Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.06.2019 - 13:08  //  aktualizácia: 12.06.2019 - 13:10  //  zobrazené: 1568

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 10. júna 2019

číslo:  |  dátum konania: 10.06.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 10. júna 2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1.  Otvorenie

2. Informácia o projektoch MV SR a príprava odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIII.“

     3. Rôzne

vernisáž výtvarnej súťaže žiakov v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici

           4. Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie. Ospravedlnila, ospravedlnila Ing. Jarmilu Barcaj Drinkovú, predsedníčku komisie, ktorá je na pracovnom pobyte, PhDr. Zitu Kubalakovú, podpredsedníčka komisie a Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora, ktorí sa rokovania nemohli zúčastniť z pracovných dôvodov. Privítala  prítomných členov komisie.  

     Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

     Stanislava Dávideková informovala o výsledkoch rokovania PhDr. Kubalakovej pri zabezpečení lektorov, príprave lektorského, obsahového zamerania a termínu (mesiac október 2019) odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIII.“

      V priebehu mesiaca september Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie preverí spôsob financovania a organizačné zabezpečenie priestorov podľa vybraného termínu.

 

K bodu 3:

     Informáciu o obsahovom, organizačnom a personálnom zabezpečení výstavy výtvarných prác s tematikou prevencie podľa jednotlivých kategórií „Kto nás chráni“ podala Mgr. Nina Gurinová, Záhorské osvetové stredisko Senica. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo cca 100 žiakov zo základných, špeciálnej a umeleckých škôl v okrese Senica. Porota, v zložení Štefan Orth, Mgr. Nina Gurínová, Mgr. Vladimíra Bahnová a Stanislava Dávideková, vybrala  autorov výtvarných prác, ktorí boli ocenení.  Výstava  výtvarných prác v priestoroch ZOS je sprístupnené pre verejnosť do 31. júla 2019.              

      Členovia komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici sa spoločne s hosťami a ocenenými žiakmi a ich pedagógmi zúčastnili vernisáže výtvarnej súťaže „Kto nás chráni“.

    

     PaedDr. Anna Sekáčová informovala o vzdaní sa členstva v komisii z dôvodu ukončenia pracovného pomeru v CPPPaP a predložila návrh nového člena PhDr. Pavla Mihályho.

     Tajomníčka komisie zabezpečí administratívnu realizáciu zmeny a predloženie dokladov Mgr. Filipovi Lackovičovi, zástupcovi primátora na rokovanie v MsR a MsZ v termíne do

30. 6. 2019.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, tajomníčka komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 11. jún 2019

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

Stanislava Dávideková                

tajomníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!