Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.06.2020 - 11:03  //  aktualizácia: 18.06.2020 - 12:30  //  zobrazené: 1240

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 15. júna 2020

číslo:  |  dátum konania: 15.06.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 15. júna 2020

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1.  Otvorenie

2. Informácia o zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu regionálneho úradu verejného zdravotníctva

     Mgr. Adriana Dvouletá, RÚVZ Senica

3. Informácia zo zasadnutia Krajskej komisie pre prevenciu kriminality a inej rotispoločenskej činnosti Okresného úradu Trnava – schvaľovanie projektov      

     Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica

4.  Prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 v podmienkach orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy                                         

     členovia komisie                 

5. Rôzne

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

6. Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie a privítala Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora, Mgr. Jaroslava Pechu, náčelníka mestskej polície a prítomných členov komisie.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

     Mgr. Jaroslav Pecha, náčelník mestskej polície oboznámil členov komisie so svojimi zámermi pri riešení problematiky výkonu služby mestských policajtov, o rozširovaní kamerového systému a o aktuálnej situácii kriminality v meste Senica. Odpovedal na otázky členov komisie pri riešení domáceho násilia a priestupkov. 

 

 

K bodu 2:

     Mgr. Adriána Dvouletá predložila prítomným informáciu o stave zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  Informovala o realizovaných podujatiach zameraných na prevenciu – projekt „Fajčiť, či nefajčiť“ kvíz pre stredoškolákov, „Drogové závislosti u detí a mládeže“, „Zdravý životný štýl“  ako aj o štatistických výsledkov v oblasti tabakizmu a alkoholizmu.

Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 7/2020:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o stave zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Senica.

 

K bodu 3:

     Tajomníčka komisie informovala členov komisie,  že v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 krajská komisia nerokovala. Nebola zverejnená ani výzva na finančnú podporu projektov z oblasti prevencie kriminality MV SR.

 

K bodu 4:

      Mgr. Adriana Dvouletá  informovala členov komisie o štatistických údajoch infikovaných novým koronavírusom v okrese Senica a Skalica, vyhodnotila plnenie prijatých opatrení počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Informovala o priestupkoch a udelených pokutách fyzickým a právnických osobám za nedodržiavanie opatrení.

 

K bodu 5:

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie informovala o programe pripravovaného mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25. júna 2020, kde bude prerokovaná správa spoločnosti STOMA, Rekreačných služieb mesta Senica, informácia o opatreniach pri COVID-19, výber daní a poplatkov a o parkovacích miestach.

 

     PhDr. Zita Kubalaková, podpredsedníčka komisie predložila návrh lektorky Dr. Herényiovej na odborný seminár. Predbežný termín je 22. 10. alebo 12. 11. 2020.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 17. jún 2020

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

 

Ing. Jarmila Barcaj  Drinková 

predsedníčka komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!