Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.11.2018 - 12:40  //  aktualizácia: 29.11.2018 - 12:44  //  zobrazené: 1637

Zápisnica č. 12 / 2018 zo zasadnutia komisie pre šport zo dňa 27. 11. 2018

číslo: 12/2018  |  dátum konania: 27.11.2018  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a   č. 12 / 2018

zo zasadnutia komisie pre šport , dňa 27. 11. 2018

 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 

  1. Otvorenie
  2. Príprava Silvestrovského behu
  3. Rôzne

 

k bodu č. 1

           V úvode rokovania predseda Mgr. Peter Hutta privítal členov komisie pre šport a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

            31. 12. 2018 sa uskutoční 33. ročník Silvestrovského behu. Registrácia pretekárov sa uskutoční v priestoroch šatní futbalového štadióna od 9,00 hod., ukončená bude vždy 15 min. pred štartom. Štart prvej kategórie začína o 10,00 hod. Ozvučenie zabezpečí MsKS. Poháre a medaile pre víťazov sú objednané. Štartovné pre mužov a ženy  5 eur, deti a mládež štartovné neplatia.

Zdravotnú službu zabezpečí Slovenský červený kríž. Novinkou tohto ročníka bude kategória Nordic walking. Pretekári v tejto kategórii chcú zaplatiť štartovné a prví traja muži a ženy budú ocenení medailou. Po dobehu každej kategórie budú ocenení prví traja pretekári. Štartovať bude 18 detských kategórií a 9 dospeláckych kategórií. Ocenení budú traja Seničania a tri Seničanky s najlepším časom. Spolu odovzdáme 93 cien. Občerstvenie zabezpečia Ivan Paveska a Pavol Klečko, členovia komisie.

Na trati budú 4 usporiadatelia, ktorí usmernia pretekárov. Po preteku sa uskutoční pre organizátorov malé stretnutie v reštaurácii Maldini s cieľom vyhodnotenia práce v štvorročnej činnosti komisie pre šport.

 

K bodu č. 3

 

Uznesenie č. 3/2018

Predseda komisie navrhuje udeliť členom komisie pre šport za aktívnu účasť na akciách organizovaných mestom Senica za spoluúčasti členov komisie pre šport mimoriadnu odmenu 50 eur:

Mgr. Vladimírovi Včelkovi, Mgr. Ivane Mičovej, Ivanovi Paveskovi, Mgr. Petrovi Sadloňovi, Mgr. Lenke Búzkovej, Pavlovi Klečkovi, Antonovi Jobbovi, Oľge Štefkovej, Andrejovi Lahovi, Dušanovi Manďákovi, Erike Mášikovej a Petrovi Huttovi.

 

Uznesenie č. 4/2018

Mgr. Peter Sadloň vyjadruje nespokojnosť s výberom členov komisie pre šport z radov poslancov predovšetkým z hľadiska odbornosti a účasti na zasadnutiach komisie.

Odporúča vyberať ľudí, ktorí majú blízky vzťah k športu a aktívne sa zúčastňujú na podujatiach organizovaných komisiou pre šport.

             

 

K bodu č. 4

             Predseda komisie Mgr. Peter Hutta poďakoval prítomným za ich účasť na poslednom zasadnutí komisie, poďakoval za ich angažovanosť a aktívny prístup k činnosti komisie počas celého štvorročného obdobia a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                        Mgr. Peter Hutta,  predseda komisie pre šport

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!