Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.11.2023 - 12:06  //  aktualizácia: 15.11.2023 - 13:34  //  zobrazené: 324

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 13. 11. 2023

číslo: 6/2023  |  dátum konania: 13.11.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 6/2023

zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa  13. 11. 2023

Prítomní :  podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

1. Otvorenie

2. Príprava rozpočtu mesta na rok 2024 – východiskové údaje

3. Rôzne

K bodu 1.

     Zasadnutie komisie začalo o 16.00 hodine na MsÚ, otvoril ho predseda finančnej komisie Ing. Pavol Kalman, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia, tento bol jednohlasne schválený.

     Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 10 členov, Mgr. Filip Lackovič sa ospravedlnil.

K bodu 2.

     Príprava rozpočtu mesta na rok 2024 – východiskové údaje. Komisiu informoval vedúci finančného oddelenia Ing. Róbert Mozolič. V tejto fáze rozpracovanosti je rozpočet zostavený s prebytkom 123 105 €. Z dôvodu, že v príjmových finančných operáciách je do rozpočtu zapojených 1 045 000 €, ktoré mesto môže použiť len na kapitálové výdavky. Bez týchto príjmových finančných operácií mestu chýba 922 tis. € na zostavenie vyrovnaného rozpočtu na rok 2024.

Finančná komisia odporúča:

  • prediskutovať s jednotlivými vedúcimi oddelení a našich organizácií výdavkovú časť rozpočtu, čo by prispelo k zníženiu výdavkových položiek v oblastiach, kde je to možné,
  • v príjmovej časti rozpočtu odporúčame vypracovať možné alternatívy príjmov mesta – daňové aj nedaňové príjmy a prehľad týchto príjmov pre mestá na Záhorí.

     Hlasovanie:      prítomní:  10,     za: 10,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  predložený návrh rozpočtu na rok 2024.

Zasadnutie finančnej komisie ukončil predseda poďakovaním prítomným členom za účasť.

 

                                                                                  Ing. Pavol Kalman 

                                                                                    predseda komisie

    

Senica 14.11.2023

Zapísala: Monika Rišková

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!