Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 12.02.2024 - 07:39  //  aktualizácia: 26.02.2024 - 15:21  //  zobrazené: 414

9. zasadnutie MsZ

číslo: 9/2024  |  dátum konania: 08.02.2024  |   zápisnica (pdf)

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

Senica 09.02.2024

 

UZNESENIA

prijaté na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

8. februára 2024

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  uznesenie  č. 9/2024/272 - 299

 

Uznesenie č. 272:

MsZ v Senici

schvaľuje

program 9. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 8. februára 2024.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19  

Uznesenie č. 273:

MsZ v Senici

schvaľuje

zmenu programu 9. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 8. februára 2024 a to vypustenie bodu č. 11 -Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu ,,Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a prečíslenie nasledujúcich bodov v programe.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 274:

MsZ v Senici

schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Branislav Grimm, Ing. Ľubica Vyletelová, Dušan Podmajerský.

Hlasovanie : prítomných:18          za:17            proti:0               zdržal sa:1                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 275:

MsZ v Senici

schvaľuje

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Ivana Mičová.

Hlasovanie : prítomných:18          za:17        proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 276:

MsZ v Senici

schvaľuje

správu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 277:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č.8/2023/269/b.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19                          

Uznesenie č. 278:

MsZ v Senici

berie na vedomie

1. Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ dňa 14.12.2023

2. Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsR dňa 30.01.2024  

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 279:

MsZ v Senici

a) schvaľuje

Spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta Senica, ktorá sa uskutoční tajným hlasovaním.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

b) volí

Mgr. Tomáša Makasa za hlavného kontrolóra mesta Senica.

V o ľ b a : prítomných:18                       za:10                    proti:8                                           počet poslancov:19

 

c) určuje

Deň nástupu do práce hlavného kontrolóra mesta Senica 01.03.2024.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

d) berie na vedomie

Informáciu o základnom plate hlavného kontrolóra mesta Senica.

Hlasovanie : prítomných:17          za:16          proti:0      zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:19

Uznesenie č. 280:

MsZ v Senici

schvaľuje

vykonaný rozpis rozpočtu na príspevkovú a rozpočtové organizácie na rok 2024.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 281:

MsZ v Senici

schvaľuje

správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2023 a zámery organizácie.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 282:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2023.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 283:

MsZ v Senici

schvaľuje

správu o činnosti Mestskej polície za rok 2023.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

 

 

Uznesenie č. 284:

MsZ v Senici

berie na vedomie

organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta SR v roku 2024 v pôsobnosti MsÚ v Senici.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 285:

MsZ v Senici

schvaľuje s pripomienkou

 

  1. zmenu obchodného mena, sídla a predmetu činnosti obchodnej spoločnosti Stoma Senica, a. s., IČO 36 273 074 so sídlom Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, založenej Notárskou zápisnicou N 103/2005, Nz 25097/2005, NCRls 24763/2005 zo dňa 02.06.2005 a zapísanej

v OR OS Trnava v oddieli Sa vo vložke číslo 10397/T nasledovne:                

    Obchodné meno spoločnosti bude "Mestská poliklinika Senica, a. s.".

    Sídlom spoločnosti bude: Sotinská 1588/1, 905 01 Senica, Slovenská republika“.

                 Predmetom podnikania budú nasledovné činnosti:

       -  prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializácii:  

          chirurgická ambulancia v odbore chirurgia, ortopedická ambulancia v odbore     

          ortopédia, ambulancia klinickej onkológie v odbore klinická onkológia,

          ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v odbore fyziatria,

          balneológia a liečebná rehabilitácia

       -  prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých

          a pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast

       -  prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch:

          klinická biochémia a hematológia, fyziatria, balneológia a liečebná  rehabilitácia,

          rádiológia

       -  poskytovanie lekárenskej starostlivosti

       -  masérske služby

       -  sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

       -  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

          alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

                    -  počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

                    -  vedenie účtovníctva

       -  prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb  

          spojených s prenájmom

       -  čistiace a upratovacie služby

       -  prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí      

       -  organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

                    -  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

       -  podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

                    -  služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej

                       povahy

                    - reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej

                       mienky;

 

  1. zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Stoma Senica, a. s., IČO 36 273 074 so sídlom

                Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica  nasledovne:

