Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.02.2019 - 10:00  //  aktualizácia: 13.02.2019 - 10:03  //  zobrazené: 1472

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 11. februára 2019

číslo:  |  dátum konania: 11.02.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 11. februára 2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

      1. Otvorenie

      2. Plán práce komisie na rok 2019      

      3. Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

          v meste Senica na rok 2019 – príprava materiálu

      4. Rôzne

            Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

            Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie

  1. Uznesenia

 

 

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie. Privítala prítomných členov komisie a zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča. Informovala o schválení návrhov členov komisie na mestskom zastupiteľstve 7. februára 2019. Predstavila nového člena komisie Mgr. Stanislava Macáka, zástupcu náčelníka Mestskej polície Senica.

     Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora zablahoželal členom k ich schváleniu a zaželal veľa úspechov v činnosti mestskej samosprávy.

     PhDr. Zita Kubalaková bola jednomyselne schválená do funkcie podpredsedníčky komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti na volebné obdobie 2018-2022.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

 

Uznesenie č. 1/2019:

Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ jednomyselne

a)   s c h v a ľ u j e

do funkcie podpredsedníčky PhDr. Zitu Kubalakovú.

 

K bodu 2:

      Predsedníčka a zapisovateľka komisie predložili návrh práce komisie na rok 2019, ktorý po úprave na návrhy členov predloží tajomníčka komisie členom komisie e-mailom v termíne do 1. marca 2019.

 

Uznesenie č. 2/2019:

Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ

a)   u k l a d á

zapisovateľke komisie spracovať a predložiť členom komisie e-mailom plán práce na rok 2019.

Zodp.: Stanislava Dávideková              

Termín: do 1. 3. 2019

 

K bodu 3:

      Zapisovateľka komisie zašle členom komisie podklady k návrhu prehľadu podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Členovia komisie v termíne do 5. marca 2019 predložia zapisovateľke komisie aktualizovaný prehľad, tak aby mohol byť materiál predložený na nasledujúce rokovanie komisie.

 

Uznesenie č. 3/2019:

Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ

a)   u k l a d á

zapisovateľke komisie spracovať a predložiť členom komisie po aktualizácii  prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v roku 2019.

Zodp.: Stanislava Dávideková + členovia komisie             

Termín: do 5. 3. 2019

 

K bodu 4:

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o výsledkoch rokovania zasadnutia MsZ

7. februára 2019 – schvaľovanie zastúpenia poslancov a občanov v komisiách mesta, mestských výboroch, radách škôl a podnikoch, ktorých zriaďovateľom je mesto.

     Predsedníčka komisie a zástupca primátora informovali o spôsobe financovania projektov z fondu PRO Senica. 

     Mgr. Peter Kovačič informoval o skončení funkčného obdobia riaditeľov škôl (V.P.Tótha, Sadová ulica a Mudrochova ul.) a vyhlásení výberových konaní na obsadenie miesť riaditeľov na ďalšie funkčné obdobie.

     Informáciu o skončení funkčného obdobia podala aj Mgr. Katarína Soukupová, Záhorská knižnica Senica a PaedDr. Anna Sekáčová, CPPPaP Senica.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

 

 

Senica 12. február 2019

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

 

 

 Ing. Jarmila Barcaj Drinková     

 predsedníčka komisie

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!