Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.04.2019 - 13:33  //  aktualizácia: 16.04.2019 - 14:13  //  zobrazené: 1725

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 15. apríla 2019

číslo:  |  dátum konania: 15.04.2019  |   zápisnica (pdf)

 

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 15. apríla 2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1.  Otvorenie

2. Posudzovanie a schvaľovanie predložených projektov z rozpočtu mesta – fond PRO Senica

3. Informácia o zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Mgr. Adriana Dvouletá, RÚVZ Senica

4. Informácia zo zasadnutia Krajskej komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti Okresného úradu Trnava – schvaľovanie projektov, Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica

5. Informatívna správa Okresného riaditeľstva HaZZ Senica o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežouzameranej na prácu s deťmi a mládežou, Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ Senica

6. Rôzne - Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva, Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

7. Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie a privítala Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora a prítomných členov komisie.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

      Komisii bola dňa 15. 4. 2019 oznámená suma finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Senica – fondu PRO Senica na rok 2019 vo výške  600,– €.

     Členom komisie boli predložené 2 projekty – žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 20/2015.

     Členovia komisie prezentovali svoje stanoviská k rozdeleniu finančných prostriedkov na predložené projekty.

 

  1. Detský pobytový tábor Záruby a denný tábor mladý hasič/ka a denný tábor záchranár/ka – projekt predložil Dobrovoľný hasičský zbor v Senici  – detský tábor Záruby, denné tábory, príprava a realizácia propagačného materiálu, ceny pre deti v súťažiach. Žiadosť je vo výške 800,– €.

 

Uznesenie č. 6/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici projekt prerokovala a odporúča schváliť výšku finančných prostriedkov v sume 350,– € na projekt „Detský pobytový tábor Záruby a denný tábor mladý hasič/ka a denný tábor záchranár/ka“ pre Dobrovoľný hasičský zbor v Senici. 

 

  1. Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici – projekt predložila Záhorská knižnica Senica – nákup odbornej literatúry s tematikou prevencie, realizácia tvorivých dielní  a materiál na tvorivé dielne. Projekt je zameraný na cyklické stretnutia najmenších čitateľov, propagáciu čítania, motivačné rozbory čítaných príbehov, formovanie detí a vystríhanie pre nebezpečnými situáciami Žiadosť je vo výške 400,– €.

 

Uznesenie č. 7/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici projekt prerokovala a odporúča schváliť výšku finančných prostriedkov v sume 250,– € na projekt „Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici“ pre Záhorskú knižnicu Senica.

 

K bodu 3:

     Mgr. Adriána Dvouletá predložila prítomným informáciu o stave zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  Informovala o realizovaných podujatiach zameraných na prevenciu – projekt „Fajčiť, či nefajčiť“ kvíz pre stredoškolákov, „Medzinárodný deň povedomia proti fetálnemu alkoholovému syndrómu“, „Drogové závislosti u detí a mládeže“, „Zdravý životný štýl“, „Tabak, alkohol, drogy – TOD 2018“ ako aj o štatistických výsledkov v oblasti tabakizmu a alkoholizmu.

Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 8/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o stave zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Senica.

 

K bodu 4:

     Tajomníčka komisie oboznámila členov komisie o záveroch zasadnutia Krajskej komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorá sa uskutočnila 4. apríla v Trnave. Členovia komisie prerokovali predložené projekty v rámci výzvy RVPK na rok 2019 Ministerstva vnútra SR. Predložených bolo v rámci Trnavského kraja 129 projektov, z toho 6 v oblasti sociálnej prevencie a 123 v oblasti situačnej prevencie (kamerové systémy). Jeden sociálny projekt nesplnil požadované kritériá a bol vyradený zo schvaľovacieho procesu z dôvodu nesprávneho rozpočtu. Sociálne projekty boli schválené a odporučené MV SR na finančnú podporu.

     Vzhľadom na veľké množstvo projektov v oblasti situačnej prevencie, členovia komisie sa dohodli na spoločnom postupe pri vyhodnocovaní projektov – správnosť a úplnosť údajov, poradie podľa stanoviska polície a výška podpory pre obce a mestá na zriadenie kamerového systému vo výške 12 tis. € a na dobudovanie alebo výmenu kamier vo výške 6 tis. € na jeden projekt.

     Komisia ďalej rokovala o predložených celoslovenských projektoch, kde boli podporené 3 projekty na ochranu seniorov a internetovú bezpečnosť.

3

 

     Stanislava Dávideková predložila na rokovanie krajskej komisie správu o aktuálnej situácii v oblasti prevencie v podmienkach Okresného úradu Senica.

 

K bodu 5:

      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou predložil členom komisie Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ Senica. Podrobne informoval o realizovaných aktivitách v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach hasičského zboru, vyhodnotil štatistické údaje preventívno-výchovných úloh.

Informoval prítomných členov o prevencii na úseku pred požiarmi, v súčasnosti najmä pri ochrane lesa a trávnych porastov ako aj o najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkoch a porušení právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.

      V správe sa zameral i na prijaté opatrenia prijaté na základe získaných poznatkov pri vykonaných kontrolách.

      Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 9/2019:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou.

 

     Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora informoval o záveroch rokovania mestskej rady – zmluva o zámene budov pre DHZ je pripravená na podpis a schválenie na MF SR, na rokovanie mestského zastupiteľstva bude predložený návrh na zmenu odmeny pre členov komisie vzhľadom na skutočnosť, že odmena nebola valorizovaná viac ako 10 rokov.

 

    Mgr. Vladimíra Bahnová informovala prítomných o priebehu rokovaní na realizáciu projektu Revolution Train, ktoré sa uskutočnili v Prahe. Trnavský samosprávny kraj zastupoval na rokovaniach predseda TTSK p. Viskupič. V nasledujúcom období budú prebiehať školenia lektorov a zabezpečovanie financovania formou spolupráce aj s podnikateľmi, nakoľko deň realizácie projektu je vo výške 9 100 €.

 

    Tajomníčka komisie informovala členov o ponuke Ing. Ireny Ravasovej, koordinátorky ochrany detí pred násilím ÚPSVaR na absolvovanie multidisciplinárneho vzdelávania dňa 25. apríla 2019 o 8.30 h v zasadačke Mestského úradu Senica na tému „Traumatizované dieťa. Príznaky a symptómy, prístupy k dieťaťu.“ – lektorka Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 16. apríl 2019

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

Ing. Jarmila Barcaj  Drinková 

predsedníčka komisie

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!