 

   V časti I Všeobecné ustanovenia sa mení článok I. Obchodné meno a sídlo spoločnosti a

   článok II. Predmet činnosti, ktoré po zmene znejú nasledovne:

 

Článok I.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

 

             1.1   Obchodné meno akciovej spoločnosti znie: " Mestská poliklinika Senica, a. s.".

1.2   Sídlom spoločnosti je: Sotinská 1588/1, 905 01 Senica, Slovenská republika“.

             1.3   Spoločnosť je oprávnená zriaďovať pobočky v tuzemsku a v zahraničí.

             1.4   Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou na dobu neurčitú bez výzvy

                     na upisovanie akcií.

 

Článok II.

Predmet činnosti

 

2.1  Predmet činnosti spoločnosti je:

       -  prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej  starostlivosti v špecializácii:  

          chirurgická ambulancia v odbore chirurgia, ortopedická ambulancia v odbore    

          ortopédia, ambulancia klinickej onkológie v odbore klinická onkológia,

          ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v odbore fyziatria,

          balneológia a liečebná rehabilitácia

       -  prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých

          a pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast

       -  prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch:

          klinická biochémia a hematológia, fyziatria, balneológia a liečebná  rehabilitácia,

          rádiológia

       -  poskytovanie lekárenskej starostlivosti

       -  masérske služby

       -  sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

       -  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

          alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

                    -  počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

                    -  vedenie účtovníctva

       -  prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb  

          spojených s prenájmom

       -  čistiace a upratovacie služby

       -  prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí      

       -  organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

                    -  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

       -  podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

                    -  služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej

                       povahy

                    - reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej

                       mienky.

 

 

         V časti III. Organizácia spoločnosti sa v Článku VIII Predstavenstvo mení bod 8.1 a 8.7

         ktoré po zmene znejú nasledovne:

 

                                                                             Článok  VIII

                                                                            Predstavenstvo 

 

8.1  Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva.

 

8.7  Predstavenstvo má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie

z akcionárov alebo iných osôb na dobu päť rokov. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.

  1.     odvolanie členov predstavenstva  spoločnosti: 

                                                                                                  JUDr. Gabriela Olejárová

                                                                                                 Mgr. Vladimír Včelka

                                                                                                  Mgr. Branislav Grimm

                     odvolanie členov dozornej rady spoločnosti:
                                                                                                     Ľubomír Miča

                                                                                                     Mgr. Peter Pastucha

 

                     v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;

 

 

                    vymenovanie členov predstavenstva  spoločnosti:

                                                                                                    Ing. Jozef Mikuš

                                                                                                    Ing. Mgr. Martin Džačovský

                                                                                                     Ing. Roman Sova

                                                                                                      PhDr. Miriam Madunická, PhD.

                                                                                                       Mgr. Ivana Mičová

                     

                    vymenovanie členov dozornej rady spoločnosti:
                                                                                                       Ing. Ľubica Vyletelová

                                                                                                       RNDr. Ľubica Krištofová

 

              v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 286:

MsZ v Senici

schvaľuje

kúpu  pozemkov

CKN parc. č. 2768/18, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 78 m2,

CKN parc. č. 2768/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 34 m2

CKN parc. č. 2768/20, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 26 m2,

zapísaných na LV  č. 6936 pre kat. územie Senica od vlastníka: Indorama Ventures Mobility Moravia, a. s., Velká nad Veličkou 890, 696 74, IČO 27 758 711 za jednotkovú cenu 24 €/m2

s podmienkou, že kúpna zmluva bude uzatvorená  až po výmaze záložného práva na parcely č. 2768/18, 2768/19 a 2768/20, zapísaného na LV č. 6936 pre kat. územie Senica v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242 podľa V-1805/2019.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 287:

MsZ v Senici

sa uznáša, že

nehnuteľný majetok uvedený v bode b) tohto uznesenia je trvale prebytočný majetok v zmysle článku 4 odst. (2) písm. a) a článku 18 odst. (1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica

Hlasovanie : prítomných:17          za:17            proti:0            zdržal sa:0                 počet poslancov:19

schvaľuje

  1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode b) tohto uznesenia ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je schválený v článku 10 odst. (3)  písm. b) v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica ako prevod pozemku s malou výmerou do 100 m2 za predpokladu, že mesto nemá zámer na jeho účelné využitie
  2. odplatný zmluvný prevod nehnuteľného majetku:

