Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.04.2019 - 16:17  //  aktualizácia: 12.04.2019 - 09:13  //  zobrazené: 1193

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 08.04.2019

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 08.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2019

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  08.04.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie                  

      2. Opatrovateľská služba a dovoz stravy

      3. Poliklinika n.o. Senica

      4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta (malé projekty )

      5. Sociálny spravodaj – pracovná verzia

      6. Rôzne

      7. Záver     

 

K bodu č. 1:

 

Komisiu otvorila podpredsedníčka  Mgr. Petra MORÁVKOVÁ a oboznámila všetkých z programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2 :  

 

Na zasadnutie komisie bol prizvaný p.  Mgr. Turanský, ktorý členov komisie  poinformoval o stave opatrovateľskej služby, ktorú vykonáva 10 opatrovateliek ( z toho 1 je dlhodobo PN).  Podľa jeho vyjadrenia opatrovateľskú službu k dnešnému dňu využíva 15 klientov ( z toho je jeden manželský pár). Opatrovateľky zabezpečujú 3 osemhodinové dohľady, dve opatrovateľky sú na 6-hodinový úväzok. Podľa informácií Mgr. Vartiaka je výška ekonomicky oprávnených nákladov zhruba vo výške 9,90 €. Slovenský červený kríž, ktorý tak isto poskytuje opatrovateľskú službu má ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5,60 €.

Dovoz stravy je zabezpečený v pracovných dňoch pre 51 klientov. Ide o nákladnú činnosť, ktorú mesto pre občanov vykonáva, napriek tomu, že rozvoz stravy nie je sociálnou službou. Počet žiadateľov narastá a treba im ponúknuť viac možností a viacero dodávateľov stravy.

K bodu č. 3:

  Na zasadnutie komisie bola prizvaná riaditeľka Polikliniky n.o. Senica p. Mgr. Eva Volková, ktorá zdôraznila problémy s náhradou chýbajúcich obvodných, detských, zubných lekárov i špecialistov. Veľa ich je v dôchodkovom veku a je otázkou času, kedy svoju činnosť ukončia.

Informovala tiež o novom spôsobe prepravy pacientov bez lekárov, ktorú od júna tohto roka navrhuje zaviesť ministerstvo. Ide o dopravnú službu tzv.“ESKO“ – sanitky, kde bude iba vodič s kurzom napojený na dispečing a bude môcť prevážať maximálne troch pacientov.

 

Ďalej upozornila na skutočnosť, že všetky občianske združenia, jednoty dôchodcov, asociácie,

nadácie a pod. sú povinné do 30.06.2019 nahlásiť štatutára a ostatné údaje na Ministerstvo vnútra SR.

 

 

K bodu č. 4:

 

          Na zasadnutie komisie boli doručené nasledovné žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Senica do 3 000 € predložené v termíne do 31.03.2019 :

 

Organizácia                                         Názov projektu                                  Žiadaná suma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. O.z. Delostrelec                             Pietne akty, kladenie vencov k pomníku

                                                            oslobodenia pri výročí...                                      500        €

 2. Slov. červený kríz,                                     100 rokov pomáhame - oceňovanie

     územný spolokSenica                      bezplatných darcov krvi                                  1 150       €

 3. Združenie nevidiacich                     Rekondičný pobyt spojený s priestorovou

     a slabozrakých  Senica                    orientáciou pomocou bielej palice                       800       € 4. Jednota dôchodcov, MsO Senica           Cezhraničná spolupráca                                     290       €

5. Jednota dôchodcov, MsO Senica      Rekondičné pobyty seniorov                                         960       €

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                                 =========

SPOLU                                                                                                                       3 700     €

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť má finančné krytie pre rok 2019 na predložené projekty vo výške  1 400 €.

 

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní projektov prítomných 7 členov z celkového počtu 9. Hlasovanie prebehlo nasledovne:

ZA                                              =  7

PROTI                                       =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA   =  0

 

Komisia po preskúmaní jednotlivých žiadostí odporučila rozdeliť výšku finančných prostriedkov medzi vybrané projekty nasledovne:

 

Organizácia                                         Názov projektu                                  Žiadaná suma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. O.z. Delostrelec                             Pietne akty, kladenie vencov k pomníku

                                                            oslobodenia pri výročí...                                      0          €

 2. Slov. červený kríz,                                     100 rokov pomáhame - oceňovanie

     územný spolokSenica                      bezplatných darcov krvi                                  1 000       €

 3. Združenie nevidiacich                     Rekondičný pobyt spojený s priestorovou

     a slabozrakých  Senica                    orientáciou pomocou bielej palice                       0           € 4. Jednota dôchodcov, MsO Senica           Cezhraničná spolupráca                                     250       €

5. Jednota dôchodcov, MsO Senica      Rekondičné pobyty seniorov                                         150       €

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                                 =========

SPOLU                                                                                                                       1 400      €

 

Uznesenie č. 5/2019:

 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  s c h v a ľ u j e   poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica vo výške      1 400 €  spolu vyššie uvedeným projektom.   

 

K bodu č. 5:

 

           Členom komisie bola zaslaná pracovná verzia  „Sociálneho spravodaja“, ktorá obsahuje prehľad sociálnych služieb, druhy sociálnych služieb a ich poskytovateľov, informácie týkajúce sa pomoci rodine a dieťaťu, pomoci  pre občanov v ťažkých životných situáciách, pomoci pre seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, informácie o bytoch a bývaní v Meste Senica a iné.

Stále je možnosť na doplnenie údajov podľa jednotlivých oblastí a pripomienkovanie už zapracovaných informácií.

 

 

K bodu č. 6:

 

            Na komisii bola poskytnutá informácia o projekte, ktorý by zabezpečil prístup defibrilátora pre všetkých občanov a bol by na verejnom a dostupnom mieste.

Taktiež bol predložený návrh  na 50% zľavu do sauny a plavárne pre darcov krvi, držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety.

 

Dôvodom na nepriznanie  dotácií  z rozpočtu mesta Senica do 3000 € predložené v termíne do 31.03.2019 bol u jednej organizácie ten, že žiadosť nespĺňala zámer projektu a nebola na predpísanom tlačive a u druhej organizácie boli na žiadaný projekt poskytnuté finančné prostriedky z VÚC.

           

 K bodu č. 7: 

Podpredsedníčka komisie  poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie komisie  pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov  ukončila.

 

 

 

 

 

 Mgr. Petra MORÁVKOVÁ

podpredsedníčka komisie

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

V Senici, dňa 10.04.2019

Zapísala: Mgr. Jana Madunická

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!