Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.02.2021 - 10:22  //  aktualizácia: 22.02.2021 - 10:27  //  zobrazené: 1194

Zápisnica z elektronického zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb (10.2.2021)

číslo:  |  dátum konania: 10.02.2021  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

z elektronického zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb

 

Z dôvodov mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 a prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a zo zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 07.04.2020 dopĺňa z. č. 369/1991 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení prebiehalo rokovanie komisie elektronicky – mailom. Členom komisie boli dňa 03.02.2021 zaslané materiály, po naštudovaní ktorých sa členovia vyjadrili predsedovi komisie Ing. Romanovi Sovovi. Termín bol do 10.02.2021 do 12. hodiny. Ing. Sova predložil dňa 10.02.2021 stanovisko komisie zapisovateľke Roderike Petrákovej. K materiálom sa vyjadrili 8 členovia komisie, ich mailová komunikácia je prílohou tejto zápisnice.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 1/2021

Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností v kat. území Senica formou obchodnej verejnej súťaže

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • budova so súp. číslom3111 – prevádzková budova, postavená na parcele  č.3109/2
  • pozemok C KN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele

č. 3109/2 a pozemok C KN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 50 000 €, slovom  päťdesiattisíc eur.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 10 000 €, slovom desaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže.

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Víťazný záujemca, ktorý ponúkne cenu vyššiu ako 100 000 € musí  byť  ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy zapísaný  v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

    - všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                 

     - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže  organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a poslanec MsZ

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 2/2021

Návrh na zámenu nehnuteľností  v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zámenu pozemku v kat. území Senica CKN parc.č. 2294/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m2 vo vlastníctve podielových spoluvlastníkov: Ing. Emília Wágnerová, Čáčovská cesta 5232/194, Senica, vlastník v podiele 1/2 a Boris Wágner, Čáčovská cesta 5232/194, Senica, vlastník v podiele 1/2

za pozemky v kat. území Senica  vo vlastníctve mesta Senica:

pozemok CKN parc. č. 2295/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

28 m2 v podiele 1/1, ktorý Ing. Emília Wágnerová a  Boris Wágner nadobudnú každý v podiele 1/2,

pozemok CKN parc. č. 1914/10, druh pozemku  ovocný sad vo výmere 47 m2  v podiele 4/12,   ktorý Ing. Emília Wágnerová a  Boris Wágner nadobudnú  každý v podiele 2/12.

Výmera pozemku, ktorý nadobudne mesto Senica je 55 m2 a výmera, prislúchajúca  podielom na pozemkoch, ktoré nadobudnú Ing. Emília Wágnerová a Boris Wágner spolu je  44 m2.

Jednotková cena zamieňaných pozemkov je stanovená na 18 €/m2 a zámena bude realizovaná bez uloženia povinnosti mestu zaplatiť druhej zmluvnej strane rozdiel v hodnote  zamieňaných pozemkov.  Prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou dôjde k usporiadaniu pozemkov v danej lokalite z hľadiska ich dlhodobého užívania. Mesto nadobudne pozemok, tvoriaci verejné priestranstvo, na ktorom je chodník pre peších a zástavka MHD a  žiadatelia nadobudnú pozemky, z ktorých jeden tvorí časť parkovej úpravy pred domom v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a druhý tvorí areál dvora rodinného domu v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 3/2021

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc. č.1852/2, 1852/5, 1853/3, 1942/1 a na pozemkoch EKN parc. č. 312, 360/1 a 567/1 v kat. území  Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „in personam“ na pozemkoch CKN p.č. 1852/2, druh pozemku záhrada vo výmere 99 m2, p.č. 1852/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m2, p.č. 1853/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2480 m2, p.č. 1942/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7827 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 312, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5570 m2, p.č. 360/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16756 m2 a  p.č. 567/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1271 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich  odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 4 m2  na pozemku EKN p.č. 312,

diel 2 vo výmere 1 m2, diel 3 vo výmere 24 m2, diel 4 vo výmere 3 m2, diel 5 vo výmere

29  m2  a diel  6 vo výmere 94 m2  na pozemku EKN  p.č. 360/1,

diel 7 vo výmere 2 m2  na pozemku EKN p.č. 567/1,

diel 9 vo výmere 21 m2  na pozemku CKN p.č. 1852/2,

diel 10 vo výmere 6 m2  na pozemku CKN p.č. 1852/5,

diel 11 vo výmere 2 m2  na pozemku CKN p.č. 1853/3,

diel 12 vo výmere 316 m2, diel 13 vo výmere 22 m2  a diel 14 vo výmere 13 m2  na pozemku CKN p.č. 1942/1 v geometrickom pláne č.455-1/2019 na vyznačenie práva uloženia inž. siete na parc. reg. E–KN č. 312, 360/1, 567/1 a na parc. reg. C–KN č. 1852/1, 1852/2, 1852/5, 1853/3, 1942/1. Rozsah vecného bremena je spolu  vo výmere 537 m2.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 15 €/m2 rozsahu vecného  bremena, t.j. 8 055 €.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 4/2021

Návrh na zverenie majetku do správy: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku „Obnova budovy MŠ zateplením MŠ Senica, Komenského 1039“ (zateplenie budovy elokovaného pracoviska Komenského 1039 v Senici ) v celkovej hodnote 162 763,60 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica.

Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

Ing. Roman Sova v.r.

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 11. februára 2021

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!