Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.03.2019 - 09:17  //  aktualizácia: 14.03.2019 - 09:18  //  zobrazené: 2149

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Rudolf Surovič, Vígľašská 2, Bratislava

 

Dátum začatia konania:     13.3.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 3 ks drevín

Dotknuté územie :

RO Kunovská priehrada pri rekreačnej chate č. 602, č.  parcely 727/14 k.ú. Kunov, C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    15.3. – 21.3.2019

 

 

 

 

V Senici   14.3.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!