Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 13.11.2019 - 10:23  //  aktualizácia: 13.11.2019 - 16:34  //  zobrazené: 3583

Výberové konanie na riaditeľa Centra voľného času Stonožka

Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia:

 

Centrum voľného času, Sadová 646, Senica s nástupom od 1. februára 2020

 

 

1. Na výkon kariérnej pozície riaditeľa centra voľného času je požadované splnenie predpokladov:

 

- Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

 

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • prvá atestácia podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

   

- Ovládanie štátneho jazyka,

- Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

- Zdravotná spôsobilosť.

 

2. Iné kritéria a požiadavky:

 • Organizačné a riadiace schopnosti,

 • Znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia centra voľného času,

 • Znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov.

   

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • Profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • Úradne overená fotokópia dokladu o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školského zariadenia,
 • Úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa centra voľného času,
 • Návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania  podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

4. Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov min. 998,50 € v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta funkčný príplatok a osobný príplatok.

 

5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

 

Termín podania žiadosti: do 12:00 hod. dňa 06. decembra 2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Senici.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Centra voľného času, Sadová 646, Senica“ – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu:

Mesto Senica

Mestský úrad

Štefánikova 1408/56

905 01 Senica.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Centra voľného času, Sadová 646, Senica poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

 

V Senici 12.11.2019

 

Vypracoval: Mgr. Kovačič

Oznámenie sa doručí:

Úradná tabuľa mesta Senica

Web Mesta Senica

OÚ odbor školstva Trnava

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský 

primátor mesta

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!