  webovom sídle mesta Senica:

                                                           www.senica.sk

 

 

 

V Senici dňa 22.02.2019  

 

                                                                                             

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!