-   novozameraný pozemok CKN parc. č. 746/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu 1 z pozemku EKN parc. č. 231/1 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 24529 m2, zapísaného na LV č. 731 pre kat. územie Kunov na základe GP č. 193/2023 na oddelenie pozemkov p. č. 746/8, 756/10, 31

-   novozameraný pozemok CKN parc. č.756/30, druh pozemku vodná  plocha vo výmere 19 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu 2 z pozemku CKN  parc. č. 756/1 druh pozemku vodná plocha vo výmere 69 m2, zapísaného na LV č. 731 pre kat. územie Kunov na základe GP č. 193/2023 na oddelenie pozemkov p. č. 746/8, 756/10, 31;

 -  novozameraný pozemok CKN parc. č. 756/31, druh pozemku vodná  plocha vo výmere 5 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu 3 z pozemku CKN  parc. č. 756/2 druh pozemku vodná plocha vo výmere 216 m2, zapísaného na LV č. 731 pre kat. územie Kunov na základe GP č. 193/2023 na oddelenie pozemkov p. č. 746/8, 756/10, 31

            žiadateľovi: Mgr. Ivan Štefečka, trvale bydliskom Kunov 42, 905 01 Senica

            za  jednotkovú cenu  26 €/m2

  1. toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 288:

MsZ v Senici

sa uznáša, že

nehnuteľný majetok uvedený v bode b) tohto uznesenia je trvale prebytočný majetok v zmysle  článku 4 odst. (2) písm. a)  a článku 18 odst. (1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senica

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0              počet poslancov:19

schvaľuje

  1. prevod vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode b)  tohto uznesenia ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu  v zmysle

              § 9a odst. 15 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  1. predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 27, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1459 m2, zapísanom na LV č. 7336 pre kat. územie Senica vlastníkom bytov  č. 26, č.45, č.57 a vlastníkom nebytových priestorov (garáží)  č. 2, č. 3,

č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15 a č. 16 v bytovom dome so súp. číslom 741 na ulici Hollého v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach  a na príslušenstve bytového domu so súp. číslom 741 za jednotkovú cenu  (v zmysle znaleckého posudku) 32 €/m2          

  1. toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku nebude uzatvorená do jedného roka od  jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 289:

MsZ v Senici

schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc.č. 3145/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 448 m2, parc. č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 , parc. č. 3156, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1656 m2 a parc. č. 3205/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

3579 m2 v kat. území Senica v prospech: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 45 Bratislava 29, IČO: 35 850 370, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť uloženie, prevádzkovanie, opravy a údržbu splaškovej

kanalizácie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časť uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy. Rozsah vecného bremena bude cca

102 m2, presná výmera vecného bremena bude vymedzená v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý oprávnený z vecného bremena predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1m2 výmery, príp. bežný meter vecného bremena, ktorý bude vymedzený geometrickým plánom.

Toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 290:

MsZ v Senici

schvaľuje

zriadenie vecného bremena na pozemku EKN parc. č. 379/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1308 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku na časti zaťaženej nehnuteľností strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia,

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 131 m2 v geometrickom pláne č. 574/2021 na oddelenie pozemku p.č. 3117/25 a vyznačenie vecného bremena p. č. 3117/1, 3117/2, 3117/6, 3117/18, 3117/19, 3118/1, 3118/8, 3118/14, 3118/20

C KN a  p. č. 3-379/6 a 1745 E KN.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 16,20 € za každý aj začatý 1m2   výmery vecného bremena, vyznačeného geometrickým plánom č. 574/2021.

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po preukázaní skutočnosti z projektovej dokumentácie na stavbu inžinierskej siete, schválenej Západoslovenskou distribučnou, a. s., že technické riešenie uloženia inžinierskej siete  umožní  realizáciu  cyklotrasy, plánovanej mestom Senica.  

Toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva  o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 291:

MsZ v Senici

schvaľuje

uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN zapísaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako

parcelné číslo 14105/81, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3192 m2,

parcelné číslo 14105/152, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 287 m2,

parcelné číslo 14105/153, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1956 m2,

parcelné číslo 14105/115, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 174 m2,

parcelné číslo 14105/116, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1003 m2,

parcelné číslo 14105/129, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28 m2,

parcelné číslo 14105/120, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1868 m2,

parcelné číslo 14105/117, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 152 m2,

parcelné číslo 14105/118, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 28 m2,

parcelné číslo 14105/119, druh pozemku orná pôda vo výmere 8 m2,

parcelné číslo 14105/9, druh pozemku orná pôda vo výmere 1892 m2,

parcelné číslo 14105/96, druh pozemku orná pôda vo výmere 16 m2,

parcelné číslo 14105/69, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9962 m2,

parcelné číslo 14105/71, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2325 m2,

parcelné číslo 14105/68, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3731 m2,

parcelné číslo 14105/216, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1295 m2,

parcelné číslo 14105/215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 36 m2,

pôsobiaceho in rem  v prospech spoločnosti VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o., Jurkovičova 45, 909 01 Skalica  ako vlastníka inžinierskych sietí SO 07.1 Rozšírenie  distribučného STL plynovodu – II. etapa a SO 07.2.6  NN prípojky k RS (ďalej len "Projekt rozšírenia plynovodu") a každého ďalšieho vlastníka, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť na uvedených pozemkoch trvalé uloženie, prevádzkovanie a opravy inžinierskych sietí vybudovaných v rámci Projektu rozšírenia plynovodu vrátane pásma ich ochrany. Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časť uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy. Rozsah  SO 07.1 Rozšírenie distribučného STL plynovodu - II. etapa je cca 627 m2 a rozsah SO 07.2.6 NN prípojky k RS je cca 144 m2. Presná výmera vecného bremena bude vymedzená v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý oprávnený z vecného bremena predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne v súlade s ustanoveniami Memoranda o spolupráci, uzavretého dňa 20.10.2022 medzi spoločnosťou VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o. a mestom Senica.

Toto uznesenie stráca platnosť, ak zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do jedného roka od jeho prijatia Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 292:

MsZ v Senici

schvaľuje

zverenie majetku:

            - „Rekonštrukcia uličného oplotenia areálu MŠ Senica, elokované pracovisko   

               Kolónia“  v hodnote  11 689,10  EUR do správy subjektu: Materská škola,

               L. Novomeského 1209/2, Senica,  IČO 37 840 550.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

 

Uznesenie č. 293:

MsZ v Senici

schvaľuje

zverenie majetku:

  • „Modernizácia zborovne“  v hodnote 33 188,05 EUR do správy subjektu: Základná škola, Sadová 620, Senica, IČO 31 827 705

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 294:

MsZ v Senici

a/ odvoláva

Eriku Mášikovú z funkcie tajomníčky Komisie športu.

Hlasovanie : prítomných:17          za:16            proti:1               zdržal sa:0                 počet poslancov:19             

b/ volí

Ivana Tobiáša za tajomníka Komisie športu.

V o ľ b a : prítomných:17                      za:17                    proti:0                                           počet poslancov:19

Uznesenie č. 295:

MsZ v Senici

a/ berie na vedomie

oznámenie pána Jozefa Líšku o ukončení členstva v Mestskom výbore č.5.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

b/ berie na vedomie

zánik členstva pani Martiny Matulovej v Mestskom výbore č.5.               

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19             

c/ volí

Michaelu Jahelkovú a Patrika Čulena za členov Mestského výboru č.5.    

V o ľ b a : prítomných:18                      za:18                  proti:0                                             počet poslancov:19

Uznesenie č. 296:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu  HK o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 297:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu HK o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta v roku 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000,00 €

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

 

Uznesenie č. 298:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za IV. štvrťrok 2023.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Uznesenie č. 299:

MsZ v Senici

berie na vedomie

správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za rok 2023.

Hlasovanie : prítomných:18          za:18            proti:0               zdržal sa:0                 počet poslancov:19

Návrh uznesenia prerokovaný a neprijatý na 9. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 08.02.2024:

MsZ v Senici

schvaľuje

odpredaj 10 ks akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko a.s. za celkovú kúpnu cenu 5 700 Eur (570 Eur/akcia)

Hlasovanie : prítomných:18          za:0              proti:17             zdržal sa:1                 počet poslancov:19

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

 

 

                                                                                                           Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                                                      primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!