Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.04.2023 - 10:03  //  aktualizácia: 05.04.2023 - 11:40  //  zobrazené: 782

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa  21. 03. 2023

číslo: 2/2023  |  dátum konania: 21.03.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2023

zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa  21. 03. 2023

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

1. Návrh dodatku č. 5/2023 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úrady v školskej jedálni

     / prizvaná Ing. Mária Výletová /

2. Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2023

     / prizvaná Ing. Mária Výletová a Mgr. Margaréta Ivanová, PhD/

 

3. Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov č. 09

    /prizvaný Ing. arch. Ladislav Michalka/

 

4. Inventarizácia majetku k 31.12.2022

 

5. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/22

 

6. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/22

 

7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2023

 

8. Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta

 

9. Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky Materskej školy elokované pracovisko Robotnícka

 

10. Rôzne.

 

 

     Zasadnutie komisie začalo o 16.00 hodine na MsÚ, otvoril ho predseda finančnej komisie Ing. Pavol Kalman, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia , ktorý bol jednohlasne schválený.

     Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 8 členov, zúčastnili sa prizvaní k jednotlivým bodom programu: Ing. Mária Výletová, Ing. arch. Ladislav Michalka a Ing. Margaréta Ivanová PhD.

          Po 8. bode programu sa Mgr. Branislav Grimm ospravedlnil a komisia pokračovala za účasti 7 členov.

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1.

 

    Návrh dodatku č. 5/2023 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úrady v školskej jedálni

     / prizvaná Ing. Mária Výletová /

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.1:     Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  berie na vedomie Návrh dodatku č. 5/2023 VZN č.63 a odporúča MsZ na schválenie.

 

K bodu 2.

 

Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2023

     / prizvaná Ing. Mária Výletová a Mgr. Margaréta Ivanová, PhD/

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.2:     Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  odporúča MsZ schváliť predložený Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2023

 

K bodu 3.

 

Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov č. 09

    /prizvaný Ing. arch. Ladislav Michalka/

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:     Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov č. 09

 

K bodu 4.

 

Inventarizácia majetku k 31.12.2022

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:     Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o výsledkoch Inventarizácie majetku mesta k 31.12.2022  a odporúča MsZ na schválenie.

 

K bodu 5.

 

Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/22

 

     S T A N O V I S K O  komisie č.5:    Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/22  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

K bodu 6.

    

Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/22

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:     Hlasovanie: za 8,    proti: 0,     zdržal sa: 1

 

 

Finančná komisia  berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/22 a odporúča MsZ na rokovanie.

 

K bodu 7.

 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2023. Hlavným dôvodom na zmenu rozpočtu je riešenie pokrytia výdavkov na navýšené ceny za dodávku tepla a prevádzku futbalového štadióna prostredníctvom transferu pre RsMS s.r.o. 

 

    S T A N O V I S KO  komisie č.7 :    Hlasovanie: za 8,    proti: 0,   zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 a odporúča MsZ na schválenie.

 

K bodu 8.

 

Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta

 

    S T A N O V I S KO  komisie č.8 :    Hlasovanie: za 8,    proti: 0,   zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta.

 

K bodu 9.

 

Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky Materskej školy elokované 

pracovisko Robotnícka

 

    S T A N O V I S KO  komisie č.9 :    Hlasovanie: za 7,    proti: 0,   zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky Materskej školy elokované pracovisko Robotnícka  a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

 

K bodu 10.

 

V bode „Rôzne“ bol prerokovaný návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia plynovej kotolne na Zimnom štadióne v Senici“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu. Celková výška realizácie projektu je 203 412 Eur pred vyhlásením verejného obstarávania. Príspevok z fondu je vo výške 70% oprávnených nákladov projektu.

 

 

 

    S T A N O V I S KO  komisie č.10 :    Hlasovanie: za 7,    proti: 0,   zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomieodporúča MsZ na schválenie:

a/ podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 203 412 Eur, za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia plynovej kotolne na Zimnom štadióne v Senici, na základe Výzvy číslo: 2022/002 vyhlásenej Fondom na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku

c/ spolufinancovanie projektu vo výške 61 024 Eur, čím bude splnené minimálne 30 %-né spolufinancovanie  oprávnených výdavkov projektu

 

Členovia finančnej komisie sa dohodli v poradí na 3. zasadaní Finančnej komisie dňa 01.06.2023.

 

     Zasadnutie finančnej komisie ukončil predseda  poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

                                                                                  Ing.  Pavol Kalman 

                                                                                    predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Róbert Mozolič – vedúci finančného oddelenia

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!