Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.11.2018 - 10:25  //  aktualizácia: 16.11.2018 - 10:27  //  zobrazené: 1563

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 15. novembra 2018

číslo:  |  dátum konania: 15.11.2018  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 15. novembra 2018

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o priebehu odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXII.“ – obsahové a organizačné zameranie        

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

Stanislava Dávideková, tajomníčka komisie

  1. „a-sociáne“ siete – virtuálny svet mladých                                             

Mgr. Andrea Hudeková, riaditeľka Detského domova Pečeňady, Mgr. Veronika Kohútová

  1. Rôzne, diskusia
  2. Záver  

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala prítomných hostí,  členov komisie a účastníkov odborného semináru.

 

K bodu 2:

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie predložila účastníkom informáciu o priebehu a organizácii 22. ročníka odborného semináru v pôsobnosti mesta Senica. Vyzdvihla najmä dlhodobé pôsobenie členov komisie v oblasti sociálnej prevencie na úseku drogových závislostí, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Poďakovala za aktívnu prácu členom komisie počas volebného obdobia 2014-2018.

 

K bodu 3:

      Mgr. Andrea Hudeková, psychologička Detského domova Pečeňady a zároveň klinická psychologička organizácie priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar realizovala prednášku na tému „a-sociálne“ siete – virtuálny svet mladých. Vysvetlila zákonné legislatívne podmienky týkajúce sa internetovej komunikácie a aktuálnu prax v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej  prevencie. Informovala o štruktúre a činnosti detských domovov, objasnila prebiehajúce zmeny štruktúry  na centrá pomoci. Priblížila konkrétnu prácu a problémy v detskom domove a neziskovej organizácii Úsmev ako dar, ktorá združuje priateľov detí z detských domovov. Spoločne s Mgr. Veronikou Kohútovou, doktorandkou upozornili na nástrahy internetovej komunikácie pre deti a mladých ľudí a vysvetlili možnosti kontroly v elektronickom virtuálnom svete.

 

K bodu 5:

     V diskusii vystúpili so svojimi osobnými poznatkami z oblasti primárnej prevencie hostia – odborníci pôsobiaci v uvedenej oblasti (Mgr. Miroslav Jablonický, koordinátori pre prevenciu sociálno-patologických javov, zamestnanci ÚPSVaR).

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie a odborného semináru bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala za spoluprácu Mestu Senica, členom komisie, štatutárnym zástupcom spolupracujúcich organizácií, lektorovi a účastníkom odborného semináru. Zaželala všetkým  veľa úspechov pri realizácii úloh na úseku primárnej prevencie.   

 

Senica 16. november 2018

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 Ing. Jarmila Barcaj  Drinková 

predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!