Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2019 - 13:24  //  aktualizácia: 15.04.2019 - 13:25  //  zobrazené: 2076

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - 

1) časť vo výmere 125 m2 pozemku C KN parc.č. 2455/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1 275 m2 v kat. území  Senica žiadateľovi: Ľubomír Liška, Priemyselná 287/6, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou

2) časť vo výmere 100 m2 pozemku C KN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Ing. Richard Beňa, Sotinská 1373/7, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou 

3) časti pozemku C KN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3 815 m2 v kat. území Senica žiadateľom : Branko Mastihuba, Hviezdoslavova 472/34, 905 01 Senica, Mária Švárna, L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica, Zita Vlachová, Kolónia 556/17, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!