Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.05.2022 - 08:33  //  aktualizácia: 25.05.2022 - 08:35  //  zobrazené: 894

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 23. mája 2022

číslo:  |  dátum konania: 23.05.2022  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 23. mája 2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1.  Otvorenie

2. Informácia o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností

    predchádzania protispoločenským javom v meste Senica

    Mgr. Nina Gurínová, Záhorské osvetové stredisko

    Ing. Silvia Sameková, Záhorská knižnica v Senici

3. Informácia správa o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality,    

    bezpečnosti občanov na území mesta                  

    Mgr. Stanislav Macák, Mestská polícia Senica

  1. Informácia o príprave semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV“
    členovia komisie
  2. Rôzne

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

             6. Uznesenia

 

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie. Privítala členov komisie a v priebehu rokovania privítala Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora mesta. Tajomníčka komisie ospravedlnila neprítomných členov komisie.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

 

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní:

     Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Všetky uznesenia boli splnené.

 

K bodu 2:

      Informáciu o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica v podmienkach Záhorského osvetového strediska Senica predložila Mgr. Nina Gurínová. Aktivity v predchádzajúcom období neboli vzhľadom na opatrenia počas pandémie realizované, nekonali sa výstavy výtvarných prác ani online aktivity. V súčasnosti po uvoľnení opatrení sa pripravujú a realizujú podujatia v normálnom režime. Do konca mája školy a školské zariadenia budú doručovať výtvarné práce na súťaž „Kto nás chráni“, vernisáž bude 14. 6. o 13.00 h v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Senica.

Uznesenie č. 2/2022:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o  voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica v podmienkach Záhorského osvetového strediska Senica.

 

      Informáciu o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica v podmienkach Záhorskej knižnice  ako aj o činnosti knižnice členovia komisie predložila Ing. Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice Senica. Informovala prítomných o skutočnosti, že rovnako ako Záhorské osvetové stredisko nemohli realizovať naplánované podujatia z dôvodu prijatých opatrení počas pandémie. V súčasnosti už ZK funguje v plnom prúde, realizuje podujatia pre deti, verejnosť aj pedagógov – klub učiteľov, prednášky Maroša Satina, súťaž Pavla Dobšinského a pripravuje sa projekt na II. časť pracovných listov k šikane pre základné a špeciálne školy.

 

K bodu 3:

      Informáciu o činnosti mestskej polície predložil Mgr. Stanislav Macák, zástupca náčelníka mestskej polície.  Vo svojej správe priblížil prítomným základné úlohy mestskej polície, efektívnosť pri objasňovaní priestupkov, štatistiku prejednávaných priestupkov, plnenie úloh na úseku prevencie a vykonávanie prednáškovej činnosti na stredných školách a v materských školách na území mesta, dni otvorení dverí na mestskej polícii. Na mestskú políciu bola prijatá zamestnankyňa, Monika Ňukovičová, ktorá bude vykonávať funkciu preventistky. Správa bola členom komisie doručená elektronicky a tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 3/2022:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      Informatívnu správu o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality a bezpečnosti občanov na území mesta.

 

K bodu 4:

      Príprava, obsahové zameranie a oslovenie lektorov na odborný seminár budú prerokované na nasledujúcom rokovaní komisie, z dôvodu ospravedlnenia členov komisie.

 

K bodu 5, 6:

    Ing. Jarmila Barcaj Drinková oboznámila prítomných o priebehu výstavy výtvarných práce s hasičkou tematikou, práce boli vyhodnotené a 3. 6. o 14.00 h bude vernisáž výstavy spojená s ukážkami hasičskej techniky. Predsedníčka komisie pozvala členov na vernisáž a výstavu.

 

     Zástupca primátora Mgr. Lackovič informoval o podmienkach a financovaní v spolupráci s VÚC Trnava protidrogového vlaku z Českej republiky.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 24. máj 2022

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

predsedníčka komisie

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!