Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.10.2018 - 12:04  //  aktualizácia: 23.10.2018 - 12:06  //  zobrazené: 1551

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 22. októbra 2018

číslo:  |  dátum konania: 22.10.2018  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 22. októbra 2018

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
  2. Informácia o príprave odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXII.“

Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica a členovia komisie

  1. Informácia o činnosti v oblasti prevencie z pohľadu úradu práce, sociálnych vecí a
  2.  

PhDr. Zita Kubalaková, ÚPSVaR Senica

  1. Informácia o problematike výkonu trestov povinnej práce v podmienkach Senice 

PhDr. Jarmila Čajková, OS Senica

  1. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

  1.  Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala prítomných členov komisie.

      Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

      PhDr. Zita Kubalaková a Stanislava Dávideková informovali členov komisie o príprave odborného semináru, ktorý sa uskutoční 15. 11. 2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu Senica so začiatkom o 8.30 h (prezentácia účastníkov od 8.00 h). Lektorkou odborného semináru bude Mgr. Andrea Hudeková, psychologička Detského domova Pečeňady a organizácie Úsmev ako dar spoločne s kolegyňou. Predsedníčka komisie prerokuje poskytnutie občerstvenia z prostriedkov mestského úradu a pozve na seminár predstaviteľov mestského úradu. Tajomníčka komisie v spolupráci zabezpečí podklady pre dohodu o vykonaní práce, pozvánky a ich doručenie hosťom, účastníkom a členom komisie, TV SEN. Členovia komisie vo svojej pôsobnosti zabezpečia pozvanie štatutárnych zástupcov zúčastnených organizácií a svojich kolegov.

     Tajomníčka komisie overí zabezpečenie ozvučenia a výpočtovú techniku (dataprojektor, PC) pre lektorky v zasadačke.

 

K bodu 3:

      PhDr. Zita Kubalaková, podpredsedníčka komisie informovala prítomných o činnosti oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v podmienkach mesta Senica, úlohách a praktických skúseniach v oblasti terénnej práce, práce s deťmi s poruchami správania a na úseku pestúnskej starostlivosti. Informovala o legislatívnych zmenách na tomto úseku. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

2

                                          

Uznesenie č. 15/2018:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e

      informatívnu správu o  činnosti v oblasti prevencie z pohľadu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

K bodu 4:

      Informácia o problematike výkonu trestov povinnej práce a o trestoch domáceho väzenia v podmienkach Senice vzhľadom na práceneschopnosť PhDr. Jarmily Čajkovej nebola predložená. Vzhľadom na skončenie volebného obdobia a ukončenie činnosti komisie pre volebné obdobie 2014 – 2018 nebude správa presunutá na ďalšie rokovanie.

    

K bodu 6:

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o priebehu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2018 – voľba poslanca mestského zastupiteľstva za odchádzajúceho poslanca, zmena veliteľa  Dobrovoľného hasičského zboru Senica a organizačná a technická príprava volieb do orgánov samosprávy obcí.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 23. október 2018

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

                                                                                                  predsedníčka komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!