Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.05.2022 - 15:10  //  aktualizácia: 03.05.2022 - 09:09  //  zobrazené: 877

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 25. 4. 2022

číslo:  |  dátum konania: 25.04.2022  |   zápisnica (pdf)

 


Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 25. apríla 2022

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
2.Posudzovanie a schvaľovanie predložených projektov z rozpočtu meste – fond PRO Senica                               
3.Informatívna správa  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou

      Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ v Senici
4.Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
1.Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie prítomných členov komisie a ospravedlnila neprítomných členov komisie a Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora. Komisia rokovala v súlade s programom.

Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

      Komisii bola dňa 5. 4. 2022 oznámená suma finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Senica – fondu PRO Senica na rok 2022 vo výške  400,– €.

     Členom komisie bol predložený 1 projekt – žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 20/2015.

     Mgr. Silvia Sameková predstavila zámer predloženého projektu a členovia komisie prezentovali svoje stanoviská k predloženému projektu a prideleniu  finančných prostriedkov na projekt.

 
1.Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici – projekt predložila Záhorská knižnica Senica – vzdelávacie aktivity zamerané na deti a mládež, vzdelávacie aktivity pre verejnosť a klubovú činnosť, tvorivé dielne. Požadovaná dotácia je na realizáciu klubovej činnosti, materiál na tvorivé dielne, nákup občerstvenia a odmien pre deti, honorár lektorom. Žiadosť je vo výške 700,00 €.
 
Uznesenie č. 1/2022:
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici projekt prerokovala a odporúča schváliť výšku finančných prostriedkov v sume 400,– € na projekt „Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici“ pre Záhorskú knižnicu Senica.
 
 
2
 
K bodu 3:
      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou predložil členom komisie Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ Senica. Rok 2021, ktorý bol poznačený šírením ochorenia COVID-19 neumožňoval realizáciu preventívnych aktivít, exkurzií detí ani realizáciu výtvarnej súťaže. V preventívnych aktivitách sa bude pokračovať v tomto roku, po uvoľnení opatrení. Do výtvarnej súťaže sa v tomto roku zapojili ZŠ a MŠ, komisia v súčasnosti vyhodnocuje práce, pripravuje sa vernisáž a inštalácia výstavy.
 
Uznesenie č. 2/2022:
     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici
b e r i e   n a   v e d o m i e
      Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou v pôsobnosti OR HaZZ v Senici.  
 
K bodu 4:
     Ing. Jarmila Barcaj Drinková informovala o záveroch MsZ, ktoré sa uskutočnilo 21. 4. 2022 – správy hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a inventarizácii, prerokovanie veľkých projektov v fondu PRO Senica, zmeny v platových náležitostiach primátora, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky v súvislosti s výsledkami  SOBD 2021.
 
     Mgr. art. Martin Dudáš oboznámil prítomných o umiestňovaní detí do škôl, najmä v súvislosti s príchodom občanov z východného Slovenka a ich migrácii po Slovensku. V apríli prebehol zápis detí do ZŠ, kde máme o 1 triedu v každej ZŠ viac ako minulý rok. V máji bude realizovaný zápis detí do MŠ.
 
     Mgr. Nina Gurínová informovala o príprave súťaže výtvarných prác „Kto nás chráni“, ktorá bude realizovaná v mesiaci máj – jún.
 
    Mgr. Adriana Dvouletá prezentovala prípravu medzinárodného projektu WHO – meranie detí v ZŠ v kategórii 7-8 rokov a 8-9 rokov (III. ZŠ Senica, Borský Mikuláš, Skalica, Radošovce). Informovala o zrušení opatrení COVID-19 a súčasnej situácii v stave chorobnosti v našom okrese.
 
Mgr. Stanislav Macák informoval o problematike rušenia nočného pokoja po skončení diskoték v Čáčove.
 
     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.
 
 
Senica 26. apríl 2022
Zapísala: Stanislava Dávideková
 
 
 
                                                                                    Ing. Jarmila Barcaj  Drinková 
                                                                                             predsedníčka komisie

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!