Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 05.02.2024 - 15:42  //  aktualizácia: 05.02.2024 - 15:47  //  zobrazené: 985

Povinnosti nájomcov a prenajímateľov pri poplatku za komunálny odpad

Každá fyzická osoba, ktorá v meste Senica užíva byt alebo rodinný dom na základe NÁJOMNEJ ZMLUVY (NÁJOMCA) je poplatníkom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, tzn. je povinná poplatok platiť a to bez ohľadu na to, či má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Senica.

Nájomca je povinný vznik poplatkovej povinnosti oznámiť mestu Senica do 30 dní od začatia nájomného vzťahu a to podaním tlačiva – oznámenie: Oznámenie o vzniku, zmene, zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady

Nesplnenie oznamovacej povinnosti je správnym deliktom, za ktorý sa ukladá v zmysle príslušných právnych predpisov pokuta.

KONTAKTY: 034/6987624, tatiana.mozolic@senica.sk, jana.kosicarova@senica.sk

UPOZORNENIE: Prenajímateľ bytu/rodinného domu nie je povinný nájomcov ohlasovať. Nájomcovia si musia túto povinnosť splniť sami.

SOM PRENAJÍMATEĽ – AKO ZABEZPEČÍM, ABY SA NÁJOMCOVIA OHLÁSILI?

Odporúčame prenajímateľom, aby nájomcov upozorňovali na splnenie si svojej zákonnej oznamovacej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si rovnako môžu zakomponovať do nájomných zmlúv ako povinnosť nájomcov.

Prenajímateľ môže prevziať poplatkovú povinnosť za svojich nájomcov – v takomto prípade oznamovaciu povinnosť za nájomcov plní prenajímateľ a poplatok za nájomcov sa vyrubuje prenajímateľovi, ktorý si úhradu poplatku zo strany nájomcov vie upraviť v nájomnej zmluve.

SOM PRENAJÍMATEĽ – AKÉ MÁM VÝHODY, AK NÁJOMCOVIA RIADNE PLATIA POPLATOK?

Prenajímateľ, ktorý nemá v meste Senica trvalý ani prechodný pobyt, si môže požiadať o odpustenie poplatku (100%) za rok, v ktorom byt/rodinný dom prenajíma a súčasne je splnená podmienka, že nájomcovia poplatok uhradili.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!