Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.05.2021 - 14:50  //  aktualizácia: 10.05.2021 - 14:53  //  zobrazené: 1078

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 27.4.2021

číslo:  |  dátum konania: 27.04.2021  |   zápisnica (pdf)

 

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa 27.4.2021 na MsÚ v Senici

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

1. Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018-2020

    /prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová /

 

2. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2020

     - Záverečný účet mesta Senica za rok 2020        

     /prizvaná Mgr. Zuzana Pišťánková a Ing. Mária Výletová /

 

3. Inventarizácia majetku k 31.12.2020

 

4. Informácia o zmene rozpočtu mesta  na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/20

 

5. Informácia o zmene rozpočtu mesta  na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/20

 

6. Návrh na Zmenu rozpočtu mesta na rok 2021

 

7. Návrh na navýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

 

8. Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta

 

9. Návrh na schválenie dobrovoľného členského príspevku do OOCR Záhorie pre rok 2021

 

10. Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.

 

11. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu  z Fondu PRO Senica

 

12. Rôzne.

 

 

Zasadnutie  komisie začalo o15.00 hodine na MsÚ v Senici,  otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 8 členov.

Od bodu 2. rokovania bolo prítomných všetkých 9 členov komisie.

 

 

 

 

K bodu 1.

 

Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018-2020, ktorá bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 – 2022.   Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová.

Značný dopad na realizáciu aktivít mala pandemická situácia v súvislosti s COVID 19, čo sa odzrkadlilo vo všetkých prioritných oblastiach. Od roku 2016 ide o najnižšie percento zrealizovaných aktivít. Najhorší dopad bol na oblasť SOCIÁLNU- obmedzená realizácia kultúrno-spoločenských aktivít.  

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:     Hlasovanie: za 6,     proti: 1,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia berie na vedomie  a odporúča  MsZ na schválenie s pripomienkou, aby boli znovu zapracované do Akčného plánu protipovodňové opatrenia  Základná škola Komenského 959.

 

K bodu 2.

 

     Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2020 – Záverečný účet mesta Senica za rok 2020. K celkovému plneniu bližšie informoval Ing. Róbert Mozolič, vedúci  finančného oddelenia.  Výsledok rozpočtového hospodárenia  mesta bol vo výške 1 181 328,95 €  Po odrátaní  finančných prostriedkov, ktoré sa vylučujú vo výške 647 902,81 € suma pre tvorbu rezervného fondu je vo výške 533 426,14 €.

Výsledok hospodárenia po zdanení má mesto Senica vo výške 1 657 310,63 € (čo je o 363 138,61 € viac oproti minulému roku).

Za našu príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko informovala komisiu                    prizvaná Mgr. Zuzana Pišťánková.  V tomto roku sa zrealizuje rekonštrukcia premietacej plochy a časti sedenia.

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.2:     Hlasovanie: za 9,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2020 - Záverečný účet mesta Senica za rok 2020.  

 

K bodu 3.

 

Finančnej komisii bol predložený materiál o vykonanej Inventarizácii majetku mesta k 31.12.2020.

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.3:     Hlasovanie: za 9,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledkoch Inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2020.

 

K bodu 4.

 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/20 z dôvodu prijatia účelovo určených prostriedkov.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:     Hlasovanie: za 9,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/20.

 

K bodu 5.

 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/20. Presuny medzi položkami boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu pre potreby výkazníctva.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:     Hlasovanie: za 9,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/20.

 

K bodu 6.

 

Návrh  na  Zmenu  rozpočtu  mesta na rok 2021. K  predloženému materiálu  podal  vysvetlenie Ing. Róbert  Mozolič,  vedúci finančného  oddelenia. Celkové príjmy rozpočtu mesta sa zvýšia o 300 000,00 Eur v položke – Výnos dane z príjmov a celkové výdavky sa zvýšia o 277 690,00 Eur. Po tejto zmene rozpočet mesta bude zostavený s celkovým prebytkom vo výške 460 411,00 Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:     Hlasovanie: za 7,    proti: 0,     zdržal sa: 2   

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť návrh na Zmenu rozpočtu mesta  na rok 2021.

 

K bodu 7.

    

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť navýšenie Základného imania v spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. vo výške 250 000,- Eur na rekonštrukciu a modernizáciu strechy Zimného štadióna. Realizácia je plánovaná na máj a jún roka 2021.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.7:     Hlasovanie: za 9,    proti: 0,     zdržal sa: 0

 

 

K bodu 8.

 

Návrh na predĺženie platnosti zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo výške 400 000,- Eur, ktorého platnosť končí 12.6.2021. Špecifické podmienky úveru zostávajú zachované aj pre ďalšie prolongované obdobie Celková úroková sadzba je hodnota 1 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 0,69 % p. a.

 

     S T A N O V I S K O  komisie č.8:    Hlasovanie: za 9,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta.

 

 

 

 

K bodu 9.

 

Návrh na schválenie dobrovoľného členského príspevku do OOCR Záhorie pre rok 2021. Bude využitý na podporu a zvýšenie atraktivity lokality Kunovská priehrada a  podporu kultúrno-spoločenských akcií.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.9:     Hlasovanie: za 5,     proti: 0 ,     zdržal sa: 4   

 

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na dobrovoľný členský príspevok do OOCR Záhorie pre rok 2021.

 

K bodu 10.

 

Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.   na preklenutie obdobia získania prvých zdrojov financovania činnosti spoločnosti v celkovej výške 50 000,- Eur. Poskytnuté finančné prostriedky budú do rozpočtu mesta vrátené v štyroch splátkach vo výške 12 500,- Eur v rokoch 2022-2025.

     S T A N O V I S K O  komisie č.10:    Hlasovanie: za 9,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie  a odporúča  MsZ schváliť Návratnú finančnú výpomoc spoločnosti sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.

 

K bodu 11.

 

Rozpočet na Fond PRO Senica pre rok 2021 bol schválený vo výške 140. 000,- Eur. MsÚ predkladá návrh,  aby na dotácie projektov nad 3. 000,- Eur bolo rozdelených 20 000,- Eur a FK Senica, a.s. 80 000,- Eur. Na dotácie projektov do 3 000,- Eur bolo rozdelených 40 000,- Eur.

 

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.11:    Hlasovanie: za8,   nehlasoval: 1 proti: 0,    zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia o d p o r ú č a  MsZ schváliť žiadosti o dotácie z  Fondu PRO Senica.

 

K bodu 12.

 

V bode rôzne komisiu informoval vedúci finančného oddelenia Ing. Róbert Mozolič o celkových nákladoch na projekt „Česká cesta“- rekonštrukcia Sokolovne, vývoji podielových daní pre rok 2021, úverovej zaťaženosti mesta a záväzkov.

 

 

 

Zasadnutie ukončila predsedníčka komisie poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

 Ing. Ľubica Vyletelová

 predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!