Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.05.2020 - 08:05  //  aktualizácia: 01.06.2020 - 14:15  //  zobrazené: 1113

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 29.4.2020

číslo:  |  dátum konania: 29.04.2020  |   zápisnica (pdf)

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica           

 

Zápisnica

 zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa 29.4.2020 na MsÚ v Senici

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

 

Program:  1. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č.3/19

                 2. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č.4/19

                 3. Prognózy vývoja daňových príjmov samospráv a opatrenia na zníženie dopadov

                     krízy na rozpočet mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou

                     pandémiou ochorenia COVID-19

                 4. Žiadosti o dotáciu z Fondu Pro Senica

                 5. Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2019

                 6. Rôzne

 

 

Zasadnutie komisie začalo o14.00 hodine na MsÚ v Senici.

Zasadnutie otvorila predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Komisia začala rokovanie za účasti 8 členov.

Od bodu 3) rokovania bolo prítomných všetkých 9 členov komisie.

Ako prizvaný sa komisie zúčastnil Mgr. Filip Lackovič -zástupca primátora mesta.

 

 

Bod 1)

Členom finančnej komisie bola podaná informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/19, ktorá bola vykonaná, z dôvodu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu mesta v roku 2019 v celkovej výške 628 026 Eur, ktoré boli účelovo premietnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu.

 

Stanovisko finančnej komisie:

Finančná komisia Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/19  berie na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0

 

 

Bod 2)

Finančnej komisii bola podaná informácia o zmene rozpočtu na rok 2019 Rozpočtovým opatrením č. 4/19, ktorá bola vykonaná ako posledná 9.zmena rozpočtu v roku 2019. Zmena rozpočtu bola vykonaná presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami rozpočtu v rámci schváleného objemu príjmov a výdavkov rozpočtu podľa skutočného čerpania výdavkov ku koncu roka 2019.

Stanovisko finančnej komisie:

Finančná komisia Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/19  berie na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 8,  proti: 0, zdržal sa: 0

 

 

Bod 3)

Finančnej komisii bol predložený informatívny materiál ohľadom predpokladov a ekonomických vývojov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19.

V materiály bol zanalyzovaný odhad vývoja príjmov, aktuálny vývoj príjmov k 31.3.2020, aktuálne hospodárenie mesta k 31.3.2020, vývoj ekonomických ukazovateľov k 31.3.2020, prijaté opatrenia na úrovni mesta a dopad pandémie na rozpočet príjmov a výdavkov mesta.

Komisia požadovala vyčísliť doterajšie náklady vynaložené s COVID-19.

 

Stanovisko finančnej komisie:

Finančná komisia Informáciu o prognóze vývoja......berie na vedomie s odporúčaním:

 

Premietnuť dopady pandémie COVID-19 na rozpočet mesta do zmeny rozpočtu na rok 2020 na najbližšie rokovanie MsZ v júni 2020 v spolupráci s vedúcimi jednotlivých oddelení MsÚ a mestských organizácií

 

Hlasovanie: za: 9,  proti: 0, zdržal sa: 0

 

 

Bod 4)

Finančnej komisii bola podaná informácia o celkovej žiadanej sume o dotácie z Fondu Pro Senica pre rok 2020 v celkovej výške 292 338,60 Eur.

Z toho žiadatelia v rámci malých projektov do 3 000 Eur v celkovej výške 107 875,60 Eur a žiadosti v rámci veľkých projektov v celkovej výške 184 463,00 Eur.

Rozpočet na Fond Pro Senica pre rok 2020 bol schválený vo výške 140 000,00 Eur.

 

Stanovisko finančnej komisie:

Finančná komisianeodporúča“ poskytovať dotácie z Fondu Pro Senica pre rok 2020 vzhľadom na neistú finančnú situáciu mesta v súvislosti s dopadom pandémie COVID-19

 

Hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 1

 

 

 

 

Bod 5)

Finančnej komisii bol predložený materiál ohľadom vykonanej Inventarizácie majetku mesta k 31.12.2019.

 

Stanovisko finančnej komisie:

Finančná komisia odporúča schváliť Inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2019

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0

 

 

Bod 6)

V bode – Rôzne bol finančnej komisie bol predložený návrh predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta, ktorej platnosť končí 12.6.2020 a zároveň bol predložený návrh na navýšenie úverového rámca z pôvodných 220 000 Eur na výšku 400 000 Eur, ktoré budú potrebné na preklenutia obdobia postupného a neskoršieho plnenia rozpočtu dane z nehnuteľností. 

Špecifické podmienky úveru zostávajú zachované aj pre ďalšie prolongované obdobie (úroková sadzba 0,89 %, spracovateľský poplatok a záväzková provízia 0,00 Eur).

 

Stanovisko finančnej komisie:

Finančná komisia odporúča schváliť Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta s navýšením úverového rámca do výšky 400 000 Eur

 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0

 

 

 

Zasadnutie ukončila predsedníčka komisie poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová

predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!