Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.05.2019 - 15:49  //  aktualizácia: 09.05.2019 - 15:49  //  zobrazené: 2144

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

DaPS, a.s., A. Hlinku 3, Čadca

 

Dátum začatia konania:     9.5.2019         

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub drevín, v zastúpení agát, jaseň, čerešňa, vŕba, bršlen, baza čierna, lipa, drieň 

Dotknuté územie :

Trasa liniovej stavby „Zaslučkovanie 400 kV vedenia V 424 do Est Senica“, č.  parcely 13993/1, 13977 a 13975/1 k.ú. Senica, C - KN

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    10.5. – 16.5.2019

 

 

V Senici   9.5.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!