Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.06.2019 - 15:11  //  aktualizácia: 21.06.2019 - 15:16  //  zobrazené: 2179

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie MsZ

 

 

Na základe § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 27.06.2019 o 15.00 hodine

 

vo veľkej zasadačke  MsÚ v Senici  /prízemie/ s týmto  programom:

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov  a zapisovateľa zápisnice

2.     Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 27. júna 2019 a riešení pripomienok.

3.2   Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1   Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ dňa 02.05.2019

4.2   Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsR dňa 13.06.2019

5.     Technické služby a.s. -  správa o činnosti za rok  2018 a zámery spoločnosti

6.     RSMS, spol. s r.o.  –  výsledok hospodárenia za rok 2018 a  príprava na letnú turistickú

  sezónu a rozvojové zámery spoločnosti

7.     Poliklinika Senica, n.o. - výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery n.o.

8.     Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2018

9.     MSPS, spol. s r.o. -  výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery spoločnosti

10.1 Stanovisko HK  k záverečnému účtu mesta Senica za rok 2018

10.2 Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2018 –  

        Záverečný účet mesta 2018

10.3 Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018 – 2020

11.1 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19

11.2 Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/19

11.3 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019

12.   Návrh  Dodatku č. 3 VZN č. 42/2015, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných

        priestranstiev a číslovanie budov v Senici

13.   Návrh VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa   v materskej  

        škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu  nákladov

        spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského   klubu detí,

        na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na

        čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej jedálni.

14.   Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti –  zmeny

15.   Návrh zmeny  VZN č. 45 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

        na území mesta Senica

16.   Dispozície s majetkom mesta

17.1 Správa HK o výsledku kontroly inventarizácie majetku a záväzkov mesta Senica

        k 31.12.2018

17.2 Správa HK o výsledku kontroly plnenia povinností pri zverejňovaní povinných informácií  

        podľa § 5 z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

17.3 Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2019

17.4 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

18.   Návrh sobášnych dní na rok 2020 a Návrh zmeny prílohy č. 1 – Zásad odmeňovania členov  

        ZPOZ pri MsÚ v Senici účinkujúcich na občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady

19.   Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2019

20.   Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senici

21.   Rôzne

22.   Interpelácie

23.   Diskusia

24.   Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsZ

25.   Záver

 

 

 

 

 Ing. Mgr. Martin Džačovský

 primátor mesta Senica  

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!