Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.12.2020 - 13:19  //  aktualizácia: 07.12.2020 - 13:23  //  zobrazené: 1154

Zápisnica z elektronického zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb - október 2020

číslo:  |  dátum konania: 21.10.2020  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

z elektronického zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb

 

 

Z dôvodov mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 a prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a zo zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 07.04.2020 dopĺňa z. č. 369/1991 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení prebiehalo rokovanie komisie elektronicky – mailom. Členom komisie boli dňa 16.10.2020 zaslané materiály, po naštudovaní ktorých sa členovia vyjadrili predsedovi komisie Ing. Romanovi Sovovi. Termín bol do 21.10.2020 do 12. hodiny. Ing. Sova predložil dňa 21.10.2020 stanovisko komisie zapisovateľke Roderike Petrákovej. K materiálom sa vyjadrili 9 členovia komisie, ich mailová komunikácia je prílohou tejto zápisnice.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 45/2020

Návrh na  prenájom časti pozemku CKN parc. č. 140/2 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere cca 390 m2 pozemku  CKN parc. č. 140/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 4269 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Sehost, s.r.o., Kvačalova 16791/10, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 560 244 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za účelom vybudovania a užívania parkovacích miest a k nim  prístupovej  komunikácie za cenu 1,50 €/m2/rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľ hodlá realizovať prestavbu budovy so súpisným číslom 528 na polyfunkčný dom s bytovými jednotkami. V rámci rekonštrukcie je nevyhnutné preukázať príslušný počet parkovacích miest prislúchajúcich k  budove. Zámer žiadateľa nie je v rozpore s potrebami mesta, pretože rekonštrukcia budovy prispeje  k úprave vzhľadu ďalšej časti centra mesta a prispeje k uspokojeniu bytových potrieb obyvateľov mesta.

Prenajatej  časti pozemku parc. č.140/2 zodpovedá 10 parkovacích  miest  a k nim priľahlá komunikácia, ktoré sú vyznačené  v projektovej štúdii statickej dopravy Hurbanova ulica, Senica  v parkovisku „F“, vypracovanej Ing. Júliusom  Jahelkom - JALLA, Štefánikovo námestie 599,

908 40 Kopčany. 

Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 46/2020

Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove so súp. číslom 1318

na Štefánikovej ulici v Senici

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť :

A.)  prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318  na Štefánikovej ulici v Senici  v celkovej výmere 72,30 m2 :

 1. kancelária č. 5 na prízemí vo výmere 14,10 m2

 2. kancelária č. 6 na prízemí vo výmere 15,00 m2

 3. kancelária č. 4 na prízemí vo výmere 12,60 m2

 4. kancelária č. 6 na 1. poschodí vo výmere 15,50 m2

 5. kancelária č. 7 na 1. poschodí vo výmere 15,10 m2

  za cenu minimálne 30 €/ m2 /rok

 6. dve garáže, postavené vedľa budovy so súp. číslom 1318

   za cenu minimálne 35 €/ garáž/mesiac

subjektu: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345  na kancelárske účely  v rámci činností, ktoré má nájomca vykonávať  v zmysle príslušných zákonov

na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou

B.) prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318  na Štefánikovej ulici v Senici v celkovej výmere 84,90 m2:

 1. kancelária č. 1 na 1. poschodí vo výmere 12,60 m2

 2. kancelária č. 2 na 1. poschodí vo výmere 16,10 m2

 3. kancelária č. 4 na 1. poschodí vo výmere 14,10 m2

 4. kancelária č. 5 na 1. poschodí vo výmere 15,00 m2

 5. kancelária č. 8 na 1. poschodí vo výmere 13,10 m2

 6. kancelária č. 9 na 1. poschodí vo výmere 14,00 m2

             za cenu minimálne 40 €/ m2 / rok

spoločnosti: Kalčík, spol. s r. o., Štefánikova 1318, 905 01 Senica, IČO: 36 247 987 na kancelárske účely v súlade s podnikateľskou činnosťou nájomcu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou

C.) prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318  na Štefánikovej ulici v Senici v celkovej výmere 115, 20 m2:

       1. miestnosť (bývalý sklad) v suteréne vo výmere 14,10 m2

       2. miestnosť (bývalý archív) v suteréne vo výmere 16,10 m2

       3. miestnosť (bývalá rozmnožovňa)  v suteréne vo výmere 12,60 m2

       4.  miestnosť (bývalá zasadačka)  v suteréne vo výmere 44,00 m2

       5. miestnosť (bývalý sklad) v suteréne vo výmere 14,00 m2

       6. miestnosť (bývalá fotokomora)  v suteréne vo výmere 7,30 m2

       7. miestnosť (bývalý príručný sklad) v suteréne vo výmere 6,70 m2

       za cenu minimálne 1 €/ m2 /rok

občianskemu združeniu: Klub silového trojboja Senica, SNP 754/3, 905 01 Senica, IČO: 34 075 020 za účelom činnosti klubu v súlade s jeho zameraním na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Pokračovanie v nájomnom vzťahu s nájomcami nie  je v rozpore so záujmami mesta, ktoré budovu v súčasnosti  nepotrebuje na plnenie svojich úloh  a z nájmu má  finančný príjem.

Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 47/2020

Návrh  na  nájom  častí  pozemkov v  kat. území  Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť:

A) nájom:

- časti vo výmere 18 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3625 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3359/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2308 m2 v kat. území Senica

- časti vo  výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 54 m2 spoločnosti: ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 za účelom umiestnenia  3 reklamných zariadení s rozmermi 5 x 2,40 m

na dobu určitú  na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 1095 €

B) nájom časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 1744, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6676 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Lubor Dubšík – TIREX, PD Jablonica, PSČ 906 32,

IČO 35 294 396 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 1x2 m na dobu určitú  na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 165 €

C) nájom časti vo  výmere 4 m2 pozemku EKN parc.č. 294/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 991 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Ľubomír Miča, Sadová 637/41, 905 01 Senica, IČO: 33033633 a ROOS GROUP s.r.o., Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO: 35 786 523 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 2,5 x 1,25m na dobu určitú na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 165 €

D) nájom:

- častí v celkovej  výmere 4 m2 (2x2m2) pozemku CKN parc.č. 642/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3261 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6239 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1181 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 8 m2 žiadateľovi: ghstudio s.r.o., Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica, IČO: 36 274 381 za účelom umiestnenia 4  reklamných zariadení s rozmermi 1,30 x 0,80 m

na dobu určitú  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 660 €

E) nájom :

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 229 m2 v kat. území Senica

- častí v celkovej výmere 4 m2 ( 2x 2m2) pozemku CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 mpozemku CKN parc.č. 3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1444 m2 v kat. území Senica,

-časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2 v kat. území Senica,

spolu vo výmere 14 mžiadateľovi: Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica,

IČO: 40 204 260 za účelom umiestnenia 7 reklamných zariadení s rozmermi 1,70 x 1,14 m na dobu určitú na  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu 1155 €

Nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§ 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem.

Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 48/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, Sadová 620,  905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku:

  -robot univerzálny RE-22 (objem  60 l)  s príslušenstvom v obstarávacej hodnote 9 200 €

do správy subjektu: Základná škola, Sadová 620,  905 01 Senica.

Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 49/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku do správy subjektu Základná škola, V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica:

1) detské ihrisko v celkovej obstarávacej hodnote 9 824  € v zložení:

 • balančný mostík

 • preliezačka s tunelom

 • kovová hracia zostava s prvkami navzájom prepojenými

 • pružinová hojdačka s motívom sloníka

umiestnené v areáli Základnej školy na ulici V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica

2) konvektomat Fagor Advance+ 20GN 1/1 s príslušenstvom  v obstarávacej hodnote 

     9 899,99 € .

Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 50/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, Komenského 959,  905 01 Senica členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku:

 • konvektomat Fagor Advance+ 20GN 1/1 s príslušenstvom v obstarávacej hodnote

  9 900 € do správy subjektu: Základná škola, Komenského 959, 905 01 Senica.

Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 51/2020

Návrh na schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností v kat. území Senica formou obchodnej verejnej súťaže

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

 • budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parceleč. 3109/2

 • pozemok reg. CKN parc. č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

 a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele č.3109/2  a pozemok CKN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej 80 000 €, slovom osemdesiattisíc  eur.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku  20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže.

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí  byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                     

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb     

             a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 52/2020

Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť:

a/ založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

b/ majetkovú účasť mesta Senica v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu 5.000,- Eur, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

c/ Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, podľa priloženého návrhu.

d/ vymenovanie Mgr. Natálie Minárikovej, bytom Rovenská 1446/44A, 905 01 Senica, za konateľku obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

e/ vymenovanie

1./ Mgr. Marty Štítnej, bytom SNP 754/3, 905 01 Senica,

2./ Mgr. Kristíny Chudej, bytom L. Novomeského 1217/84, 905 01 Senica,  

3./ Mgr. Petry Morávkovej, bytom Rovenská 1472/50, 905 01 Senica,

a ďalších dvoch členoch na návrh MsR, za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 3  Počet členov: 9

 

Rôzne:

Do tohto bodu programu bola zaradená žiadosť od Ing. Romana Radočáka, ktorý má zámer vybudovať garáže a z tohto dôvodu prenajať a zameniť pozemky od mesta Senica. Členovia komisie zobrali uvedenú žiadosť na vedomie ale k zámeru výstavby sa rozhodli vyjadriť až keď bude uvedený materiál pripravený na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

 

 

Ing. Roman Sova v.r.

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 21. októbra 2020

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!