Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 26.09.2023 - 08:54  //  aktualizácia: 10.11.2023 - 10:01  //  zobrazené: 617

6. zasadnutie MsZ

číslo: 6/2023  |  dátum konania: 21.09.2023  |   zápisnica (pdf)

 

 Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 22.09.2023

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

21. septembra 2023

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 6/2023/183 - 215

 

Uznesenie č. 183:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program 6. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 21. septembra 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:15         za:15                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19  

Uznesenie č. 184:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Peter Pastucha, Ing. Roman Sova.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19  

Uznesenie č. 185:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: PhDr. Miriam Madunická, PhD, Mgr Filip Lackovič, Mgr. Lenka Včelková.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 186:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

správu o plnení uznesení MsZ.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19 

 

Uznesenie č. 187:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 188:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí MsZ dňa 22.06.2023

2. Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí MsZ dňa 24.08.2023  

3. Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí MsR dňa 12.09.2023

H l a s o v a n i e : prítomných:18    za:17     proti:0      zdržal sa:0; 1 nehlasoval                počet poslancov:19

Uznesenie č. 189:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 190:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2023 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/23.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 191:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2023 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/23.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 192:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu mesta na rok 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 193:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

preklasifikovanie bežných príjmov na kapitálové výdavky pre Školskú jedáleň pri Základnej  škole s materskou školou J. Mudrocha 1343/19, Senica vo výške 1 700,00 Eur  na nákup umývačky riadu.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 194:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informatívnu správu o MHD na území mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:18    za:17     proti:0      zdržal sa:0; 1 nehlasoval                počet poslancov:19

Uznesenie č. 195:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

výročnú správu Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 196:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informatívnu správu o sociálnej starostlivosti v meste Senica za rok  2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

 

Uznesenie č. 197:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 81/2023 o podmienkach státia motorových vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie motorových vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách s pripomienkami.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:14                proti:3          zdržal sa:1                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 198:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie  pozemku CKN parc. č. 156/13, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie

vo výmere 11 m2, evidovaného  na LV č. 265 pre kat. územie Kunov od vlastníkov:

Ing. Mikuláš Rakovský (vlastník v podiele  1/2) a Ing. arch. Viera Rakovská (vlastník

v podiele 1/2), obaja trvale bydliskom Grösslingová 2487/28, 811 09 Bratislava za cenu v zmysle znaleckého posudku  286 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:15         za:15                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 199:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie  pozemkov CKN parc. č.156/3, druh pozemku  ostatná plocha  vo výmere 20 m2, parc. č.156/18, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parc. č.156/19, druh pozemku ostatná plocha  vo výmere 7 m2, evidovaných na liste vlastníctve

č. 66 pre kat. územie  Kunov v podiele 1/1  od vlastníka: Zuzana Tučníková, trvale bydliskom Kunov 110,  905 01 Senica za cenu v zmysle znaleckého posudku  1690 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:14         za:14                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 200:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku  CKN parc.č. 156/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 , zapísaného   na LV č. 1582 pre kat. územie Kunov  v podiele 1/1 od vlastníka: Slovenská republika, správca  Okresný úrad  Trnava, Kollárova 8,  917 02 Trnava,

IČO 00 151 866  za cenu  podľa znaleckého posudku  315 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:14         za:14                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 201:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 75 m2  pozemku CKN parc. č.3145/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 448 m2 a časti  vo výmere 110 m2 pozemku CKN parc. č. 3146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 462 m2, spolu vo výmere 185 m2 v kat. území  Senica žiadateľovi: Simona Končitá Mikulecká, bydliskom Kolónia 556/17, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok.

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Pozemky  CKN parc. č. 3145/2 a 3146/1 sú  dlhodobo využívané  najmä obyvateľmi mestskej časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu  k pozemkom z ktorého má  finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 202:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

uzatvorenie dodatku č.12 k nájomnej zmluve a zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 31.12.2008 medzi mestom Senica a Rekreačnými službami mesta Senica, spol. s r.o., Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, IČO: 44 525 371, obsahom ktorého bude doplnenie predmetu nájmu o futbalový areál  na Sadovej ulici č. 639  v Senici, pozostávajúci z nehnuteľností :

