Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.03.2019 - 10:06  //  aktualizácia: 19.03.2019 - 10:10  //  zobrazené: 1349

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 13. marca 2019

číslo:  |  dátum konania: 13.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 13. marca 2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1.  Otvorenie

  1.  

kriminality a inej protispoločenskej činnosti z fondu PRO Senica

  1.  
  2.  

v meste Senica na rok 2019 - schválenie

  1. Rôzne

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

             6.Uznesenia

 

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila  Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora a členov komisie.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

 

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní:

     Kontrolu plnenia uznesení vykonala tajomníčka komisie:

uznesenie č. 1/2019 – splnené,

uznesenie č. 2/2019 – splnené,

uznesenie č. 3/2019 – splnené.

 

K bodu 2:

      Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie informovala o spôsobe, potrebných dokladov  a termíne predkladania projektov na rok 2019 o poskytnutie príspevku z fondu PRO Senica. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 31. marca 2019.

 

K bodu 3:

      Tajomníčka komisie predložila spracovaný plán práce komisie na rok 2019. Schválený program tvorí prílohu zápisnice a bol doručený členom e-mailom.

 

Uznesenie č. 4/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

plán práce Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ na rok 2019.

 

 

 

K bodu 4:

      Tajomníčka komisie predložila spracovaný prehľad podujatí na rok 2019. Schválený program tvorí prílohu zápisnice a bol doručený členom e-mailom.

 

Uznesenie č. 5/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

prehľad podujatí Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ na  rok 2019.

 

K bodu 5:

 

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie informovala o možnosti zapojenia sa do projektu „Revolution train“ v Trnavskej župe, ktorej cieľom je prostredníctvom všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne i nelegálne drogy, prezentovať závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. Mgr. Vladimíra Bahnová oboznámila členov komisie s tým, že dvaja policajti za úseku prevencie sa zúčastnia v apríli 2019 v Prahe kurzu v súvislosti s prezentáciou projektu v Senici.

      Členovia komisie ako zástupcovia inštitúcií miestnej štátnej správy a samosprávy prejavili záujem o realizáciu projektu v našom meste. 

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

      Členovia komisie sa zároveň zúčastnili na multidisciplinárnom vzdelávaní „Podpora ochrany detí pred násilím“, ktorého témou bola komunikácia s detskou obeťou s prihliadnutím na jeho vývinové štádiá. Lektorkou bola PhDr. Barbora Kuchárová, klinická psychologička a riaditeľka OZ Prima Bratislava. Vzdelávanie organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica s podporou EÚ – operačný program „Ľudské zdroje“.

 

 

 

Senica 14. marec 2019

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková      

predsedníčka komisie

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!