Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.04.2019 - 12:56  //  aktualizácia: 24.04.2019 - 12:58  //  zobrazené: 2584

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie MsZ

Na základe § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 2. mája 2019 o 15.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke  MsÚ v Senici  /prízemie/ s týmto  programom:

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2.     Voľba návrhovej komisie

3.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 2. mája 2019 a riešení pripomienok.

3.2   Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1   Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsZ dňa 21.03.2019

4.2   Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR dňa 11.04.2019

5.     Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2019

6.1   Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – 

        predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere

6.2   Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta

7.     Inventarizácia majetku k 31.12.2018

8.     Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta

9.     Dispozície s majetkom mesta

10.   Dodatok VZN č. 59 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  

        miestach v meste Senica a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

11.   Schvaľovanie žiadostí  o dotáciu z Fondu PRO Senica

12.   Plat primátora na rok 2019, Hlavného kontrolóra na rok 2019

13.   Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov

        redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú vzhľadom   

        na úlohy , ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie.

14.   Správa HK o výsledku kontroly vymáhania nájomného za nájom bytov  v bytových domoch 

        vo vlastníctve mesta Senica

15.   Informácia o aplikácii zákona č. NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v podmienkach mesta Senica

16.   Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica – predložený na stoly

17.   Rôzne -  Projekt modernizácia a rozšírenie kamerového systému – predložený na stoly

                   -  Informácia o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl – predložená na stoly

18.   Interpelácie

19.   Diskusia

20.   Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ

21.   Záver

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský        

primátor mesta Senica

 

PRÍLOHY

Pozvánka 3. MsZ

(pdf - 306.06 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!