Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.01.2020 - 15:24  //  aktualizácia: 23.01.2020 - 15:27  //  zobrazené: 1267

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 20. 1. 2020

číslo:  |  dátum konania: 20.01.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 20. januára 2020

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

      1. Otvorenie

      2. Plán práce komisie na rok 2020      

      3. Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

          v meste Senica na rok 2020 – príprava materiálu

      4. Rôzne

            Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

            Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie

        5. Uznesenia

 

 

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie. Privítala prítomných členov komisie a zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča a zaželala členom komisie v roku 2020 veľa osobných a pracovných úspechov.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

 

K bodu 2:

      Tajomníčka komisie predložila návrh práce komisie na rok 2020, ktorý členovia prerokovali a stanovili termíny rokovaní. Plán práce tvorí prílohu zápisnice.                

 

K bodu 3:

      Zapisovateľka komisie zašle členom komisie podklady k návrhu prehľadu podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Členovia komisie v termíne do 11. februára 2020 predložia zapisovateľke komisie aktualizovaný prehľad, tak aby mohol byť materiál predložený na nasledujúce rokovanie komisie.

 

Uznesenie č. 1/2020:

Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ

a)   u k l a d á

zapisovateľke komisie spracovať a predložiť členom komisie po aktualizácii  prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti  v roku 2020.

Zodp.: členovia komisie             

Termín: do 11. 2. 2020

Zodp.: Stanislava Dávideková             

Termín: do 25. 2. 2020

 

K bodu 4:

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o pripravovanom programe rokovania zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutoční vo februári 2020 – rozpočet príspevkových organizácií, personálna zmena vo funkcii riaditeľa MsKS od 1. 3., správa o činnosti mestskej polície za rok 2019, zámery mesta v oblasti športových aktivít, voľba hlavného kontrolóra mesta.

 

     Členovia komisie informovali o personálnych zmenách vo vedúcich funkciách na Okresnom riaditeľstve PZ Senica, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Senica a Regionálne veterinárnej a potravinovej správy Senica.

     Predsedníčka komisie požiadala o spoluprácu mestskú políciu a zástupcu primátora pri realizácii prieskumu a cvičenia HaZZ pri presune hasičskej plošiny k výškovým bytovým domov v Senici.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

 

 

Senica 21. január 2020

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

 

 

 Ing. Jarmila Barcaj Drinková     

 predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!