Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.11.2018 - 09:45  //  aktualizácia: 15.11.2018 - 09:47  //  zobrazené: 1864

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 31. 10. 2018

číslo:  |  dátum konania: 31.10.2018  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa31. 10. 2018 naMsÚ Senica

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1. VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 2019

    

                 2. VZN č. 3a – miestny poplatok za komunálny odpad a drobný

                     stavebný odpad na rok 2019

 

                 3. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2018 Rozpočtovým opatrením

                     primátora č. 3/2018

               

                 4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2018

              

                5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

                    k 31.12.2017     

 

                 6. Rôzne.

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.  

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 5 členov.

Členovia  Ing. Peter Švec, Ing. Pavol Kalman, Mgr. Ivana Mičová a Ing. Vladimír Kocourek sa ospravedlnili.

 

 

K bodu 1.

Informáciu kVZN č. 53 o miestnych daniach narok 201 podal Ing. Mozolič.Zmeny nastali v nasledovných miestnych daniach:

 V roku 2018 je násobok medzi najnižšou a najvyššou  ročnou sadzbou dane zo stavieb vo výške 13,14. Podľa zákona je správca dane povinný každoročne znižovať tento násobok až do roku 2024 ak je násobok väčší ako 10 násobok. Z tohto dôvodu správca dane navrhuje znížiť násobok na 12,90 v roku 2019 a to znížením sadzieb za stavby využívané na podnikateľské  účely. Výpadok na dani z nehnuteľností za uvedené druhy stavieb bude po znížení sadzieb predstavovať sumu  23 685,64 €. 

 

Správca dane navrhuje zvýšiť daň z ubytovania na sadzbu 0,60 € na osobu a prenocovanie   z pôvodnej výšky 0,40 €/osoba a prenocovanie, ktorá bola platná od 1.1.2013.

 

S T A N O V I S KOkomisie č.1:Hlasovanie: za 5,proti: 0,zdržal sa: 0

 

Finančná komisia o d p o r ú č a  posunúť tento návrh na prerokovanie do MsZ.

 

K bodu 2.

Dodatok VZN č. 3A – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné                      stavebné odpady na rok 2018. Informáciu k tomuto bodu programu podal Ing. R. Mozolič.

V súčasnosti je výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 0,0712 €/osoba/deň, čo predstavuje  25,99 €/osoba/rok Navrhujeme výšku poplatku pre rok 2019    zachovať na úrovni roku 2018.

S T A N O V I S KOkomisie č. 2:Hlasovanie: za 5,proti: 0,zdržal sa: 0

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a  MsZ schváliť návrh VZN č. 3a - miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019.

                                            

K bodu 3.

Informáciu o zmene rozpočtu mestana rok 2018 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/2018 podal Ing. R. Mozolič. K zmenám prišlo presunmi medzi jednotlivýmikapitolami rozpočtu. Celková suma príjmov a výdavkov sa nezmenila, prebytok rozpočtu ostal zachovaný vo výške 100 356,- Eur.

 

S T A N O V I S KOkomisie č. 3:Hlasovanie: za 5,proti: 0,zdržal sa: 0

 

Finančná komisia  b e r i e  n a   v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu mesta  Rozpočtovým opatrením primátora mesta  č. 3/2018.

 

 

K bodu 4.

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2018, k predloženému materiálu podal vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Návrhom na zmenu rozpočtu sa celkové príjmy rozpočtu mesta znižujú o 246 166,00 Eur a celkové výdavky rozpočtu sa znižujú o 179 883,00 Eur. Prebytok rozpočtu mesta na rok 2018 sa znížil o 66 283,00 Eur a rozpočet mesta Senica na rok 2018 je zostavený s celkovým prebytkom vo výške 34 073,00 Eur.

 

S T A N O V I S KOkomisie č. 4:Hlasovanie: za 5,proti: 0,zdržal sa: 0

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a  MsZ  s ch v á l i ť   návrh na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2018.

 

 

K bodu 5.

Vedúci finančného oddelenia Ing. Róbert Mozolič informoval komisiu o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou audítorom a o správe nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2017.

 

S T A N O V I S KOkomisie č. 5:Hlasovanie: za 5,proti: 0,zdržal sa: 0

 

Finančná komisia  b e r i e    n a    v e d o m i e  tieto predložené informácie.

K bodu 6.

V bode rôzne Ing. Róbert Mozolič informoval finančnú komisiu o konaní prvého MsZ v roku 2019 začiatkom februára, na ktorom bude predložený návrh rozpočtu na rok 2019.

 

 

 

 

 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová

predsedníčka komisie

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!