Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.06.2022 - 15:00  //  aktualizácia: 24.06.2022 - 11:44  //  zobrazené: 812

Zápisnica č. 20/2022 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 15.06.2022

číslo: 20/2022  |  dátum konania: 16.06.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 20/2022

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  15.06.2022

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutie :

 • otvorenie
 • Smernica o evidencii pamätihodnosti mesta – aktualizácia
 • Senické kultúrne leto 2022
 • ostatné
   
 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha  hostí v zastúpení riaditeľky MsKS Senica  Ing. Margaréty  Ivanovej PhD. a zástupcu primátora mesta Mgr. Filipa Lackoviča ako aj prítomných členov komisie.  
   
 2. Na úvod zasadnutia komisie predseda spolu s členom komisie Tomášom Motusom oboznámil so zmenou a aktualizáciou Smernice o evidencie pamätihodností mesta Senica. Do Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti bol predložený návrh na prerokovanie zápisu do evidencie pamätihodností - aktualizácia smernice o evidencii pamätihodností v meste Senica nasledovne:
  Do evidencie zoznamu nehnuteľných pamätihodností SENICA budú pridané  po prerokovaní komisiou pamätihodnosti pod číslom:
  39. Reliéfna socha Sv. Martina – budova OS Senica
  40. Reliéfna socha - Budova T-Com
        41. Kovová socha - parčík pri MŠ Kalinčiakova
  Do evidencie  pamätných stromov budú pridané po prerokovaní komisiou stromy pod číslom:
  17. Lipy Sv. Cyrila a Metoda – zasadené pri príležitosti výročia príchodu vierozvestcov, Brezová ulica, park pri ZUŠ.
  Zároveň budú podľa článku 3 ods. 4 Smernice o evidencii pamätihodností v meste Senica vypracované evidenčné listy, ktoré budú tvoriť prílohu smernice.

 

3. V ďalšom bode predseda komisie odovzdal slovo  riaditeľke Mestského kultúrneho strediska, ktorá oboznámila prítomných s programom a hlavnými podujatiami  Senického kultúrneho leta. Senické kultúrne leto začne 02.07.2022 podujatím Štramák fest na Letisku Senica a končí 28.08.2022 podujatím na Malom amfiteátri pri Dome kultúry.
Kultúrne podujatia budú organizované na rôznych miestach mesta Senica :

 • V období od  03.07.2022 – do 28.08.2022 budú organizované Nedeľné kultúrne večery na Malom amfiteátri pri Dome kultúry na ktorom vystúpia: žiaci ZUŠ Senica , Chilli, recitál komornej hudby , vesternová paródia : TOTO NIE JE JIM BEAM!, Majka Závodská band, spevácky zbor mesta Senica Cantilena, džez a hrúza, klub priateľov heligónky Senica a spevácka skupina Seniorka,
   
 • V období od 09.07.2022 – do 27.08.2022 budú organizované Letné soboty na Kunovskej priehrade na ihrisku pri lodenici so začiatkom o 17:00 hod. , kde vystúpi : potulné divadlo (NE)BOJSA!, HS Memories, Letné disco pre deti s Lenkou, ŽABÍ PRINC, divadelné rozprávanie o živote našich predkov – STRETNUTIE S VEĽKOU MORAVOU,

 

 • MÚZEU Senica  tiež prázdninovo ožije.  Plánované sú rôzne prednášky na tému : Stará Sotina, stretnutie pamätníkov z „panskej ulice“ ( Štefánikova ulica) , Senická židovská komunia, Náboženstvo doby bronzovej. V období od 15.08.2022 do 10.09.2022 bude v múzeu inštalovaná krátkodobá expozícia v spolupráci s Múzeum Lidice „ Heydrichiáda 80. Výročie“. Zároveň budú riešené individuálne prehliadky ako aj spolupráca s letnými tábormi .

 

 1. V bode rôzne predseda komisie informoval prítomných  o návrhu zmeny Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica , kde sa okrem iného upravuje :
 • poskytovať jednorazový finančný príspevok pri prvom nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, t. j. do prvého ročníka základnej školy v meste Senica. Touto dávkou mesto prispeje na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb (ako napr. zošity, písacie potreby, učebnice, školské pomôcky) dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku.

Postup, pravidlá a podmienky poskytnutia finančného príspevku budú definované v Internom manuáli mesta Senica:

Oprávnenou osobou bude ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v meste Senica (trvalý pobyt v meste Senica musí mať zároveň dieťa a minimálne jeden z rodičov), resp. rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu

Výška príspevku oprávnenej osobe vo výške 100 Eur.

Vyplatenie príspevku na základe žiadosti v termíne od 16.septembra do 31.októbra príslušného kalendárneho roka s preukázaním vynaložených nákladov na zabezpečenie nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku

 

 

Na záver zasadnutia komisie predseda komisie poďakoval  všetkým členom komisie ako aj hosťom za účasť a spoluprácu.

 

 

Uznesenie č.37/2022 zo dňa 15.06.2022

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 15.06.2022 prerokovala aktualizáciu Smernice o evidencii pamätihodnosti mesta  . Odporúča MsZ v Senici aktualizáciu Smernice o evidencii pamätihodnosti mesta na schválenie.   

Hlasovanie : Prítomní : 8           za : 8                        proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 15

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

                                                                                               Mgr. Peter Pastucha  

                                                                                                 predseda komisie

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!