 1. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/1 o výmere 16514 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 2. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/5 o výmere 396 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 3. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/7 o výmere 11383 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 4. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/8 o výmere 212 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 5. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/9 o výmere 149 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 6. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/11 o výmere 14 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 7. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/12 o výmere 15 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 8. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/13 o výmere 208 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 9. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/14 o výmere 90 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 10. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/15 o výmere 19 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 11. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/16 o výmere 73 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 12. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/17 o výmere 1322 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 13. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/18 o výmere 6 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 14. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/19 o výmere 7720 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 15. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/21 o výmere 40 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 16. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/22 o výmere 40 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 17. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/23 o výmere 40 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 18. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/24 o výmere 40 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 19. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/25 o výmere 17 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 20. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/26 o výmere 625 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 21. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/27 o výmere 623 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 22. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/28 o výmere 1004 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 23. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3570/29 o výmere 265 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 24. pozemok, parcela registra C - parc. č.: 3787/24 o výmere 14749 m2 – druh pozemku Ostatná plocha;
 25. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3787/272 o výmere 3442 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 26. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3787/273 o výmere 200 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 27. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3787/274 o výmere 19 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 28. pozemok, parcela registra C – parc. č.: 3787/275 o výmere 717 m2 – druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie;
 29. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby stupňovité hľadisko – postavená na pozemku 3570/8 a 3570/9;
 30. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby Tribúna – postavená na pozemku 3570/5;
 31. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby ihrisko – postavená na pozemku 3570/7;
 32. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby tribúna B – postavená na pozemku 3570/26;
 33. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby tribúna D – postavená na pozemku 3570/27;
 34. stavba – so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby tribúna C – postavená na pozemku 3570/28;
 35. stavba – so súpisným číslom 1412 – druh stavby – Iná budova – popis stavby pokladňa č. 1 – postavená na pozemku 3570/12;
 36. stavba – so súpisným číslom 1413 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely – popis stavby pokladňa č.2 – postavená na pozemku 3570/11;
 37. stavba – so súpisným číslom 1415 – druh stavby – Iná budova – popis stavby šatne – postavená na pozemku 3570/13;
 38. stavba – so súpisným číslom 1415 – druh stavby – Iná budova –– popis stavby práčovňa – postavená na pozemku 3570/14;
 39. stavba – so súpisným číslom 1415 – druh stavby – Iná budova – popis stavby garáž – postavená na pozemku 3570/15;
 40. stavba – so súpisným číslom 1416 – druh stavby – Iná budova – popis stavby garáž – postavená na pozemku 3570/16;
 41. stavba – bez súpisného čísla– druh stavby – Iná budova – popis stavby trafostanica – postavená na pozemku 3570/25;
 42. stavba so súpisným číslom 639 – druh stavby – Budova pre šport a na rekreačné účely, popis stavby – tréning. futb. ihrisko s nafuk. halou, postavená na pozemku p. č. 3787/272
 43. stavba so súpisným číslom 639 – druh stavby – Iná budova, popis stavby – sociálne zariad. pre nafuk. halu, postavená na pozemku p. č. 3787/273

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§ 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Odovzdaním futbalového areálu do nájmu nájomcovi, ktorý má oprávnenie na prevádzkovanie športových  zariadení a ktorý v zmysle nájomnej zmluvy prevádzkuje aj iné športové zariadenia vo vlastníctve mesta   bude zabezpečená riadna starostlivosť o futbalový areál, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie účelového  určenia futbalového štadióna.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 203:

MsZ v Senici

a)  s c h v a ľ u j e

predaj pozemkov  CKN parc. č.182, druh pozemku záhrada vo výmere 149 m2 a CKN parc. č.173/17, druh pozemku záhrada vo výmere 35 m2, zapísaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica žiadateľom: Bc. Ján Juráš a manželka Ing. Alžbeta Jurášová, obaja trvale bydliskom Moyzesova 817/49, 905 01 Senica  za cenu v zmysle znaleckého posudku  9 756  €.

 

b)  s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemky parc.č. 182 a 173/17 sú prístupné len z pozemkov v  bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, čo znemožňuje možnosť užívania mestom alebo inou osobou.  Pozemky CKN parc. č. 182 a 173/17 tvoria so susednými pozemkami CKN parc. č.180/1, 180/2,180/3,181 a domom so súp. číslom 817 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov jednotný celok, vytvorený pred rokmi právnymi predchodcami žiadateľov. Sú využívané ako dvor a záhrada a na tento účel budú slúžiť žiadateľom aj naďalej. Predajom týchto pozemkov žiadateľom dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu tohto celku za trhovú cenu.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:16         za:16                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 204:

MsZ v Senici

a)  s c h v a ľ u j e

predaj časti pozemku CKN parc. č. 1661/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7024 m2, zapísaného  na LV č. 3353 pre kat. územie Senica, ktorá je  v geometrickom pláne č. 136/2023 na oddelenie pozemkov  p.č.1661/140 vyznačená ako diel 1 vo výmere

27 m2  žiadateľom: Miroslav Kaleta a Mgr. Dana Kaletová, obaja trvale bydliskom J. Kráľa 736/18, 905 01 Senica za cenu  1080 €.

