Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.07.2019 - 15:34  //  aktualizácia: 24.07.2019 - 15:34  //  zobrazené: 1713

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Z v e r e j n e n i e    i n f o r m á c i e    o    z a č a t o m    s p r á v n o m   k o n a n í

 

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

k1 KCSE s.r.o., Šteberlova 5821/10, Pezinok

 

Dátum začatia konania:     23.7.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub drevín, náletových krovín

Dotknuté územie :

Továrenská ul., pri Kongresovom centre Senica,  č. parcely 3110/131 a 3110/132 k.ú. Senica, C - KN

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    25.7. – 31.7.2019

 

 

 

 

V Senici   24.7.2019

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!