Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.07.2019 - 12:36  //  aktualizácia: 03.07.2019 - 12:38  //  zobrazené: 4145

Sobášne dni na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 4. riadnom zasadnutí konanom dňa 27. júna 2019 schválilo sobášne dni na rok 2020:

Zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy na matričnom úseku vykonáva Mesto Senica v zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov  od 1.1.2002:

  • matrika Senica je matričný obvod pre mesto Senica a obce Rohov, Rybky, Rovensko, Smrdáky,

  • úlohy na úseku matriky  sú vykonávané podľa  zákona č. 154/1994 Z. z.  o matrikách, vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

  • vzhľadom na nižší počet občianskych obradov a to uzavretie manželstva a vítania detí do života navrhujeme schváliť na rok 2020 každú druhú sobotu ako deň určený k občianskym obradom

  • v prípade uzavretia manželstva v inú ako určenú sobotu bude tento obrad spoplatnený podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

     

Určené soboty na rok 2020

  1. polrok 2020
  1. polrok 2020

 

11. január

25. január

 

 

 

8. február

22. február

 

 

7. marec

21. marec

 

 

4. apríl

18. apríl

 

 

9. máj

23. máj

 

 

6. jún

20. jún

 

4. júl

18. júl

 

 

8. august

22. august

 

 

5. september

19. september

 

 

3. október

17. október

 

 

7. november

21. november

 

 

12. december

 

Určený deň streda ako  sobášny deň zostáva naďalej zachovaný.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!