Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2019 - 10:32  //  aktualizácia: 12.06.2019 - 10:34  //  zobrazené: 1908

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

 

Návrh plánu  kontrolnej  činnosti

hlavnej  kontrolórky  na II. polrok 2019

  

     Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám  návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019:

 

A. Kontrolná činnosť

 

     a) tematické  kontroly:

 

1. Kontrola poskytovania náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste podľa  z.č. 283/2002 Z.z.

    o cestovných náhradách vo vybranej rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti

     mesta Senica

2. Kontrola  plnenia  rozpočtu mesta k 30.06.2019

3. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta (§17 ods. 15 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

    pravidlách územnej  samosprávy)

4. Kontrola evidencie a vybavovania petícií podľa z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení

    neskorších predpisov za rok 2018

5. Kontrola plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách

    v predchádzajúcom období

 

   b) pravidelne opakované kontroly

 

1. Kontrola uzatvorených zmlúv podľa uznesenia MsZ č. 19/01/2 zo dňa 06.09.2001 v znení

    uznesenia č. 23/2018/703 zo dňa 28.06.2018

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ – všeobecne

 

    c) ostatné kontroly a činnosti

 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Senici alebo

     požiadavky primátora mesta

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná

     kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

3. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

     pravidlách územnej samosprávy

4.  Evidencia a vybavovanie podnetov a oznámení  o protispoločenskej činnosti  podľa zákona

     č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov  protispoločenskej činnosti 

 

B. Príprava  a  tvorba  materiálov pre MsZ, iné činnosti  

 

1.  Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022

2.  Vypracovanie  správy o kontrolnej činnosti za rok 2019

3.  Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky za obdobie kalendárnych

     štvrťrokov r. 2019 

4.  Odborná pomoc zamestnancom  mesta

5.  Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

 

 

     V zmysle   predloženého plánu kontrolnej činnosti   nemusí byť    dodržané     poradie vykonávania  jednotlivých kontrol.  Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti  od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva   zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

 

V Senici 05.06.2019                   

 

 

JUDr. Elena Jankovičová

hlavná kontrolórka

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!