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Časť pozemku CKN parc.č. 1661/13, vyznačená v GP č. 136/2023 ako diel 1  má  zanedbateľnú výmeru a mesto neplánuje jeho využitie  na rozširovanie komunikácie v danej lokalite. Jeho odpredajom dôjde k zarovnaniu hraníc pozemkov v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov a mesta. Vzhľadom na svoje umiestnenie je časť pozemku parc.č. 1661/13, ktorá bude predmetom predaja  pre iného záujemcu nevyužiteľný.

Pozemok je prebytočný majetok.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 205:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  na pozemkoch:

CKN parc. č. 110/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 490 m2

CKN parc. č. 3461/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 525 m2

CKN parc. č. 3461/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 175 m2

CKN parc. č. 3461/13, druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie  vo výmere 142 m2

CKN parc. č. 3461/8, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 14 m2

CKN parc. č. 3461/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 209 m2

CKN parc. č. 3461/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 289 m2

CKN parc. č. 3465/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 13345 m2

CKN parc. č. 3565/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 102 864 m2

CKN parc. č. 3565/29, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 11286 m2

CKN parc. č. 3565/70, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9651 m2

CKN parc. č. 3565/445, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1223 m2

CKN parc. č. 3565/508, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 348 m2

CKN parc. č. 3565/509, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 127 m2

CKN parc. č. 3565/532, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5218 m2

EKN parc.č. 298, druh pozemku lesný pozemok vo výmere 2899 m2

EKN parc. č. 313/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6192  m2

EKN parc. č. 230/3, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 217  m2

EKN parc. č. 524, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 368  m2

v kat. území Senica v prospech spoločnosti: Službyt spol. s r. o., Hviezdoslavova 473, 905 01 Senica, IČO: 34101772, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie teplovodného bezkanálového rozvodu z predizolovaných rúr;

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy  teplovodného rozvodu a jeho odstránenie.

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena, ktorý spoločnosť Službyt, spol. s r.o. predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby a bude podkladom pre uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý   bežný meter alebo meter štvorcový  výmery vecného bremena, vyznačeného  geometrickým plánom.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 206:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie hnuteľného majetku:

 • univerzálny kuchynský robot 60 l RE 22/60 s príslušenstvom v  hodnote 11 606,83 € do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho – Tótha 32,  905 01 Senica,

IČO 34 028 218

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 207:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie hnuteľného majetku

 • Yamaha koncertné krídlo GBK1K PE s príslušenstvom v  hodnote 11 400,- € do správy subjektu: Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica,

IČO 37 838 563.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 208:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie  majetku:

 • 1 ks herná zostava pozostávajúca: z hernej zostavy FUN 2 (1x rebrík, 1x lezecká stena), kombinovanej oceľovej preliezky ECO typ 1, pružinovej hojdačky PONÍK, tabule na kreslenie, gumenej dlažby pod oceľovú preliezku a zhotovenia dopadovej plochy, spolu v celkovej hodnote 7 823,40 €  do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica, IČO 42 399 769

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 209:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ s účinnosťou od 01.09.2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 210:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa Mgr. Lucie Vajdovej členstva v Redakčnej rade Naša Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

b) v o l í

Stanislava Prokeša za člena Redakčnej rady Naša Senica. 

V o ľ b a : prítomných:17                       za:17                                 proti:0                             počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 211:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa Marcela Hlavandu členstva v Mestskom výbore č.1

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

b) v o l í

Michala Vacha za člena Mestského výboru č.1       

V o ľ b a : prítomných:17               za:16                  proti:0; 1 nehlasoval                             počet poslancov:19

 

 

Uznesenie č. 212:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu HK o výsledku kontroly plnenia opatrení  prijatých na odstránenie nedostatkov zistených  pri kontrole evidencie prevádzky a údržby a kontrole spotreby pohonných hmôt na vozidlách vo vlastníctve mesta Senica vykonanej v r. 2021.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 213:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu  HK o výsledku kontroly vybavenia sťažností doručených  mestu v období  od 01.01.2022 do 30.06.2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 214:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu  HK o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Senici, ktorými bol v období od 01.01.2022 do 30.06.2023  schválený prevod   nehnuteľného majetku   mesta               

do vlastníctva tretích osôb.

H l a s o v a n i e : prítomných:17         za:17                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

Uznesenie č. 215:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2023.

H l a s o v a n i e : prítomných:18         za:18                proti:0          zdržal sa:0                   počet poslancov:19

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                                                      primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!