Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.07.2019 - 14:54  //  aktualizácia: 16.07.2019 - 14:58  //  zobrazené: 1661

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

                             M E S T O   S E N I C A

 Štefánikova 1408/56, PSČ 905 25 Senica

 

 

 

 

 

 

Z v e r e j n e n i e    i n f o r m á c i e    o    z a č a t o m    s p r á v n o m   k o n a n í

 

 

 

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Mesto Šaštín – Stráže, Alej 549,  908 41 Šaštín – Stráže

 

Dátum začatia konania:     11.7.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub drevín, 1 ks vŕba biela

Dotknuté územie :

Park na Kláštornom námestí, č. parcely 370/1 k.ú. Šaštín, C - KN

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    17.7. – 23.7.2019

 

 

 

 

V Senici   16.7.2019

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!