Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.05.2019 - 09:10  //  aktualizácia: 10.05.2019 - 09:15  //  zobrazené: 1505

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 17. 04. 2018

číslo:  |  dátum konania: 17.04.2019  |   zápisnica (pdf)

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                                                                              

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  17. 04. 2018 na  MsÚ Senica

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:     1. Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií mesta na rok 2019

                        / prizvaní -  p. Černeková, Ing. Výletová /

 

                    2. Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta

 

                    3. Inventarizácia majetku k 31. 12. 2018

 

                    4. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu z Fondu PRO Senica

 

                    5. Rôzne.           

 

             Zasadnutie komisie sa začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

 

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 8 členov. Ing. Emília Wágnerová sa ospravedlnila. Za príspevkovú organizáciu prizvanú p. Černekovú zastúpila – Mgr. Zuzana Pišťánková.

 

K prvému bodu programu bolo prítomných 6 členov komisie, k 2. a 3. bolo prítomných 7 členov a k bodu číslo 4 hlasovalo 8 členov komisie.

 

 

K bodu 1.

 

Prizvaná  Mgr. Zuzana Pišťánková – ekonómka MsKS podala bližšie informácie k predloženému rozpisu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS. Medzi  hlavné úlohy pre rok 2019 patrí zabezpečenie výmeny sedadiel v kine, zariadenie priestorov  Mestského múzea v budove bývalej Sokolovne, stavebné opravy v priestoroch  bývalej Pyramídy, vykonávanie  nevyhnutných úprav a opráv v Amfiteátri v Senici (sedadlá v hľadisku,  premietacie plátno), uskutočnenie výmeny okien a opravy strechy v Spoločenskom dome v Kunove a dobudovanie areálu oddychu a relaxácie v Dennom centre pre organizácie III.sektora.

Rozpis rozpočtu za rozpočtové organizácie na rok 2019. Informácie k tomuto bodu programu podala prizvaná Ing. Mária Výletová. Z celkového rozpisu rozpočtu pre rozpočtové organizácie tvorí cca 92% rozpočet na mzdy a odvody pre zamestnancov. Prišlo k navýšeniu platov pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. V rámci zmien financovania v školských jedálňach bude potrebné skoro v každej škole navýšenie o jedného zamestnanca v profesii kuchár – pomocný kuchár.

 

            S T A N O V I S K O  komisie č.1:   Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a MsZ schváliť predložený Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových o organizácií na rok 2019.

 

 

 

K bodu 2.

 

sa dostavila Mgr. Ivana Mičová a Mgr. Filip Lackovič - zástupca primátora mesta.

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a MsZ schváliť návrh na predĺženie platnosti zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo výške 220 000,- EUR, ktorého platnosť končí 12.6.2019, podmienky úverovej zmluvy ostali nezmenené 1 mesačný Euribor + 0,89 % p.a. .

 

S T A N O V I S K O  komisie č.2: Hlasovanie: za 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 3.

 

Ing. Róbert Mozolič informoval komisiu o významných prírastkoch a úbytkoch týkajúcich sa zhodnotenia nášho majetku na základe výsledku inventarizácie k 31. 12. 2018.

 

S T A N O V I S K O  komisie č.3:   Hlasovanie: za 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  o d p o r ú č a  MsZ schváliť predložený materiál „Inventarizácia majetku k 31. 12. 2018“.

 

K bodu 4.

 

Schvaľovanie žiadostí o dotáciu z Fondu PRO Senica sa dostavil Ing. Pavol Kalman.

 

 

           S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 5,     proti: 1,     zdržal sa: 2   

 

Finančná komisia o d p o r ú č a  MsZ schváliť žiadosti o dotácie z  fondu PRO Senica, o ktorých informoval Ing. Mozolič.

 

K bodu 5.

 

V bode rôzne informoval vedúci finančného oddelenia Ing. Róbert Mozolič o plnení príjmovej a výdavkovej časti počas provizória.

 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová 

                                                                                    predsedníčka komisie

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!