Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.09.2020 - 12:54  //  aktualizácia: 23.09.2020 - 13:00  //  zobrazené: 1057

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 17. 09. 2020

číslo:  |  dátum konania: 17.09.2020  |   zápisnica (pdf)

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                            

                                                   

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  17. 09. 2020 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 Program:

 

1. Návrh dodatku č. 1/2020 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa

    v MŠ, ZUš, ŠK CVČ, ŠJ                                                      

     (prizvaní: Ing. Mária Výletová)

 

2. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2020

    (prizvaní: Mgr. Marek Grimm, Mgr. Zuzana Pišťánková)

 

3. Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou

    ochorenie COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy

 

4. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/20

 

5. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/20

 

6. Návrh na Zmenu rozpočtu mesta na rok 2020

 

7. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR

 

8. Rôzne.

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený so zmenou, bod 8- rôzne bude prerokovaný ako druhý.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 8 členov, zúčastnil sa prizvaní Ing. Mária Výletová Mgr. Marek Grimm, Mgr. Zuzana Pišťánková.

Členovia: Bc. Michal Šúrek sa ospravedlnil.

 

K bodu 1.

 

Prizvaná Ing. Mária Výletová podala informáciu k Návrhu dodatku č. 1/2020 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠK CVČ, ŠJ. Sadzby neboli upravované od roku 2016. Nakoľko sa zvýšili náklady na prevádzku o 33 a 34% po vyhodnotení situácie s porovnaním okolitých miest a obcí bolo nutné prehodnotiť výšku príspevku.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 7,    proti: 1,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť Návrh dodatku č. 1/2020 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠK CVČ, ŠJ.

 

 

 

K bodu 2.

 

Bola prerokovaná žiadosť od OMS ARÉNA na podporu futbalového klubu v Senici  na dotáciu vo výške 40 000,- EUR, ktorá by bola použitá na prevádzkové náklady – úhradu energií.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 3,    proti: 1,     zdržal sa: 4 

 

Finančná komisia neodporúča  MsZ schváliť dotáciu pre spoločnosť OMS ARENA.

 

Po tomto bode programu sa ospravedlnila zo zasadnutia komisie Ing. Emília Wágnerová.

 

 

K bodu 3.

 

K plneniu za jednotlivé časti rozpočtu za mesto informoval Ing. Róbert Mozolič. Mesto k 30.6. 2020 skončilo s prebytkom 1 837 701,45  EUR. Príjmy spolu boli naplnené na 48,36 % a výdavky spolu boli čerpané na 40,78 %. Nižšie  výdavky boli spôsobené šetrením finančných prostriedkov z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenou pandémiou COVID-19.

Prizvaní  zamestnanci  MsKS Mgr. Marek Grimm a Mgr. Zuzana Pišťánková informovali komisiu o plnení svojho rozpočtu k 30. 6. 2020. Bežné príjmy  boli naplnené na 45,59 % a bežné výdavky  boli čerpané na 40,19 %.

Príjmy z prenajatých priestorov boli splnené na 23 %,  prijmi z predaja služieb  na 38 %. Tento pokles príjmov je spôsobený situáciou ohľadom Covid 19. 

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 7,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie „ Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2020“ a odporúča  MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 4.

 

Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou

ochorenie COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy. K uvedenému bodu informoval komisiu Ing. Róbert Mozolič. Za obdobie mesiacov Január – August 2020 boli Mestu Senica poukázané zo strany Ministerstva financií SR finančné prostriedky vo forme výnosu dane z príjmov v celkovej výške 5 525 437,00 Eur, čo je oproti upravenému rozpočtu vo výške 7 965 000,00 Eur plnenie na úrovni 69,37 %.

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 7 ,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o vývoji daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenie COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy

 

 

K bodu 5.

 

Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/20. Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval komisiu, že v tejto zmene rozpočtu okrem iných  boli rozpísané do príjmovej a výdavkovej časti  účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa MsZ dávajú na vedomie.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:  Hlasovanie: za7,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/20.

 

 

K bodu 6.

 

Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/20 podal Ing. Róbert Mozolič. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách pre potreby výkazníctva. Celkový sumár príjmov a výdavkov sa nezmenil.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za7,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/20.

 

 

K bodu 7.

 

Návrh na Zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, k predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič. Návrhom na 6. zmenu rozpočtu sa celkové príjmy rozpočtu mesta zvyšujú o 460 000,00 Eur a celkové výdavky rozpočtu mesta sa zvyšujú o 517 085,00 Eur.

Prebytok rozpočtu mesta na rok 2020 sa znižuje o 57 085,00 Eur a rozpočet je zostavený s celkovým prebytkom vo výške 190 865,00 Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.7:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia  berie na vedomie   Návrh na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2020 a odporúča  MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 8.

 

K návrhu  na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR informoval Ing. Róbert Mozolič. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19  pre mesto Senica bol vyčíslený vo výške 460 429 Eur. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy do 31. 12.  2020.

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.8:  Hlasovanie: za 7 ,    proti: 0,     zdržal sa: 0

 

Finančná komisia berie na vedomie Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR  a odporúča  MsZ na schválenie.

 

        

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová 

predsedníčka komisie

 

    

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!