Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2019 - 13:19  //  aktualizácia: 15.04.2019 - 13:23  //  zobrazené: 1117

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok - nehnuteľnosti, evidované na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parcele  č. 3109/2
  • pozemok reg. CKN parc. č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2

formou obchodnej verejnej súťaže 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!